Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 maj 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 maj 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid municipal-
styrelsens sammanträde den
6 Maj 1897.

§ 1
Närvarande styrelsens samtliga ledamöter.

§ 2.
På grund af § 3 i styrelsens protokoll af den
26 sistlidne April hade från byggnadsnämn-
den inkommit följande protokollsutdrag:

"Utdrag af protokoll hållet vid Byggnads-
nämndens i Nyfors sammanträde den 3
Maj 1897-
Närvarande de ordinarie ledamöterna.

§ 17
Till municipal- styrelsen i Nyfors meddelas
från byggnadsnämnden, att rörande sänkning
af backen från södra jernvägsportarne och upp
förbi lastkajen; vid vår tillfrågan hos jernvägen
denne icke ansåg sig hafva skyldighet att del-
taga uti någon kostnad alldenstund jern-
vägen numera betalar sina dryga utskyl-
der till samhället, och om arbetet utföres med
allmänna medel, anser sig jernvägen derige-
nom tillräckligt deltaga i kostnaden.

Byggnadsnämnden anser nu, efter ytterligare
besigtning af denna backsluttning, att ett godt
resultat bör kunna vinnas om endast en
mindre del af den beräknade sänkningen
verkställes för cirka halfva kostnads
summan.

Byggnadsnämnden anser likaledes, att
för den närmaste framtiden, samhället
har större fördel af att iordningställa och ut-
vidga den nuvarande infartsvägen från
jernvägsgatan och till Åsgatan, än att nu
förlänga jernvägsgatan fram till Draken-
sköldsgatan, då båda dessa gators förlängda
stycken blifva betydligt mycket smalare än
hvad stadsplanen angifver och hvad den
nuvarande infartsvägen kommer att er-
bjuda.

Genom ett från jernvägens sida erbjudet ut-
byte af mark, nemligen lutningen från
blifvande jernvägsgatan till stationsplanet
emot en mindre jordareal uti qvarteret N:o 4
intill jernvägsplanet, kan norra jernvägs-
gatan öppnas i sin helhet och derigenom
äfven Drakensköldsgatans öppnande kom-
ma till åsyftadt resultat, i enlighet med
stadsplanen; men för genomföring af detta
utbyte, möter för närvarande allt för stora
kostnadsfordringar af gårdsegaren Carl Jonsson.

Af detta med flere skäl, har byggnads-
nämnden stannat vid förstnämnda för-
slag, hvartill begäres ett anslag af cirka
300 kronor.

Eskilstuna som ofvan
/J. W. Kajerdt./

§ 3.
På grund af förestående protokoll be-
slöt styrelsen att ett anslag af högst 450:-
kronor skulle ställas till byggnadsnämn-
dens förfogande i och för de i protokollet
omnämnde arbetena.

Som ofvan
/Rich, Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 6 maj 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106649.

Personrelationer