Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 april 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 april 1891

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
Sammanträde den 6 April 1891.

Närvarande de ordinarie ledarmöterna:

§1.
Följande skrifvelse uppsattes!
Till Kommunalstämman uti Fors Socken:

Tillika med åtföljande protokollsutdrag angå-
ende anskaffandet af en vice Länsman för Nyfors
Samhälle, vill Municipalstyrelsen i Nyfors vid öfverlem-
nandet af detsamma, för Kommunalstämman fram-
hålla den stora nyttan som församlingen kan hafva
utaf en sådan tjensteman: nemligen uti alla de
för fattigvården förekommande efterspaningar och
prosesser skulle minskning af så väl arbete
som kostnader kunna uppnås derigenom att ord-
ning upprätthålles bland sådane familjer som
nu genom oordentligt lefverne mer och mer förfalla
till Kommunens dryga underhåll, då dessa kunna af en
Polisman mera efterhållas och nödgas småningom
draga sig undan från Samhället, och deremot or-
dentliga medlemmar skyddas för orostiftare och be-
främjas till Samhällets sunda och rätta utveckling,
samt äfven genom sådan ordning tillika underlätta
Kommunalstyrelsens utöfvande inom en då
fullt känd och förtrogen befolkning.

Nyfors den 6 April 1891.

På Municipalstyrelsens wägnar:
/I,W, Kajerdt,/

§2.
Bron öfver Jernvägen erfordrar tillsyn och om-
vårdnad, hvarföre Municipalstyrelsen uppdrog åt leda-
moten Thorild, att utöfva detsamma.

Eskilstuna som ofvan /I,W, Kajerdt,/

Justeradt:
/G. Larsson/
/F T Söderbäck/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 april 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106648.

Personrelationer