Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 10 oktober 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 10 oktober 1894

Anmärkning

Protokoll vid Municipalstyrelsens sammanträde
den 10 October 1894.

Närvarande jemte Ordföranden, G. Larsson,
Thorild, A. Gust. Larsson och Suppleant Blomqvist.

§ 1.
Allmänt sammanträde utsattes till Måndagen
den 29 October kl 5 e. m.

§ 2.
De uti föregående protokoll och § 2 omnämnda
remisshandlingar voro återkomna med ytterli-
gare tillägg af Helsovårdsnämnden och Magistraten
samt Drätselkammaren i Eskilstuna och hvar
uti yrkas bland annat, att trätrummorna
i afloppsdiket må af Nyfors samhälle bort-
tagas, och uti resolutionen infordras ytter-
ligare förklaring af Municipalstyrelsen och
Helsovårdsnämnden i Nyfors.

Municipalstyrelsen beslutade, att i anled-
ning af Norra Södermanlands Jernvägs nu
pågående jernvägsbyggnad, hvarigenom ett
par vesändtliga rubbningar och skador af
ifrågavarande afloppsledning har uppsått,
det måtte beviljas oss anstånd med svaro-
mål uti Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes re-
solution af den 3 October 1894, till dess att
jernvägsarbetet hinner så långt framskrida,
att ett ytterligare erforderligt nytt ordnande
af afloppsledningen kan verkställas.

§ 3.
Hos Norra Södermanlands Jernväg vill Mu-
nicipalstyrelsen i Nyfors härmed vördsamt
anhålla att för afloppet från Nyfors, det
må beredas utväg genom O. F. W. Jernvägs-
bank, söder om den nu under byggnad
varande vägport, samt utföras så stor, att
derigenom sedan kan anbringas en gröfre
ledning af minst 15 tums stenrör.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt./

Justeradt
/A. Gustaf Larsson/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalstyrelsen, Eskilstuna, 10 oktober 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106577.

Personrelationer