Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 juni 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 juni 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid allmänt
Sammanträde med Nyfors Sam-
hälles röstberättigade medlemmar,
i Sockenstugan den 27 Juni 1899.

§1.
På derom gjord framställning förkla-
rades stämman vara lagligen utlyst.

§2
Att justera dagens protokoll valdes
Herrar C. A. Thorild och Aug. Nordström.

§3.
Wattenledningskomiten hade genom
Herrar R. von Post och C. A. Thorild föresla-
git Samhället att inköpa gården N:o 87 Fridhem
tillhörig Herr Jonas Ersson, jemte eventuell
försäljning å densamma till Herrar I.W. Kajerdt
C. F. Carlsson, Joh. Olsson och C. W. Johansson
att tilläggas deras resp. tomter i enl. med af v.
kommissionslandtmätaren Oscar B. Dehn för till-
fället upprättad förslagskarta- och hade
för sådant ändamål hos munici-
palstyrelsen företedt såväl köpekontrakt
mellan Jonas Ersson och Samhället som ock
af Herrar I. W. Kajerdt, C. F. Carlsson Joh. Olsson
och C. W. Johansson upprättad förbindelse att
inköpa vissa delar deraf till pris af 5 á 6 Kronor
pr qvadratmeter.

Municipalstyrelsen hade förordadt of-
vannämnda köp, då genom Åsgatans förlängning
öfver tomten, vatten- och kloakledningens fram-
dragande ej behövde afbrytas, hvilket i motsatt
fall blefve en följd, till stor skada för der
boende gårdsegare

Allmänna Sammanträdet beslöt att
för Tio Tusen Kronor inköpa gården N:o 87. Samt
af densamma försälja vissa delar i enlighet med
ofvannämnda förbindelse och bemyndigades
Herrar R. von Post och C. A. Thorild att å Sam-
hällets vägnar afsluta köpet samt verkstil-
la försäljningen i enlighet med förut upp-
rättade förslag.

§4.
På af municipalstyrelsen infor-
dradt förslag till ny belysning i Nyfors,
hade från Gaslysningsaktiebolaget i Es-
kilstuna ingått kostnadsförslag till gasbe-
lysning derstädes

Municipalstyrelsen hade förordat
detsamma och föreslagit samhället upp-
sättande af 17 st gaslyktor, motiveradt der-
med än de nuvarande lyktorna ändå snart
måste ersättas med nya sådana

Allmänna Sammanträdet beslöt
att afstå från sådan belysning tills vidare,
då icke gasrör i alla gator hunnit nedläg-
gas, i följd hvaraf en del gårdar ändå blef-
ve utan sådant ljus, men det oaktadt
finge deltaga i kostnaderna för de nu
föreslagna lyktorna.

§5.
Från Gaslysningsaktiebolaget i Eskils-
tuna hade ingått begäran att Samhället måt-
te förbinda sig att utverka, för den händelse
det i en framtid med Eskilstuna Stad in-
förlifvas, att bolaget då utan hinder eger
att dels de inom samhället redan nedlagda
gasrörledningarna bruka och tillse, dels nya
gasrörledningar nedlägga och bruka

Sammanträdet beslöt att afstå
denna begäran hvad avgick att utverka sådan
rättighet hos en möjligen blifvande myndighet,
deremot beviljades dem rättighet att tillse och
bruka redan nedlagda gasrörledningar med skyl-
dighet dock för bolaget att för hvarje gång
begära tillstånd därtill af vederbörande myndighet.
Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeradt.
/C. A. Thorild/
/August Nordström/

Uppläst i Fors Kyrka den 16 Juli 1899 af:
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 27 juni 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106543.

Personrelationer