Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 juni 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 juni 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt sammanträde
med Nyfors samhälles röstberättigade medlemmar
den 19 Juni 1894.

På gjord framställning förklarades sammanträ-
det vara lagligen utlyst.

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar C. A.
Thorild och A. J. Westerson.

§1.
På framställning om en Läkare skall anställas,
eller icke anställas för Nyfors samhälle; godkändes
propositionen, och beslutades genom begärd votering
med 2978 röster mot 841, att en legitimerad läkare
skall anställas. Derefter beslutades följande
bestämmelser:

1:o Att för aflönande af läkare med anställning
inom Nyfors samhälle bevilja ett belopp af Ett-
Tusen /1000/ Kronor för år räknadt, att af Munici-
palkassan utgå från den dag innevarande år, då så-
dan läkare bosätter sig inom samhället för utöf-
vande af läkarepraktik samt vidare under en tid
af minst fem år från och med nästkommande års
ingång.

2:o Att denne läkare skall vara bosatt inom
samhället.

3:o Att tjenstgöringsområdet skall vara Nyfors
samhälle sådant det genom Kongl. Maj:ts nå-
diga Resolution af den 22 Februari 1889 blifvit
bestämdt, hvarjemte det skall åligga den sålun-
da anställde läkaren, att utan särskild ersätt-
ning vara Fors kommuns fattigläkare samt
handhafva läkarevården vid fattigvårds-an-
stalten och den epidemisjukstuga, som kan
komma att för kommunen och samhället
inrättas.

4:o Att den sålunda anställde läkaren skall
närmast lyda under en af, Allmänt samman-
träde utsedd styrelse, bestående af tre leda-
möter och två suppleanter; dessa ledamöter
och suppleanter väljas för en tid af två år,
första gången från och med denna dag in-
till 1896 års utgång.

5:o Beträffande dessa ledamöters och supple-
anters tjenstgöringstid och afgång gäller i
tillämpliga delar hvad om Kommunalnämnd
finnes stadgadt.

6:o Till ledamot i denna styrelse valdes
Herrar Kommunalordföranden i Fors A Swedin,
Ingeniör Magnus Brunskog och Ordningsman i
Nyfors I W Kajerdt.
Samt till Suppleanter Herrar C A Thorild
och R. Lingmark.
Hvarjemte till Styrelsens Ordförande
utsågs Herr A. Swedin.

7:o Att läkarens skyldigheter skola närmare
bestämmas genom instruktion som af denna
läkarestyrelse kommer att utarbetas.

8:o Att denna styrelse erhåller i uppdrag att å
samhällets vägnar, hos Kongl. Maj:st göra un-
derdånig ansökning om tjenstårsberäkning
såsom extra provinsialläkare från och med
nästkommande år, för samhällets läkare.

9:o Om sådan tjensteårsberäkning, för hvars
erhållande den utsedda styrelsen eger å
samhällets vägnar vidtaga åtgärder,
beviljas, så beslutes angående läkarens
tillsättande, att Läkaretjensten inom
samhället, kungöres af läkarestyrelsen
med ansökningstid af trettio dagar från den, då
kungörelsen varit första gången i post och inrikes
tidningar införd. Efter ansökningstidens utgång
insänder styrelsen inkomna ansökningar till Kongl.
Medicinalstyrelsen för inhämtade af deras utlåtande
om de sökandes kompetens och öfverlemnar efter
handlingarnes återbekommande desamma jemte inford-
rat yttrande från Helsovårdsnämnden och eget ut-
låtande till Allmänt sammanträde, som utser lä-
karen, för hvilken styrelsen utfärdar fullmakt.

10:o Tills vidare, och intill dess frågan om tjensteårsbe-
räkning blifvit slutligen afgjord, antages läkare
af styrelsen.

§2.
Stadsplanen, i enlighet med det nu framlagda
nya konsept-förslaget och de mindre förändrin-
gar som af Kommitterade sjelfva framhöllas, an-
sågs utan anmärkning och återlemnades till
samma kommitte för fullbordande.

Eskilstuna som ofvan
/I, W, Kajerdt,/

Justeradt:
/A J. Westersson/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 24 juni 1894 af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 19 juni 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106530.

Personrelationer