Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 mars 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 mars 1897

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt samman-
träde, med Nyfors röstberättigade med-
lemmar, i Sockenstugan den 29 Mars 1897.

§1.
På gjord framställning förklarades samman-
trädet vara i laga ordning utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
G. Larsson i Johanneberg och C. Ax. Borgström.

§3.
Föredrogs revisorernas berättelse öfver gransk-
ningen af förlidet års räkenskaper och förvaltning och
beviljades full ansvarsfrihet åt vederbörande myndig-
heter.

§4.
Föredrogs §3 af municipal-styrelsens protokoll
för den 9 innevarande Mars angående anläggan-
det af fullständig vatten- och kloakledning inom
samhället, hvaraf inhemtades, att Konungens Be-
fallningshafvande i länet anmodat Helsovårds-
nämnden att afhjelpa de olägenheter, som upp-
stått tillfölje af gamla kloakledningens bristfällig-
het. Detta ärende remitterade helsovårdsnämn-
den till municipal-styrelsen och uttalade dervid
såsom sin åsigt, att fullständigt vatten- och klo-
akledning borde, för afhjelpande af de anmärkta
förhållandena, anläggas, i hvilket förslag muni-
cipal-styrelsen till alla delar instämde.

Till sammanträdet hade, på uppdrag af munici-
pal-styrelsen, Ingeniören Åke Carlsson utarbetat
ett nytt förslag, för anläggandet af vatten-och kloak-
ledning, slutade på en summa af 166.600 kronor
i hvilket belopp ej inberäknats kostnaden för
inlösen af den mark å hvilken erfoderliga
byggnader skulle uppföras, liksom eventuela
kostnaden för vattenrätt.

Af den diskussion som härefter uppstod fram-
gick att samtliga talare voro eniga om be-
hofvet af vatten och kloaklednings snara anläggande
i enlighet med det uppgjorda förslaget.

Wid härefter framstälda propositioner beslöt
stämman enhälligt:

1:o {att} i huvudsaklig öfverenstämmelse med
för stämman nu förevisade ritningar
och kostnadsförslag anlägga fullständig
vatten- och kloakledning inom Nyfors samhälle;

2:o {att} utse en komité, bestående af fem leda-
möter och tre suppleanter med be-
myndigande:

dels att hos Kongl. Maj:ts begära tillstånd
för upptagandet af ett lån å 200.000 kronor,
att amorteras under loppet af fyratio
år, till bestridande af kostnaderna för
vatten- och kloaklednings anläggande
jemte inlösen af för samhället nu er-
foderlig mark och konventering af sam-
hällets skuld för befintliga kloaklednin-
gar;

{dels att} hos Eskilstuna stads Drätselkam-
mare framställda förfrågan huruvida
staden vore villig att åtaga sig an-
läggandet af den nu beslutade vatten-
och kloakledning och i så fall till hvilket pris
samt tiden när arbetet kan anses vara
färdigt

{dels att},för den händelse stadens vilkor icke
blefve antagliga, underhandla med
med Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolag om in-
köp af behöflig mark, samt infordra anbud
från hugade entreprenörer om lednings
byggande som ock utreda frågan om vatten-
rätten jemte öfriga frågor som tilläfventyrs
kunna på saken inverka; samt

{dels} att; hos vederbörande myndigheter, utverka ex-
propriationsrätt för samhället.

§ 5.
Till ledamöter i ofvannämda komite utså-
gos, medelst sluten omröstning:

Ingeniören M. Brunskog med 10503 röster
Gårdsegaren C Ax. Borgström med 9836 röster
Handlanden C. A. Thorild med 9626 röster
Arkitekten J. W. Kajerdt med 8440 röster och
Doktor R. von Post med 7859 röster
till suppleanter utsågos de närmaste i röste-
tal varande:

Slagtaren G. Larsson med 4124 röster
Inspektoren A. Nordholm med 884 röster och
Kassaförvaltaren R. Lingmark med 869 röster.

§ 6.
Föredrogs municipal-styrelsens förslag att sam-
hället skulle för ett pris af 28 öre pr. qvadrat fot jemte
ränta å beloppet från den 1 innevarande Mars, in-
köpa det område, som å nya stadsplanen beteck-
nas såsom " salutorg "; och bemyndigade stämman
styrelsen att å samhällets vägnar uppgöra köpet
och underteckna köpebrefvet, samt att för köpe-
skillingens gäldande upptaga ett tillfälligt låm.

§ 7.
Läderhandlanden C. E. Pettersson i Lorents-
berg, hvilken afflyttat till Eskilstuna stad
hade afsagt sig uppdraget att vara ledamot i
municipal-styrelsen. I hans ställe invaldes
till ledamot för detta och nästkommande år
Målarmästaren O. F. Granlund

§ 8.
Från Byggnadsnämnden hade in-
kommit förslag jemte förteckning till tomtindelning af vissa
delar af Nyfors samhälle och å hvilken in-
delning karta nu företeddes för stämman;
stämman beslöt att med godkännande af
den gjorda tomtindelningen öfversända
kartan till Konungens Befallningshafvande
i länet för fastställelse.

Som ofvan

/ Rich. Lingmark /
Justeras
/ G. L. Larsson /
/ C. Ax. Borgström /
Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 25 April 1897 af
/ E. J. Andersson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 29 mars 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106558.

Personrelationer