Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 september 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 september 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrel-
sens Sammanträde den 4 September 1890.

Närvarande Herrar G Larsson, Söderbäck,
Starck och Kajerdt.

§1.
Meddelades att Kronor 750 utaf de be-
viljade fyrktalsmedlen blifvit för Styrelsens
disposition emottagna och insatta på Upp
och Afskrifningsräkning uti MälareBanken;
i sammanhang härmed beslöt Styrelsen
att det belopp eller cirka Kronor 200 som
anslagits för wägunderhåll nu skulle använ-
das för samma ändamål på sådana ställen
der Byggnadstomterna gränsa emot allmän-
na platser ock der i samverkan med
vederbörande tomtegare att till hälften
gälda kostnaden; hvarom Herrar G Larsson
och Söderbäck skulle föranstalta

§2.
Upplästes Landshöfdinge Embetets faststäl-
lelse af Byggnads Ordningen för Nyfors.

§3.
Meddelades Landshöfdinge Embetets Resolution
angående vissa tillägg uti Brand Ordningen
för Nyfors som enligt särskild P. M. genom-
gicks och såsom nytt förslag uppsattes för
att underställas antagande på Allmänt
Sammanträde i October.

/I, W, Kajerdt/

Justeradt.
/Sig. Starck./
/G, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 4 september 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106643.

Personrelationer