Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 december 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 december 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt sammanträde
med Nyfors samhälles röstberättigade med-
lemmar uti Sockenstugan Måndagen den 30
Decemb. 1895.

På gjord framställning förklarades samman-
trädet vara lagligen utlyst.

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
R. Lingmark och C. A. Thorild

§1.
Tillkännagafs för Stämman, att Konungens Befall-
ningshafvande har förordnat Herr Kamrer R.
Lingmark att vara Ordningsman inom Samhäl-
let, från ingången af år 1896.

§2.
Godkändes den af Komunalnämnden för Fors
socken upprättade debiterings- och uppbörds-
längden, i hvad den omfattar Nyfors samhälle.

§3.
Till {ledamöter} i {Municipalstyrelsen} för {2 års
tid} efter de i tur afgående Herrar G. Larsson och
A. Gust. Larsson, valdes genom öppen omröstning
Herrar {P. W Lindqvist} och {C. Ax. Borgström} och
till Suppleant efter C Ax Borgström uti Municipalstyrelsen
valdes: Herr {C. A. Thorild.}

§4.
Till {ledamot} uti {Helsovårdsnämnden} efter de
i tur afgående Herrar A. W. Pettersson och C Ax Borgström
valdes {för 4 års tid} Herr {J. E. Widlund.} till 1899

§5.
Till {ledamot} uti {Byggnadsnämnden} efter afflyttade
Herr C F Carlsson verkställdes fyllnadsval för åter-
stående {2år} och valdes: Herr {Slaglare G. Larsson.}
Till {Suppleant} för samma tid Herr {G. Lemon.}

§6.
Till Brandcorps Befäl valdes
1:sta Brandchef, Herr C. Ax Borgström
2:dra Brandchef, Herr E. A. Lindholm.
3:dje Brandchef, Herr E W Eriksson i Carl Joh. Torp.
1:ste Sprutmästare Herr A. Gust. Larsson i N:o 22.
2:dre Sprutmästare Herr A E Eriksson i Marieberg.

§7.
Att revidera årets räkenskaper valdes till
Revisor Herr Magnus Brunskog och Herr R. Lingmark.
samt till deras Suppleanter Herrar E A Lindholm och N. Nordholm.

§8.
Till vice Ordförande vid Allmänna sammanträden
valdes Herr C. Ax. Borgström.

§9.
Herr C A Thorild väckte förslag om anskaffandet
af en ny gångbro öfver Jernvägen.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt
/Rich; Lingmark/
/C. A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 december 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106560.

Personrelationer