Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 26 mars 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 26 mars 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde
med Nyfors röstberättigade medlemmar i
sockenstugan den 26 Mars 1898.

§1.
På derom gjord framställning förklarades
sammanträdet vara i laga ordning utlyst.

§2.
Att justera dagens protokoll utsågos herrar
C. A. Johansson i N:o 31, och Otto F. Granlund i N:o 51.
i Nyfors.

§3.
Föredrogs revisorernas berättelse, öfver gransk-
ning af förlidet års räkenskaper och förvalt-
ning, och beviljades full ansvarsfrihet
åt vederbörande myndigheter.

§4.
Föredrogs §9 af munisipalstyrelsens
protokoll för den 11 innevarande Mars. om
anställandet af en brefbärare innom
samhället.

§5
Sedan åtskiliga talare yttrat sig i frågan
beslöt stämman antaga egen brefbärare
innom samhället

§6.
Munisipalstyrelsen fick i uppdrag, att
söka förena nämda befattning med ex-
empelvis lyckttändningen, eller någon
annan befattning, samt inkomma
med detaljerat förslag, rörande lönevilkor
m. m. till allmänt sammanträde.
Som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeras
/Otto, F, Granlund/
/C, A, Johansson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 3 April 1898
af /C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 26 mars 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106541.

Personrelationer