Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 december 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid Munnisipalstyrelsen
Sammanträde den 28 December 1898.

Närvarande voro Herrar Aug. Nordström
A. Carlsson och G. Englund. de öfriga
frånvarande med giltigt förfall.

§ 1
Ibland de sökande till Brefbärarebefattningen
antogs enhälligt Handlanden Herr A. Söderberg
i N:o 29 vid Bergsgatan i Nyfors.

§ 2
Beslutades att köpa en Mössa åt Brefbäraren
på Samhällets bekostnad.

§ 3.
Herrar Carlsson och Nordström upplyste att
man möjligen ifrån Eskilstuna Stads Postkontor kunde
erhålla 4 st: Breflådor för att på
följande ställen innom samhället planeras.
1:sta En st: vid N:o 7. hos Handlande Haglund
En st: vid N:o 50 eller N:o 68 af Grindstugan
En st: vid Fredriksborg. eller i dess omedel-
bara närhet, och En st: hos Handelsidker-
skan Fröken Anna Lundgren.

§ 4.
Lönen åt Brefbäraren bestämdes utgå i
4 Kvartal pr. år.

§ 5
1. Följande Stadgar antogs för brefbäraren.
som han skulle antaga, och underskrifva.
Postbudet åligger att mot visst af Samhället
anslaget arvode ansvara för att postgång innom
Nyfors Munnisipalsamhälle, samt genom
särskilt med Munnisipalstyrelsen upp-
rättadt kontrakt förbinda sig uppfylla de
förpligtelser nedanstående paragrafer
stadga.

6 §
1. Post bref aviser tidningar och korsband
försändelser m. m. utbäras och kringdelas
innom samhället två gånger dagligen
eller en gång på förm. och en gång på
eftermidagen.


{Härvid iaktages}
2. att postbudet infinner sig å Eskilstuna
postkontor i så god tid vid hufvud-
posternas för dagen ankomst. att, så-
vida inga hinder å postkontoret före-
finnas, postbudet kan vara färdigt till
afgång från postkontoret på förm. kl. 9,
och på efterm. kl. 2. ;

2. att, då postbudet mottagit den vid ofvan-
nämda tider å postkontoret för sam-
hället befintliga posten, densamma så
fort ske kan i oskadadt skick till ega-
ren (mottagaren adressaten) öfverlemna.

3 att, der adresaten
ej personligen mottager sin post,
postbudet ordentligt nedlägger posten i
för detta afseende i adresatens bostad an-
bragt breflåda, eller om sådan ej finnes,
posten öfverlemnas till af postbudet och
adressaten känd person, med tydlig be-
gäran, att denne snarast må öfverlemna
posten till egaren.

4 att, der ej såsom i moment 3 sagdt är ske
kan, eller om adressaten ej på platsen är
känd eller om han är på resa stadd, och ej
uppgifvit sin adress, postbudet sådan
postförsändelse vid nästa postgång i
oskadadt skick till postkontoret återför.
dock skall sådan obeställbar försändelse först
antecknas å hos postbudet tillgänglig lista.

§ 7
3. All post skall vid transporten förvaras i af sam-
hället tillhandahållet postredskap.

4. Skulle postförsändelse vid postbudets mottagande
af densamma på något sätt befinnas vara
skadad skall sådant före afgången å postkon-
toret anmälas.

5. De innom samhället på olika platser anordnade
breflådorna tömmas regelbundet dagligen Kl. 4 e. m. d.

{Härvidlag Stadgas}
1. Brefven nedläggas genast i härför medförd och för
ändamålet afsedd väska.

2 Bref få under inga förhållande i breflådan qvar-
lemnas.

3 Då tömning af låda skett stänger densamma
oförtöfvadt.

4 och då alla lådor äro tömd för dagen, föres
den uppsamlade posten, utan att på något
sätt förflyttas till annat förvaringsrum
ned, så fort ske kan, till postkontoret,
och öfverlemnas till vederbörlig mottagare.

§ 8
{Postbudet åligger jemväl}
1. att väl vårda all sig anförtrodd postmatriel,

2. vara nykter och höflig, samt iaktaga ett änstän-
digt uppförande

3 Skyndsamt verkställa all posttransport.

4 i tjensten använda den uniform samhället
finner för godt tillhandahålla, samt

5 att under utöfvandet af sin tjenst ej på något
sätt, åt hvem det vara må, uträtta något
slags kommissionsskap

§ 9.
Förseelser mot dessa stadgar förbehåller
sig samhället genom sin styrelse eller
genom annan utsedd person rätt att
beifra.

1. Tillägg till dessa stadgar eller förändring
deraf, kan då styrelsen så för godt finner
göra

Som åfvan
/C. Ax. Borgström/

justeradt
/August, Nordström/
/A, Karlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 28 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106625.

Personrelationer