Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 mars 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 mars 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid allmänt sam-
manträde med Nyfors samhälles röstbe-
rättigade medlemmar i Sockenstugan
i Fors den 27 Mars 1899.

§1.
Sammanträdet hvarom kungörelse varit
uppläst i Fors kyrka den 12 och 19 innevarande Mars
månad, samt dessutom varit införd i 3 i Eskilstuna
utkommande tidningar förklarades på derom gjord
framställning vara lagligen utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll valdes Herrar
Otto F. Granlund i N:o 36 och Joh. Modin i N:o 50.

§3.
Föredrogs revisorernas berättelse öfver
granskningen af 1898 års räkenskaper och förvalt-
ning och beviljades på tillstyrkan af revisorerne
full ansvarsfrihet för förlidet års förvaltning.

§4.
Sedan vattenledningskomiten gjort fram-
ställning till vederbörande gårdsegare att få fram-
draga vatten- och kloakledningen i Åsgatan, hade
desse beviljat upplåtande af marken mot ett pris
af 2 kr pr kvadratmeter

Municipalstyrelsen hade förordat öfvan-
nämnde inköp jemte bifall för öfrigt till de af
gårdsegarne uppsatta vilkor, hvarom dess protokoll
för den 6 innevarande Mars omförmäler

Allmänna sammanträdet bemyndigade
Municipalstyrelsen att i enlighet med dess för-
slag, afsluta köp med vederbörande gårdsegare
i och för vatten- och kloakledningens framdra-
gande jemte Åsgatans öppnande för allmän trafik.

§5.
Med anlednig af municipalstyrelsens
förfrågan hos styrelsen för O. F. W. Jernväg, huru-
vida densamma ville bidraga till kostnaden för
en gångbro öfver jernvägen, mellan Kriebsens-
och Drakensköldsgatorna, hade protokollsut-
drag från Jernvägsstyrelsens möte tillställts mu-
nicipalstyrelsen, deri Jernvägsstyrelsen gerna
tilläte att en sådan bro byggdes och lofvade
bidraga med räls och grundgräfning till ett
värde af omkring 1.040 Kronor

Detta protokollsutdrag jemte municipal-
styrelsens utlåtande deröfver upplästes, deri
nämnde stycke efter öfvervägande kommit
till det resultat, att en tunnel under jern-
vägen från flere synpunkter sedt, skulle
mer tillfredställa allmänheten än en gång-
bro, då en sådan måste blifva dubbelt så
hög vid Westermarksgatan som den förutvaran-
de bron öfver Jernvägen.

Stämman bemyndigade municipalsty-
relsen i enlighet med dess förslag {dels}

att/ingå med begäran till Jernvägsstyrelsen
att få bygga en sådan tunnel eller undergång
jemte dess utlåtande angående bidrag dertill, {dels}

att/inkomma till allmänt sammanträde
med fullständiga ritningar och kostnadsförslag
både för bro- och tunnelbyggnaderna

§.6.
Wid allmänt Sammanträde den 20 Dec
1898 hade Herr J. E. Widlund väckt förslag om att
Municipalstyrelsen måtte få i uppdrag att underhand-
la med egarne till gården N:o 74 Marieberg huruvida
de vore villiga att upplåta persontrafik öfver tom-
ten, mellan Ås- och Jernvägsgatorne.

Municipalstyrelsen delgaf i protokoll
att platsen uppläts för allmän trafik mot en
årlig afgift af 50 Kronor men föreslog att Sam-
manträdet afstode från denna gångväg om den
icke kan upplåtas för 25 Kronor om året.

Stämman uppdrog åt municipalsty-
relsen, att utan afseende fästadt vid sitt förslag
på billigaste villkor träffa öfverenskommelse
med ifragavarande egare för att få väg öfver deras
tomt.

§7.
Samhällets brefbärare Herr A. Söderberg hade
hos municipalstyrelsen anmält, att till följd af den
myckenhet post som ginge till samhället han ej
medhann utbärningen af densamma, samt före-
slagit tillsättande af en andra brefbärare.

Municipalstyrelsen hade på grund deraf
antagit en sådan med samma lön som Herr
Söderberg, dock endast till den tid då allmänna
sammanträdet derom hunnit besluta.

Wid votering beslutade sammanträdet med
4.817 röster mot 276 att tillsätta en andra brefbärare
inom samhället med samma lön som den för-
ut antagna.

§8.
Municipalstyrelsen hade föreslagit tillsät-
tande af en Komite som finge i uppdrag att af-
låta en skrifvelse till Kongl. Generalpoststyrelsen
med anhållan att postverket ensamt bekostar
postbefordringen inom samhället.

Sammanträdet bemyndigade municipal-
styrelsen att ingå till Kong. Generalpoststyrel-
sen med denna begäran

§9.
Bemyndigades municipalstyrelsen att
å samhället vägnar upptaga och utqvittera ett lån ej öfversti-
gande 10.000 Kr att användas för inköp af vis-
sa delar till Åsgatan.

Som åfvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt
/Joh. Modin/
/Otto, F. Granlund/

Uppläst i Fors Kyrka den 3 April 1899 af:
/C: Y: Bergius/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 mars 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106544.

Personrelationer