Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid Allmänt Sammanträde med
Nyfors Samhälles röstberättigade medlemmar, i Soc-
kenstugan Måndagen den 27 October 1890.

§1.
Sammanträdet förklarades vara lagligen
utlyst.

§2.
Upplästes de af Landshöfdingeembetet
anvisade ändringar och tillägg uti brandord-
ningen för Nyfors Samhälle, hvilka enligt det
nu uppsatta nya förslaget punkt för punkt
godkändes af Stämman.

§3.
Företogs till behandling det af Municipalsty-
relsen uti föregående protokoll uppsatta för-
slag till nästkommande års utgifts- och inkomst-
stat för Nyfors Samhälles särskilda behof, hvil-
ket efter åtskillig diskussion antogs till alla
delar, samt godkändes det förslag, att uttaxe-
ringen, åtta /8/ öre per fyrk, skulle i likhet
med detta år, genom vördsam hemställan till
Kommunalnämndens Ordförande få uppbäras
gemensamt med kommunalutskylderna för
Fors socken.

§.4.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar Borgström och G. Larsson.

Eskilstuna som ofvan:
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt:
/G. Larsson/
/C, Ax, Borgström/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 16 Novemb 1890
af /I A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 oktober 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 februari 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106545.

Personrelationer