Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 april 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 april 1898

Anmärkning

Protokål hållit vid Munisipalstyrel-
sens sammanträde i Nyfors den 29 April
1898.

Styrelsens samtlige ledamöter voro när-
varande. utom Sergeant A. Lindholm.

1:o Styrelsen beslutade i enlighet med Watten-
lednings kommiten. att inköpa gården N:o 76
(Stenbäcken) för en summa af ({16,000}) Sex-
tontusen Kronor. dock med det vilkor att,
trafikabel väg genast får af samhället öfver
tomten anläggas.

2:o I skrifvelse från Vattenledningskommiten
med begäran om bemyndigande, att ut-
kvittera och lyfta vattenledningslånet å
(200,000) Kronor, samt å Samhällets vägnar
utfärda skuldförbindelse, samt rättighet att vid-
taga nödvändiga åtgärder för Vattenledningens
fullbordande.

Munisipalstyrelsen godkände till alla delar
Wattenledningskommitens begäran i detta ärende.

3:o v. Länsman K.A. Peterson hade i skrifvelse
begärt om handräkning af 6 st: personer
hvilka skulle vara behjälpliga med ordning-
ens upprätthållande den 30 d:s. Beslöt
Styrelsen godkänna.

4:o Skrifvelse från Eskilstuna Gaslysnings Aktie Bolag
med begäran om tillstånd, att få i Samhällets
gator nedlägga rör, för servering af gas.
Styrelsen godkände detta, med det vilkor, att
Bolaget iståndsätter gator och vägar sedan
rören blifvit nedlagda, samt ansvarar för
de brister å densom som möjligen komma att ske,
under loppet af 2 år, och då gatorna skola
uppgräfvas anmälan sker hos Byggnads-
nämden, och vise Länsmannen, som ega
rätt att bestämma på hvilket sätt arbetet
skall ske. och hvilka mått och steg som böra
vidtagas för detsamma.

5:o Beslöts att hafva munisipalstyrelsearsam-
manträde 1:sta Måndagen i varge månad Kl. 5.em.d.
och om helgdagar inträffar, hålles sammanträdet
nästpåföljande dag.

6:o Det af Skollärare Herr A. Carlsson väckta
förslaget om Samhällets stadgars omarbet-
ning, har Munisipalstyrelsen, tillsammans
med Byggnadsnämden beslutat, att endast
göra en förändring i Kapt: 2 § 2.
Byggnadsordning för Nyfors Samhälle,
hvilken Munisipalstyrelsen för sin del
godkänner. Paragrafen lyder som fölger.
"Hvarge tomtegare vore skyldig, att till dess
halfva bredd {anlägga} {och} underhålla till hans
tomt stötande väg eller gata - - - sättet
för väg eller gatas {anläggande} {och} underhåll-
ande bestämmes af byggnadsnämden. Torg
och andra allmänna platser varda på
samhällets gemensamma bekostnad
{anlagda} {och} underhållna. Angränsande
tomters egare äro likväl skyldige, att an-
{lägga} {och} underhålla närmast intill tomterna
befintliga del, motsvarande hälften af de större
/- -/ gatornas bredd"

7:o Syrelsen godkände Byggnadsnämdens
förslag om inköp af 263,4. qvadratmeter jord
från gården N:o 83 eller Nybyberg, att tilläggas
Ås - och Drakensköldsgatorna för ett pris af
({4000}) Kronor. köp skulle af Byggnadsnämden
upprättas.

8:o Från Byggnadsnämden hade inkommit
förslag till 236 tomters indelning af Nyfors
Stadsplan, efter verkstäld granskning, beslöt
styrelsen godkänna detsamma,

9:o

/C.Ax. Borgström/

Justeras
/C,A, Johansson/
/August,Nordström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 29 april 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106629.

Personrelationer