Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 september 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 september 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalstyrelsens
extra Sammanträde den 28 September 1898.

Närvarande voro samtlige ledamöter utom
Fabrikören Aug. Nordström hvilken genom gil-
tigt förfall var frånvarande.

{§:1.}
Municipalstyrelsen beslutade att allmänt
sammanträde skulle utsättas att hållas i Soc-
kenstugan den 13 innevarande Oktober
klockan 6 eftermiddagen.

{§2.}
Från Kronofogden i Rekarne fögderi
Edv. Andersson hade till Municipalstyrelsens
Ordförande ankommit en skrifvelse, så
lydande:

"Till Municipalstyrelsen i Nyfors samhälle

Sedan genom lagen den 27 Maj 1898 angående
tillägg till förordningen om Kommunalstyrelse
på landet den 21 Mars 1862 förordnats, att
hvad i nämnde förordning är stadgadt om
Kommun skall i tillämpliga delar gälla om
municipalsamhällen, får jag, efter anmodan
af Länstyrelsen, anhålla, att Nyfors samhälles
röstberättigade invånare måtte kallas till
allmänt sammanträde för att afgifva yttrande.

{dels} i hvilken mån nämnda lags tillämp-
ning må påkalla ändring i de af Kongl.
Maj:ts meddelade och i enlighet dermed af
Länstyrelsen den 25 Juni 1889 utfärdade före-
skrifter om, hvilka Styrelser eller myndigheter
böra i samhället fullgöra hvad som i stad en-
ligt de i lagen omformälda stadgar åligger
Magistrat eller annan lokal myndighet derstä-
des samt om dessa Styrelsers eller myndigheters
sammansättning och vidden af deras befogenhet
uti ifrågavarande hänseende, dervid särskildt bör
tagas under öfvervägande, huruvida den Magistrat
åliggande befattning med ifrågavarande angelä-
genheter bör uppdragas åt Municipalnämnd
eller, i mera öfverensstämmelse med hvad för
närvarande eger rum, åt de af samhället valde
medlemmar deri jemte någon eller några af
Länsstyrelsen utsedde personer;

{dels ock} huruvida, enligt forutsättningen i
mom. 4 af oftanämnda lag, särskilda omstän-
digheter kunna påkalla undantag från de
i lagen gifna stadganden eller nödvändiggöra
annan ordning för municipalsamhällets be-
slutande- och beskattningsrätt;

börande i de hänseenden, der förändringar
anses erforderliga, förslag derå afgifvas;

och torde det sålunda infordrade yttrandet
jemte Municipalstyrelsens eget yttrande i ären-
det hit insändas före den 1 nästkommande Ok-
tober. Rekarne fögderis Kronofogdekontor
den 24 Augusti 1898.
/Edv. Andersson./"

Efter uppläsandet af denna skrifvelse
beslöt Styrelsen att till svar å de i sam-
ma skrifvelse väckta spörsmål meddela,
att efter dess uppfattning uti i fråga
komna af Konungens Befallningshaf-
vande den 25 Juni 1889 utfärdade Ord-
ningsskrifter sådan ändring borde vid-
tagas, att Municipalnämnden och bygg-
nadsnämnden uti de i §§ 8 och 9 om-
förmälda fall finge rätt förelägga viten
och att följaktligen de inskränkande
bestämmelser i detta hänseende, som före-
komme i nämnda paragrafer, borde
utgå samt att, då Nyfors samhälle
nått den utveckling att samhället vore mäktigt
att sjelft ordna sina angelägenheter, åt samhäl-
lets municipalnämnd borde uppdragas den
magistrat åliggande befatting med de i före-
stående skrifvelse omförmälda angelägenheter
äfvensom att några omständigheter ej förelåge,
som påkallade andra undantag från de i ofvannämn-
da lag gifna Stadganden eller nödvändig-
gjorde annan ordning för Nyfors Muni-
cipalsamhälles beslutande- och beskattnings-
rätt än som innehölles i berörde ordningsföreskrifter med här ofvan i
frågasatt förändring rörande vissa myndigheters befogenhet.

