Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 juni 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 juni 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid municipal-
styrelsens i Nyfors sammanträde
den 5 Juni 1897.

§1.
Närvarande voro styrelsens samtliga leda-
möter.

§2.
Till den ledigvarande Polisbefattningen
efter Herr E. Larsson hade inkommit följan-
de ansökningar:
Faktoriarbetaren Rich. Pettersson
Faktoriarbetaren C.G. Stolt
Sotaremästaren E. Blad samt
Handlanden C.A. Thorild, den senare dock
under förbehåll att lönen sättes till 100 á
150 kronor pr.år.

§3
Från slagtaren Herr G. Larsson i Johanne-
berg hade inkommit en skrifvelse med be-
gäran om löneförhöjning från och med 1:a
juli; på grund af ökade polisgöromål.

§4
Med anledning af ofvanstående beslöt sty-
relsen för allmänna sammanträdet
förorda till polisuppsyningsmän:
Sotaremästaren E. Blad efter Herr E.G. Larsson
samt faktoriarbetaren Rich. Pettersson efter
Herr G. Larsson, andestund ej styrelsen an-
såg sig kunna bevilja den äskade löneför-
höjningen.

§5
På grund af municipal - styrelsens proto-
koll af den 17 sistlidne Maj hade från vatten-
ledningskommitén inkommit en skrifvelse
med förslag om fortast möjligt för allmän-
na sammnaträdet framlägga förslag om ned-
läggandet af följande ledningar

dels att fullborda de begge befintliga hufvudlednin-
garna;
dels en ledning uteefter fabriksgatan i sam-
hällets norra gräns ned till hufvudledningen
i norra vägporten

dels en mindre ledning i Nygatan, för att för-
binda här befintliga trätrummor med huf-
vudledningen:

kostnaden för dessa trenne ledningar skulle
enligt kostnads förslag af Ingeniör Åke Carlsson
uppgå till c:a 20000 kronor i hvilken summa
äfven är inberäknad kostnaden för anskaffan-
det och nedläggandet af vattenledningsrör.

Styrelsen beslöt att, med godkännade af
förslaget, föredraga detsamma vid dagens all-
männa sammanträde dock ansåg
styrelsen att äfven rörnätet i Grindstuguga-
tan samtidigt borde nedläggas och att lånet
härför borde ökas med c:a 3 á 4000 kronor; tillika
för lånet erforderliga räntor under första året.

§6
Från Byggnadsnämnden hade inkommit
en skrifvelse, med anhållan, att samhället
måtte gå i författning om Bro - och Ås-
gatornas iståndsättande för allmän trafik.
Enligt uppgjort kostnadsförslag skulle dessa
arbeten belöpa sig till en kostnad af 7400 kro-
nor hvari äfven inberäknats inlönen af be-
höflig mark.

På grund af ofvanstående beslöt styrelsen, att
å dagens allmänna sammanträde föredraga
Byggnadsnämndens förslag, men ansågs att
den af Herr G. Larsson begärda jordlösen,för
en del af Åsgatan, kronor 2000:- var allt för hög
hvadan styrelsen ville, såsom sitt förslag, för-
orda att för dessa 2000 kronor istället istånd-
sätta Nyforsgatan från gården N:o 51 fram
till Brogatan, då härigenom en behöflig
väg skulle beredas samhälles norra del-
öfriga af Byggnadsnämnden begärda an-
slag beslöt styrelsen för sin del godkänna.

som ofvan
/Rich, Lingmark/

[MARG: Ojusteradt! oläsligt AV]

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 5 juni 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106645.

Personrelationer