Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 december 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 december 1895

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträde
den 9 December 1895.

Närvarande de Ordinarie ledamöterna.

§1.
Delgafs Styrelsen, att förordnande
anländt för Kamreraren R. Ling-
mark, att vara Ordningsman
inom Samhället.

§2.
Entreprenören för kloaklednings-
arbetet C. W. Johansson hade in-
lemnat räkning, med fordrade
Kronor 100- för extra omläggnings-
arbeten af kloakledningen under
jernvägen, jemte andra kostnader;
deröfver resolverades, att som upp-
lyst blifvit, att nämnde omlägg-
ningsarbeten hade kostat mera
än de derför fordrade 100 Kronor och
som betalningsskyldigheten var tvif-
velaktig, att drabba arbetsgifvaren eller
entreprenören samt den fordrade sum-
man nu var ställd på ett tillmö-
tesgående från entreprenören, så
godkändes hans anspråk

§3.
Styrelsens wexel-lån för Sam-
hällets räkning å Kronor 6000.-
som förfalla denna dag, omskrefs
på 3 månader å belopp Kronor
6400,- emedan ännu intet har
har kunnat vidgöras upptagandet af
något lån då utlofvade förslaget till vatten-
ledning ännu ej inkommit.

§4.
Municipalstyrelsen uppdrog åt ledamoten
C Ax Borgström, att utöfva tillsyn för ren-
hållning af gångporten under jernvägen
intill nya årets början.

§5.
Delgafs ett kostnadsförslag af Söder-
bloms Bolag, för en ny gångbro öfver
jernvägen, beräknad till Kr. 6500.-

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 9 december 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106657.

Personrelationer