Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 maj 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 maj 1894

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens
Sammanträde den 28 Maj 1894.

Närvarande jemte Ordföranden, G. Larsson,
Gustaf Larsson, Thorild och suppleanten
Blomqvist.

§1.
Brandsyn beslutades att förrättas inom
samhället sednast före den 15 Juni, och
utsågs inom Municipalstyrelsen ledamo-
ten Gustaf Larsson samt Byggnadsnämn-
dens ledamot C F Carlsson med sotaren
Blad och om desse anser nödigt tillkalla
en sakkunnig person , att under Gustaf Lars-
sons ledning verkställa förrättningen.

§2.
På fleres begäran framställdes att Allmänt
sammanträde skall utlysas för att höra
allmänna åsigten om anskaffandet af en
läkare för Nyfors och de dermed förenade
lönevillkoren: Ock skulle i och för samma
fråga, framställning göras till Fors Kommun,
om deltagande för dess räkning, kan vin-
nas för läkarens aflöning.

§3.
En skrifvelse skall aflemnas till N. Sl. J.
angående en afloppstrumma under jernvägen,
och skulle denna skrifvelse uppsättas af H:rr G. Larsson
och Thorild samt af Ordföranden renskrifvas och inlem-
nas. Eskilstuna som ofvan

/I, W, Kajerdt,/

Justeradt:
/A. Gustaf Larsson/
/G, Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 maj 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106626.

Personrelationer