Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 13 oktober 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 13 oktober 1898

Anmärkning

Protokoll, fördt vid all-
mänt sammanträde med Nyfors
Samhälles röstberättigade med-
lemmar i Sockenstugan i Fors
den 13 Oktober 1898.


§ 1.
Sammanträdet, hvarom kungörelse varit
uppläst i Fors sockens kyrka den 2 ock 9
innevarande Oktober samt dessutom in-
förd uti två i Eskilstuna utkommande
tidningar, förklarades vara lagligen ut-
lyst.

§ 2
Att justera dagens protokoll valdes
Herrar G. Larsson i Johanneberg ock P. W.
Lindqvist i gården N:o 40.

§ 3.
Sedan Drätselkammaren i Eskilstuna
såsom ett municipalstyrelsen delgifvet
utdrag af Drätselkammarens protokoll
den 27. Juli 1898 utvisade, beslutat att, der-
est Vattenreservoiren för vattenledningen
i Nyfors skulle uppföras å den af
komiterade från Nyfors föreslagna plat-
sen, hvilken vore belägen i ena kanten
af det i stadsplanen upptagna torget
och hvilken vore den enda för ändamålet
lämpliga, Nyfors samhälle dessförinnan
måste förbinda sig att hos Kongl. Maj:t
söka sådan ändring i den faststälda stads-
planen för Nyfors, "att denna plats kom-
me att blifva belägen i midten af det å stads-
planen nu upptagna vid samma reservoir
belägna torg", samt Municipalstyrelsen den
5 nästlidne September beslutat hemställa
att åt Herr Arkitekten I. W. Kajerdt måt-
te uppdragas att gå i författning om för-
verkligandet af den ändring i stadsplanen,
som Drätselkammaren sålunda i fråga
satt, blef med 3,766 röster mot 1,029 rö-
ster, hvilka afgåfvos för Drätselkam-
marens förslag, det senare förslaget
afslaget och i stället antaget ett af Lito-
grafen F. Mellin väckt förslag att ären-
det skulle tills vidare bordläggas samt
att municipalstyrelsen skulle bemyndi-
gas åstadkomma utredning om egande-
rätten till berörda stadsplan och vid
nytt allmänt sammanträde, som borde
hållas inom fjorton dagar härefter, del-
gifva municipalstämman resultatet
af nämda utredeninge.

§ 4.
I anledning af Byggnadsnämndens
ock Municipalstyrelsens förslag om in-
köp eller expropriation från lägenhe-
ten Nybyberg af visst område att til-
läggas Ås- och Drakensköldsgatorna
beslöts - sedan flere talare betonat,
att ett köp af berörda område till skä-
ligt pris ej kunde afslutas och att mark
från nämda lägenhet för Åsgatan under
en längre framtid ej syntes erforderlig - att
i vederbörlig ordning genom vattenled-
ningskomiténs försorg begäran skulle
göras om tillstånd till expropriation
från oanförmälda lägenhet af den mark
allenast, som erfordrades för Drakenskölds-
gatans utläggning enligt stadsplanen.

§ 5.
Lemnade municipalstämman sitt bifall
till Herr Arkitekten I. W. Kajerdts af muni-
cipalstyrelsen förordade ansökan att från muni-
cipalsamhället tillhöriga tomten N:o 76 eller
Stenbäcken få mot ett pris af tre kronor pr
qvadratmeter inköpa ett jordområde om 39,19
qvadratmeter att tilläggas tomten N:o 106 inom
qvarteret XXI, till hvilken senare tomt sag-
da område jemlikt stadsplanen hörde.

§ 6.
Hos Municipalstyrelsen hade egaren
till gården N:o 68 i Nyfors anhållit om för-
höjning af hyresafgiften för de af samhäl-
let i samma gård förhyrda arrestlokaler-
na med 10 kronor för år eller från 165
kronor till 175 kronor, till hvilken anhål-
lan Municipalstyrelsen gifvit sitt förord;
och blef denna anhållan af municipal-
stämman bifallen.

§ 7
Från Kronofogden i Rekarne fögderi hade
till Municipalstyrelsens ordförande ankommit
en skrifvelse, så lydande

"Till Municipalstyrelsen i Nyfors samhälle.
Sedan genom lagen den 27 Maj 1898 angående
tillägg till Förordningen om kommunalstyrelsen
på landet den 21 Mars 1862 förordnats, att hvad
i nämda förordning är stadgadt om kom-
mun skall i tillämpliga delar gälla om
Municipalsamhällen, får jag efter anmo-
dan af Länstyrelsen anhålla, att Nyfors sam-
hälles röstberättigade invånare måtte kallas
till allmänt sammanträde för att afgifva ytt-
rande

