Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 augusti 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 augusti 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Munici-
palstyrelsens sammanträde den
7 Aug. 1899.

§ 1.
Närvarande voro Styrelsens samtlige le-
damöter

§ 2.
Till svar på Municipalstyrelsens
hemställan till Eskilstuna stad om bidrag till
kostnaden för en kloakledning från Wester-
marken öfver lasarettstomten till ån, hade
utdrag ur Drätselkammarens protokoll till-
ställts nämnde styrelse, deri de förklara
att skrifvelsen icke kunde till någon Drätsel-
kammarens åtgärd föranleda

Wattenledningskomiten lemnade en
af Herr Åke Carlsson uppgjord profilritning
jämte Kostnadsförslag öfver en 12 tums sten-
ledning för ifrågavarande kloak slutande
på ett belopp af 2.031:25 Kronor

hvarefter beslöts att framlägga frågan
vid allmänt sammanträde.

§ 3.
Från brandcheferna hade ankommit
en skrifvelse med begäran om skyndsam
behandling
behandling af brandväsendets ordnande inom
Samhället.

I anledning hvaraf 1:sta brandchefen Herr
Sv. C. Dahlberg fick i uppdrag att inkomma
med kostnadsförslag öfver den brandattiralj
som behöfdes. Samt upplägga Matrikel öfver-
de tjenstgöringsskyldige vid brandöfningar enligt
mantalslängd. och anskaffa tryckta instruktioner
att utdelas till brandmanskapet.

§ 4.
Från Helsovårdstillsyningsmannen C. G. Ledin
hade ankommit en så lydande skrifvelse:

"Till Municipalstyrelsen i Nyfors.-Med an-
ledning af att göromålen för helsovårdstillsynings-
man i Nyfors äro svåra och läger mycken tid
i anspråk får undertecknad härmed vördsamt
hos Municipalstyrelsen göra en förfrågan huru-
vida Styrelsen skulle vilja vara vänliga att
hos stämman föreslå mig en löneförhöjning
af 150 Kr från och med nästa år. Med djupaste
Högaktning. Nyfors & Eskilstuna d. 26/7. 1899
/C. G. Ledin/ Helsovårdstillsyningsman."

Styrelsen beslöt remittera skrifvelsen
till helsovårdsnämnden för utredning

§ 5.
Till betäckande af de utgifter Samhäl-
let iklädt sig genom dels köp af gården
N:o 76. Salutorget och delar af brogatan, samt
Åsgatans förlängning öfver tomten N:o 87. till
hvilkas leqviderande- utom gården N:o 87 som än-
nu ej är betald- pengar tagits af det lån som
vattenledningskomiten för sitt ändamål upp-
tagit. dels för de genom wattensisternens
ytterligare påbyggnad uppkomna kostnader
beslöt styrelsen förorda upptagande af ett
tillfälligt lån à 50.000 Kr.

§ 6.
Med anledning af Herr F. A. Hjiorts skrif-
velse beslöt styrelsen hos allmänna sam-
manträdet förorda tillsättande af en fem-
mannakomite.

§ 7.
Beslöts att remittera Herr Sv. C. Dahl-
bergs. skrifvelse till byggnadsnämnmden för vid-
tagande af arbetet med iordningsättande af Bro-
och Åsgatorna vid tomterna N:is 63 A och B. samt
vid N:o 75.

Som gångbron öfver jernvägen behöfde
repareras öfverlemnades jemväl denna fråga till
Byggnadsnämnden

§ 8
Beslöts att kungöra allmänt sammanträde
den 28 Aug. Kl. 6 em.

Nyfors den 7 Aug 1899
/C. Ax. Borgström/

Justeradt. /Otto. F. Granlund/
/August. Nordström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 augusti 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106653.

Personrelationer