Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 december 1898

Anmärkning

Protokoll hållit vid Munnisipalstyrelsens
sammanträde den 5 December 1898.

§1.
Beslöts att annonsera brefbärarplatsen
ledig till ansökan, innom den 15:de och
skulle annonsen intagas i Stadens alla tre
tidninga, och tre gånger i hvarje Tidning,
vidare att, brefbäraren skulle föra ordentlig
kontroll öfver de bref som ej kunde till-
ställas adresanten. och återlemna desamma
till postverket. vidare. att, 4 st: Breflådor
skulle på lämpliga platser plaseras innom
samhället, föröfrigt tillsattes en Kommité
af Herrar Carlsson & Nordström att,
inhemta de nödiga upplysninga som voro
nödvändiga i och för Brefbärarebefattningen
innom Nyfors samhälle.

§2.
Rörande de åtgärder som Munnisipal-
styrelsen fick i uppdrag att utföra af Allmän-
na sammanträdet den 27 Oktober 1897. och
§.4. beslutar styrelsen, att hänsjuta detsamma till
Wattenledningskomitén för utredning, på
den grund, att den tillhör Watten och Kloack lednings-
arbetena,

§3
Munnisipalstyrelsen uppmanar härmed
Byggnadsnämnden att vidtaga några åtgärder för våra Gator
och gångbanors snygghet, så att de utan
fara för allmänheten kunna trafikeras
Se §3 Byggnadsordning för Nyfors samhälle.

Samt hemställer att nämnden måtte hålla
ett Sammanträde hvarje månad. och
dels, att hvarje gårdsegare ålägges sanda
sin gångbana framför sin tomt vid inträffande halka.

§.4
Beslöts att Nyfors samhälle skall ansvara
för lön åt extra provinsialläkaren
med 1000 Kr. pr. år under 5 år med
ingången af år 1900. föröfrigt hänvisas till
protokollet af den 13 Oktober detta år.

§5.
Styrelsens samtliga ordinare ledamöter
voro alla närvarande utom Herr
Lindholm. i hans ställe biträdde Herr
Carlsson (Supleant).

§6
Beslöts att hafva allmänt sammanträde
Tisdagen den 20 innevarande månad
Kl. 6 e. m. d. Som ofvan

/C. Ax. Borgström/

gusteradt
/August, Nordström/
/Otto. F. Granlund/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106644.

Personrelationer