Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 september 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 september 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
sammanträde den 5 September 1898

{Närvarande:}
Herrar A. Carlsson, C. A. Johansson och
Aug. Nordström samt undertecknad Ord-
förande, hvaremot Otto F. Granlund från-
varande med anmält giltigt förfall.

{§ 1.}
Från Drätselkammaren i Eskilstuna
hade inkommit ett så lydande protokolls -
utdrag:

" Utdrag af protokollet, hållet hos
Drätselkammaren i Eskilstuna den 27 juli
1898.

{§ 22.} {S. D.} Beträffande den blifvande vat-
tenreservoiren i Nyfors anmäld vattenled-
ningsafdelningen, att afdelningen tillika
med Stadsingeniören verkstält undersök-
ning å platsen och dervid funnit, att den
plats, som af Nyfors komiterade senast
angifvits för reservoiren, vare den enda
för ändamålet lämpliga platsen, ehuruväl
reservoiren derigenom komma att ligga
i ena kanten af det i Stadsplanen upp-
tagna torget; hvarjemte öfverlemnades ett
utkast öfver samma reservoir, sådan den-
samma af komiterade ansetts böra utföras.

I enlighet med afdelningens hemställan
beslöt Drätselkammaren att, om reservoiren
skulle uppföras å den nu ifrågavarande
platsen, Nyfors Municipalsamhälle dess-
för innan skulle förbinda sig att hos Kongl
Maj:t söka sådan ändring i den fast-
stälda Stadsplanen för Nyfors, att denna
plats komma att blifva belägen i midten
af det å stadsplanen nu upptagna, vid samma
reservoir belägna torg; och godkändes ritnin-
gentill reservoiaren, skolande dock denna rit-
ning, innan arbetet med dess uppförande finge
börjas, fullständigt färdiggöras och för Drätsel-
kammaren framläggas för att förses med bevis
om dess godkännande. Som ofvan
På Drätselkammarens vägnar:
/ Aug. Stålberg /
/ Ernst. Modig / ",

som upplästes; och med anledning af detta
Drätselkammarens utlåtande beslöt Styrelsen,
att uppdraga åt Herr arkitekten I W. Kajerdt,
att gå i författning
om förverkligandet af sådan ändring i Stads-
planen som Drätselkammarens protokoll
omförmäler.

{§ 2.}
Från Byggnadsnämnden i Nyfors hade inkom-
mit ett så lydande protokollsutdrag af 5/7 1898
"§32. Byggnadsnämden har härmed, att till Mu-
nicipalstyrelsen anmäla, att gården Nybyberg
N:o 83 i qvarteret XI, nu kostar 17.000 kronor
samt lemnar i hyror 1,380 kronor, men som
det tillkommer en omfattande uthusbyggnad
med brandmur, så anser Byggnadsnämden
för sin del, att det är mera fördel för sam-
hället, att betala Bolaget 4,000 kronor för
regleringsområden åt båda gatorna eller
och att exprofriera endast remsan af Draken-
sköldsgatan.

Det hemställes af Byggnadsnämden, att
allmänt sammanträde måtte utlysas för att
frågan må så skyndsamt som möj-
ligt blifva utredd. Eskilstuna den 18 Juli 1898.
Å Byggnadsnämdens i Nyfors vägnar
/ C. W. Kajerdt /,"

som upplästes och som af styrelsen togs i öfver-
vägande, hvarvid styrelsen efter nogrant be-
pröfvande fant sig föranlåten att vidhålla sitt
under punkt 7:o i protokollet af 29 sistlidne
April fattades beslut, som lyder:

" Styrelsen godkände Byggnadsnämdens
förslag om inköp af 263,4 qvadratmeter jord
från gården N:o 83 eller Nybyborg, att tilläggas
Ås- och Drakensköldsgatorna för ett pris
af 4000 kronor."

{§ 3.}
På gjord framställning af Ordföranden
om huruvida gatubelysning inom sam-
hället för innevarande lysår skall fortsättas
i likhet med föregående år, samt anställande
af lämplig person för lysnings skötsel
och vård, dervid jemväl tillkännagafs,att
ehuru flera personer blifvit anmodade
att åttaga sig denna befattning hvilka dess
icke vore dertill benägna för samma ersättning
som utgick sistlidet år eller 230 kr, dock
voro sotaremästaren E. Blad villig att under
detta lysår antaga befattningen mot ett pris
af 260 kronor; på denna framställning
beslöt styrelsen att belysning skulle för in-
nivarande lysår fortgå på enahanda sätt
som föregående och uppdrog Styrelsen åt
Ordföranden att antaga Sotaremästaren E.
Blad såsom lykttändare och belysningens
skötsel under lysåret mot det pris han
äskat eller 260 kronor; dessutom beslutade
Styrelsen, att belysningen skall årligen börja
den 1 September och upphöra den 15 April.

{§ 4.}
Herr Arkitekt I. W. Kajerdt företrädde och munt-
ligen framstälde förfrågan huruvida han kunde
få göra utbyte med sin tomt N:o 105, belägen in-
vid den af samhället inköpta gården N:o 76, mot
en del af sistnämnde tomt, hvilken del, genom nya
stadsplanen, kommer att utläggas till gata, tillika
med den jordremsa som berör hans tomt N:o 106;
med anledning af denna framställning beslöt Sty-
relsen afslå det gjorda anbudet, på grund af att
styrelsen ansåg det vara ofördelaktigt
att afhända sig gatan,
enär gården hufvudsakligen inköpts i och för
eganderätten till ifrågavarande gata; men dere-
mot förordade Styrelsen försäljning till Herr
Kajerdt den jordremsa, som berör hans tomt
N:o 106till ett pris af 3 kronor qvadratmetern;
Och så vidt Herr Kajerdt önskade inköpa i-
frågavarande jordremsa, som berör hans tomt
N:o 106, från tomten N:o 76 skulle derom göras
skriftlig framställning.

{§:5.}
Egaren af gården N:68 i Nyfors anhöll
om förhöjning af hyran för de af samhället
i nämda gård förhyrda arrest- och andra
lokaler med 10 kronor eller från 165 till 175 kro-
nor per år räknadt, hvilken moderata an-
hållan af Styrelsen beviljades.

{§:6.}
Styrelsen beslöt att hålla nytt sammanträde den
28:de dennes kl. 5. efm då detta protokoll skall justeras.

Som ofvan
/ C. Ax. Borgström /
Justeras./ August, Nordström /
/ C, A, Johansson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 september 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106647.

Personrelationer