Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sam-
manträde med Nyfors röstberättigade
medlemmar i sockenstugan Tis-
dagen den 31 Mars 1896.

§1
På af ordföranden framstäld förfrågan för-
klarades sammanträdet vara lagenligt utlyst.

§2
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
A.Asplund och C.Ax. Borgström.

§3
Föredrogs revisorernas berättelse öfver räken-
skaperna för sistlidet år och beviljades i enlig-
het med revisorernas förslag full ansvars frihet
åt vederbörande myndigheter.

§4.
På framstält förslag bemyndigade sam-
manträdet municipal - styrelsen att upptaga
och qvittera ett tillfälligt lån, så stort, som an-
ses behövligt för samhällets närvarande
behof.

§5
På grund af anhållan från Helsovårds-
nämnden om densammas förstärkande
med ytterligare en ledamot invaldes för en
tid af fyra år Herr A.J. Andersson med
863 röster.

som ofvan
/Rich Lingmark/

Justeradt
/Alrik Asplund/
/C.Ax. Borgström/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 5 April 1896 af
/A. Mellin/

Vidimeras:
/Rich Lingmark/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 31 mars 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106566.

Personrelationer