[MARG:5]

{§3.}
Från Herr Arkitekten I.W. Kajert hade
till Municipalstyrelsens Ordförande ankom-
mit en så lydande skrifvelse:

"Undertecknad anhåller härmed vördsamt, att
af Nyfors Samhälle få inköpa den areal, jord-
remsa, som enligt Stadsplanen skall tillhöra
tomten N:o 106 i qvarteret XVI och för närvaran-
de tillhör Stenbäcken. Tomtkarta bifogas.

Eskilstuna den 27 Sept. 1898.
/I W. Kajerdt/"

Efter uppläsandet af denna skrifvelse
beslöto Styrelsen bevilja Herr Kajerdts gjorda
framställning om att få af Samhället inköpa
ifrågavarande jordremsa från tomten N:o 76
Stenbäcken, som enligt Stadsplan skall tilläggas
tomten N:o 106 i qvarteret XVI, mot ett pris af
3 kronor per qvadratmeter; dock skall detta
beslut, för att gälla, underställas och pröfvas
vid allmänna sammanträdet den 13 nästkom-
mande Oktober.

[MARG:3]


Från läkarestyrelsen i Fors socken hade
inkommit följande skrifvelse

Till Ordföranden i Nyfors samhällesMunnisi-
palstämma.

Som med nästkommande år 1899 dentid
utgår, för hvilken stämman förbundit sig
erlägga bidrag för aflönande af extra provin-
sialläkare innom samhället, men behofvet
af sådan läkare äfven derefter torde före-
finnas, samt det för beredande åt denne
läkare - i händelse medel för hans fortsatta
aflönande beviljas - af förmånen af tjenste-
årsberäkning erfodras, att ansökning derom
till Kongl Majt: ingifves redan under
innevarande år, så hemställer läkarestyrel-
sen att Ordföranden behagade å allmänt
sammanträde låta höra samhällets röst-
berättigade medlemmar, huruvida de vilja
förbinda sig - om Kommunalstämman
lemnar bidrag såsom hittills - att under
ytterligare fem år från och med ingången
af år 19.00 anslå ett belopp af
Etttusen Kronor för år för aflönande af
sådan extra provinsialläkare med Station
innom Nyfors samhälle, samt under för-
behåll att denne sålunda aflönade läkare
utan särskild kostnad bestrider sjukvår-
den vid komunens fattiggård och epide-
miska sjukhus, samt meddelar läkarevård åt
medellösa innom komunen och i öfrigt
innom samhället utöfvar de aligganden
som innom Stadssamhälle tillkommer
Stadsläkare.

Fors den 1 September 1898

På Läkare Styrelsens vägnar
/A. Svedin./
/Magnus Brunskog./
/I.W. Kajerdt/

[MARG:1. 8]

5.§
Munnisipalstyrelsen beslöt att, för sin
del antaga läkare med de löneförmåner
som hitintills, dock mot det villkor att,
läkarens lön upphör, då Nyfors införlif-
vande med Eskilstuna stad egt rum,
samt att denne läkare utöfvar den hjälp
åt samhällets fattiga och meddelösa
som hitintills.


Såsom förslag till utgifts- och inkomst
stat för nästkommande år, här Styrelsen
enats om följande.

Utgifter
Till Läkare Kr. 500
2:ne Polismän Kr. 300
1 Helsovårdstillsyningsman Kr. 400
1 Brefbärare 400
Hyra för Arestlokaler med Städning 175
Lyshållningen 550
Wägars och Broars underhåll. 450
Annonser 75
Ränter å lån 43.000 Kr. 2.150
Skrifmaterialer 200
Beräknad afkortning af deb: fyrkar 510
Renhållnings Entreprenör 250
för oförutsedda behof {200}
Kr. 6,160.

Inkomster.
Uttaxering af 11 öre pr. fyrk
å beräknade 56.000 fyrkar. Kr.{6.160}

Justeras. /C.Ax. Borgström/
/Otto,F. Granlund/
/A, Karlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 september 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106628.

Personrelationer