Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 oktober 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 oktober 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmaänt Samman-
träde med Nyfors samhälles röstberättigade
medlemmar den 29 October 1894.

§1.
På gjord framställning förklarades sam-
manträdet vara författningsenligt utlyst.

§2.
Upplästes Municipalstyrelsens förslag
till utgifts och inkomststat för år 1895, och
derefter genomgicks hvarje post särskildt
samt godkändes till alla delar af stäm-
man, hvaigenom Municipalstyrelsens för-
slag blef till alla delar fastställdt för
1895 års utgifts- och inkomststat.

§3.
Uppbörden af Sju (7) öre per fyrk, be-
slutade stämman att uttaga på vanligt sätt
eller gemensamt med komunalutskylderna för
Fos socken och genom komunalOrdförandens benäg-
na tillmötesgående dermed.

§4.
Municipalstyrelsen anmodas af sämman
att tillse vägen från Carlsro och fram till jern-
vägsöfvergången, samt anbring en gångbana
af plank eller bräder å detta stycke väg.

Eskilstuna och Nyfors som ofvan.

/I, W, Kajerdt,/

Justerat
/P. Sparring/
/A. J. Westersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 oktober 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106559.

Personrelationer