Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 oktober 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 oktober 1893

Anmärkning

Protkoll hållet vid allmänt sammanträde
med Nyfors samhälles röstberättigade medlemmar
den 30 October 1893.

Sammanträdet förklarades vara lagligen
utlyst.

§ 1.
Att justera dagens protokoll utsågos
C Ax. Borgström och Gust. Larsson i N:o 22.

§ 2
Föredrogs Municipalstyrelsens förslag till
nästa års Utgifts och Inkomst- stat.

Efter en stor diskutering, om de olika utgifts-
posterna, beslutades följande ändringar uti
det uppgjorda förslaget: På framställning af
hyresvärden för arrestlokalen, Herr C Ax Borg-
ström, beviljade han sjelf en nedsättning af
hyran från och med den 1:sta Jan. 1894 till belopp
af Kro 75- per år. Aflöningen till Polisupp-
syningsmännen nedsättes till 100 Kr. för båda och
iklädde sig Herrar Borgström och C W Johanson
ansvar för ett för detta belopp anskaffa dugan-
de personer. Efter de öfriga diskutionerna
uppställdes och beslutades Utgifterna på
följande sätt

{Utgifter:}
Aflöning till 2:ne Polisuppsyningsmän Kr. 100 -
Hyra för arrestlokalen Kr. 75 -
Ränta och amortering å Kapitalet för
gångbron öfver jernvägen - Kr. 230 -
Skrifmaterialier, annonser och skrifarbeten Kr. 100.-
Oförutsedda utgifter - Kr. 410.-
För fullbordande af Stadsplan Kr. 100.-
Afkorttning å debeterade fyrkantalet Kr. 125.-
Sma Kronor 1140.-

{Inkomster:}
Genom uttaxering af 6 öre per fyrk å be-
räknade 19000 fyrkar - Sma Kronor 1140.-

§ 3.
Ofvanstående uppbörd af 6 öre per fyrk beslutades att
uttagas på vanligt sätt eller gemensamt med de öfriga Kom-
nunalutskylderna, genom KomunalOrdförandens
benägna tillmötesgående dermed.

§ 4.
Godkännande af Stadsplan uppskjöts och
Stämman uppdrog åt Municipalstyrelsen eller
den de anmodar, att söka öfverenskommelse
med Fors hemmans egare och ordna planer,
om möjligt kan vara, till deras önskade
ändringar.

§ 5.
Till Byggnadsnämnden framställdes anmodan
att söka förelägga tomtegare och möjligen jern-
vägen att upphjelpa en del gator med gångbanor.

Eskilstuna som ofvan:
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt.
/C. Ax. Borgström/
/Gustaf Larsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 30 oktober 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106562.

Personrelationer