Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1891

Anmärkning

Ptorokoll hållet vid Allmänt sammanträde med Nyfors
Samhälles röstberättigade medlemmar, i sockenstugan
den 31 Mars 1891.

§1.
Sammanträdet förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Upplästes Revisionsberättelsen för år 1890 hvarefter
på gjord framställning, det beviljades ansvarsfrihet
för Municipalstyrelsens förvaltning jemväl för Bygg-
nadsnämndens och Helsovårdsnämndens utöfvanden
af sina åligganden.

§3.
Upplästes Länsman Lindebergs skrifvelse och Municipal-
styrelsens derom affattade protokoll d. 9 Mars 1891. §5.
samt Herr Thorilds skrifvelse med förslag om nödvändig-
heten och nyttan af en vice Länsman för Fors Socken.

Stämman beslöt derefter att uppdraga åt Municipal-
styrelsen anskaffandet af Arrestlokal och polis, enligt
dess förslag.

§4.
Förslaget väcktes nu äfven om nödvändigheten af an-
ställandes af en vice Länsman hvilken skulle vara
bosatt inom Nyfors; och Stämman biföll nödvändig-
heten och nyttan deraf samt uppdrog åt Municipal-
styrelsen, att ingå till kommunalstämman uti Fors
Socken med anhållan att den ville bifalla samma
förslag och att Fors Socken gemensamt deltager uti kost-
naden för aflöning till en sådan Polisman, med
erforderliga Kronor 500.

§5.
Att justera dagens protokoll utsågos Skomakare
A W Pettersson i Brödraborg och C A Borgström.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt.
/C. Ax. Borgström/
/A, W, Pettersson/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 12 Juli 1891
af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106564.

Personrelationer