Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 maj 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 maj 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid municipal-
styrelsens sammanträde den 17
Maj 1897.

§1.
Närvarande voro styrelsens samtliga ledamöter

§2
Som slagtaren E.A. Larsson genom skrifvelse
af den 14 dennes afsagt sig uppdraget som polis-
uppsyningsman inom Nyfors samhälle, beslöt
styrelsen att platsen skall kungöras till an-
sökan ledig.

§3
På grund af från helsovårdsnämnden
inkommet meddelande, att den del af stora
kloakledningen som är lagd med trätrum-
mor ej längre är brukbar och då, dessutom,
från ett stort antal gårdar kloaktrummor
utmynna i öppna diken invid allmänna
landsvägen och en olidlig stank härigenom
sprides, och helsovårdsnämnden, ifall
ej dessa missförhållanden med snaraste af-
hjelpas, anser sig skyldig härom underrätta veder-
börande myndigheter, beslöt municipal-
styrelsen att, hos den, å allmänt samman-
träde, tillsatta vattenledningskomitén an-
hålla om utredning huruvida ej redan nu
begäran kunde göras om rätt att upptaga ett tillfälligt lån
för att anlägga de ledningar som af sakkun-
nig person anses för närvarande mest be-
höfliga, samt kostnaden för dessa lednin-
gar, på det frågan kunde blifva afgjord å
nästa allmänna sammanträde den 31 dennes.

som ofvan
/Rich Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 17 maj 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106595.

Personrelationer