{dels] i hvilken mån nämda lags tillämp-
ning må påkalla ändring i de af Kongl
Maj:t meddelade och i enlighet dermed
af Länstyrelsen den 25 Juni 1889 utfär-
dade föreskrifter om, hvilka styrelser eller
myndigheter böra i samhället fullgöra
hvad som i stad enligt de i lagen
omförmälda stadgar åligger magistrat
eller annan lokal myndighet derstä-
des samt om dessa styrelsers eller
myndigheters sammansättning ock vid-
den af deras befogenhet uti fråga
varande hänseende, dervid sär-
skildt bör tagas under öfvervägande,
huruvida den magistrat åliggande
befattning med ifråga varande ange-
lägenhet bör uppdragas åt munici-
palnämnd eller, i mera öfverensstäm-
melse med hvad för närvarande
eger rum, åt de af samhället valde
medlemmar deri jemte någon eller några
af Länstyrelsen utsedde personer,

{dels och} huruvida, enligt förutsätt-
ningen i mom. 4 af ofvannämda
lag, särskilda omständigheter kunna
påkalla undantag från de i lagen gif-
na stadganden eller nödvändiggöra
annan ordning för municipalsamhäl-
lets beslutande- och beskattningsrätt,
bärande i de hänseenden, der förändringar
anses erforderliga, förslag derå afgifvas;
Ock torde det sålunda infordrade ytt-
randet jemte Municipalstyrelsens eget ytt-
rande i ärendet hit insändas före den 1
nästkommande Oktober.

Rekarne fögderis kronofogdekontor den 24 Augusti 1898.
/Edv. Andersson"./

vid detta ärendes behandling den 28 nästlid-
ne September hade municipalstyrelsen afgif-
vit ett utlåtande af innehåll, att efter muni-
cipalstyrelsens uppfattning uti i fråga kom-
ma af Konungens Befallningshafvande den 25
Juni 1889 utfärdade ordningsförskrifter så-
dan ändring borde vidtagas, att municipal-
nämnden och byggnadsnämnden uti de i
§§ 8 och 9 omförmälda fall finge rätt före-
lägga viten och att följaktligen de inskrän-
kande bestämmelser i detta hänseende, som
förekomme i nämnda paragrafer, borde
utgå samt att, då Nyfors samhälle nått
den utveckling, att samhället vore mäk-
ligt att sjelft ordna sina angelägenheter,
åt samhällets municipalnämnd borde
uppdragas den magistrat åliggande be-
fattning med de i förestående skrifvelse
omförmälda angelägenheter äfven som att
några omständigheter ej förelåge, som på-
kallade andra undantag från de i ofvan-
nämda lag gifna stadganden eller nöd-
vändiggjorde annan ordning för Nyfors
municipalsamhälles beslutande - och be-
skattningsrätt än som innehålles i berör-
da ordningsföreskrifter med här ofvan
i fråga satta förändring röran-
de vissa myndigheters befogenhet.

Efter uppläsandet häraf beslöt stämman
biträda municipalstyrelsens i ärendet af-
gifna utlåtande.

§ 8.
På grund af förslag från Helsovårds-
nämnden om antagande af en helsovårds-
tillsyningsman inom samhället beslöts
att en sådan tillsyningsman skulle
antagas att tjenstgöra från och med
nästa års början mot en lön af 400
kronor pr år samt att Helsovårdsnämn-
den skulle ega att kungöra tjensten
ledig till ansökan inom viss tid och
efter utgången af samma tid tillsätta
tjensten.

I sammanhang härmed bestämdes
att Helsovårdsnämnden skulle upp-
sätta förslag till instruktion för den
blifvande tillsyningsmannen, hvilket
förslag skulle framläggas till anta-
gande å nästa allmänna sammanträde.

§ 9.
Efter det å allmänt sammanträde
den 26 Mars 1898 beslut fattats, att en
brefbärare för Nyfors samhälle skul-
le antagas så bestämdes nu att bref-
bäraren, hvilken skulle inträda i tjenst-
göring den 1. Januari 1899 med en aflö-
ning af 400 kronor för år, skulle till-
sättas af municipalstyrelsen, som ha-
de att uppsätta instruktion för blif-
vande innehafvare af tjensten i fråga.

§ 10.
Med bifall till municipalstyrel-
sens i anledning af en från Läkaresty-
relsen inom Fors församling aflåten
skrifvelse gjord hemställan beslöto
att fortfarande under fem år från och med ingången af år 1900 dock ej för
längre tid än till dess Nyfors samhälle kunde
varda införlifvadt med Eskilstuna stad, årli-
gen anslå 500 kronor i aflöning åt en extra pro-
vinsialläkare, som hade sin station inom
Nyfors samhälle, med skyldighet för denne att
såsom hitintills kostnadsfritt lemna läkare-
vård åt medellösa och fattiga inom samhället
samt att i öfrigt utöfva de åligganden som
inom stadssamhälle tillkomme stadsläkare.

§ 11.
Föredrogs och godkändes municipal-
styrelsens förslag till utgifts- och inkomstsstat
för municipalsamhället under år 1899, jem-
likt hvilket förslag för betäckande af upp-
tagna utgifter och tillhopa 6,160 kronor erfor-
drades en uttaxering med 11 öre per fyrk å
beräknade 56,000 fyrkar.

Som ofvan
/C. Ax. Borgström/

Justeras
/P W Lindqvist/
/G. Larsson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 23 Oktober 1898 af.
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 13 oktober 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106524.

Personrelationer