Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 november 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 november 1895

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde med
Nyfors Samhälles röstberättigade medlemmar
uti Sockenstugan Måndagen den 25 Novemb. 1895.

På gjord framställning förklarades samman-
trädet vara lagligen utlyst.

§1.
Upplästes en skrifvelse från Landshöfdinge-
embetet till Kronolänsman R. Lindeberg, omförmä-
lande anmälan från J W Kajerdt att hans förordnande såsom
Ordningsman inom samhället tilländagår med
innevarande års slut och i sammanhang der-
med hans afsägelse från befattningen samt att å allm.samtr.
skall uppsättas tre personer som äro lämplige och
villige att, vara Ordningsman.

Efter öfverläggning företogs röstning med slutna sed-
lar å tre kandidater, hvarvid valet utföll
så, att Herr C Ax. Borgström erhöll 3620 röster,
Herr C. A. Thorild. erhöll 3348 och Herr
R. LIngmark erhöll 3270. röster, hvadan
desse uppföras å förslag till Ord-
ningsman i Nyfors.

Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar C. A. Thorild och slagtare G. Larsson.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt/

Justeradt genast.
/G. Larsson/
/C.A. Thorild/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 25 november 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106540.

Personrelationer