Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 mars 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 mars 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt sammanträde
med Nyfors samhälles röstberättigade medlem-
mar den 30:de Mars 1894.

På framställd fråga, förklarades sammanträdet
vara författningsenligt utlyst.

§1.
Att justera dagen protokoll utsågos Herrar
C W Johansson och Aug. Nordström.

§2.
Revisionsberättelsen öfver 1893 års rä-
kenskaper och förvaltningar upplästes,
och i enlighet med densamma, beslutades
på gjord framställning, att bevilja vederbö-
rande Myndigheter full ansvarsfrihet för
1893 års förvaltningar.

§4.
Fyllnadswal till en ledamot uti Municipal-
styrelsen efter Fabrikör F.T. Söderbäck som försatts
i konkurs, skulle ske vid nästa allmänna sammanträde.

§5.
Angående den framlagda Stadsplanen, be-
slutade stämman att tillsätta en Kommitte
af tre personer, för att med snarast möjliga
upprätta ett nytt förslag med ändring af
en del qvarter och esplanader, samt derefter
framlägga detsamma för ett nytt allmänt
sammanträde. Till ledamöter i Kommitteén
härför, utsågos I W Kajerdt samt Herrar Brun-
skog och Aug. Stålberg.

Eskilstuna som ofvan

/I.W. Kajerdt/

Justeradt.
/August Nordström/
/C,W, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 mars 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106561.

Personrelationer