Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1895

Anmärkning

Protokoll vid Allmänt Sammanträde med
Nyfors samhälles röstberättigade uti Sockenstugan
den 31 Mars 1895.

På gjord framställning förklarades sammanträdet
vara lagligen utlyst.

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar E. W. Eriks-
son och C A Thorild.

§1.
Upplästes Revisionsberättelsen öfver förra årets rä-
kenskaper och förvaltning, hvarefter på gjord framställ-
ning, stämman beviljade Municipalstyrelsen och
vederbörande myndigheter full ansvarsfrihet för 1894 års förvalt-
ning.

§2.
Af remisshandlingarne från Konungens Befallningshaf-
vande, upplästes skrifvelsen från Stadsfullmäktige
i Eskilstuna och redogjordes för Helsovårdsnämndens
sammastädes, äfven bilagde skrifvelse, angående
borttagande af de trätrummor som nedlagts uti
afloppsdiket öfver Kyrkoherdeboställets mark, jemte
Konungens Befallningshafvandes resolution öfver de-
samma. Frågan diskuterades mycket omständ-
ligt och den tillsatta Kommitteen för förslags upp-
rättande till ordnande af afloppsledningarne i
Nyfors, sade sig ännu icke kunnat verkställa
erforderliga undersökningar och afvägningar
till följd af naturhinder såsom käle i jorden, Snö
och is. Kommitteen uppmanades på stämman att
så skyndsamt som möjligt utföra sitt uppdrag.

Slutligen fattades det beslut, att utan
stämmans vidare hörande, öfverlemna
affattandet af det svar som infordras
af Konungens Befallningshafvande, åt en kom-
mitte, bestående af Herrar R. Lingmark (sammankal-
lande), E A Lindholm och A. Gustaf Larsson.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt.
/C, A, Thorild/
/E, W, Eriksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106565.

Personrelationer