Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 september 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 september 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palstyrelsens Sammanträde den 7 Sept 1899.

Närvarande: Herrar Aug. Nordström A. Karl-
son Otto F. Granlund och C. Ax. Borgström
frånvarande med okändt förfall C. A. Johansson

§1.
Som afträdena vid Gården N:o 76 ut-
dömts både hvad läge och inredning anginge, beslöts
att, då för närvarande ej finns annan plats för de-
samma, förorda proisoriskt ombyggande deraf
Samt att på samma gång uppföra en bod för in-
rymmande af en del af samhällets brandred-
skap

Som genom att en byggnad uppförts på tom-
ten N:o 105, takvattnet från ett å Gården N:o 76
beläget hus nedrinner på först nämnda husets
brandmur beslöts att å taket anbringa en
plåtränna för vattnets afledande

§2.
Från v. Länsman R. A. Peterson hade an-
kommit en så lydande skrifvelse: "Som det
är en hvar nogsamt bekant att hyror och lifs-
förnödenheter af alla slag stigit och uppskruf-
vats till betydlig höjd i vår ort., tillfölje hvaraf
jag ser mig urståndsatt att på den nuvarande
lön jag uppbär kunna, utan skuldsättning existera
och då jag tillika på denna min lön hittills
hållit mig med expeditionslokal, nödgas jag
med anledning häraf hos Municipalstyrelsen
vördsamt hemställa till dess behjertande om en
löneförhöjning af 500 Kr per år räknadt från
den 1 Januari 1900 och får jag dessutom påpe-
ka, att alltsedan jag den 1 Januari 1892 tillträd-
de tjensten härstädes, hvarken begärt ej heller
erhållit någon löneförhöjning i minsta mån, ehuru
Samhället, sedan dess, utvecklat sig och fram-
skridit till en ganska betydlig höjdpunkt, vågar der-
före hoppas det municipalstyrelsen täcktes till den-
na min gjorda framställning lemna sitt bifall
och detta så mycket mer, som jag tror mig veta att
Statsverket dermed bidrager till hälften. Nyfors
den 8 Aug. 1899. Wördsammast
/K. A. Peterson/
v. Länsman."

Municipalstyrelsen, Som fann nämnde skrif-
velse i viss mån behjertansvärd, synnerligast som
genom Samhällets Snabba tillväxt, behofvet af en
mera effektiv polisuppsigt tid efter annan gör
sig gällande, kunde dock icke för närvarande gifva
sitt bifall till skrifvelsen utan beslöt att lem-
na frågan till Municipalstämmans afgörande

§3
Herr F. R. Strand hade af municipalsty-
relsen antagits till lykttändare för innevarande års
lystermin efter samma prisgrund som föregåen-
de år, men som 13 st nya lyktor äro uppsatta och en
och annan sådan ytterligare torde behöfva uppsät-
tas, beslöts att aflöningen för tändningen hä-
danefter skall utgå pr lykta och bestämdes pri-
set pr lykta och lysår till Kr 9:80.

Herr Strand hade i skrifvelse begärt att få
uppbära lönen för tändningen pr månad i stället
för såsom hitills 2 gånger under lysåret. och beslöt
Municipalstyrelsen bevilja denna hans begäran

§4
Beslöts att kungöra allmänt sammanträde d. 4 oktober

Som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt:
/August, Nordström/
/Otto, F. Granlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 7 september 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106654.

Personrelationer