Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 13 maj 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 13 maj 1895

Anmärkning

Protokoll vid Allmänt sammanträde med Nyfors
samhälles röstberättigade uti Sockenstugan den 13 Maj
1895

På framställning förklarades sammanträdet vara
lagligen utlyst.

§ 1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Borgström
och C A Lindqvist.

§ 2.
Kommitterade för afloppsledningens ordnande, inlem-
nade till stämman en upprättad afvägningsprofil
öfver lutningerne och längderna för afloppsledningen i
sin helhet jemte en kostnadsberäkning för dess utfö-
rande som slutade med Kronor 13519,22 då rör med
12 Engelska tums inv. dian. användes, och om deremot 15"[tum]
rör användes skulle summan ökas med Kr. 2581,84.

Efter slutad lång diskussion uppställdes två yrkanden,
nemnligen det {mindre förslaget}, att utföra kloakledning
med 12" [tum]rör från ån nedanför Lasarättet och till tegelbru-
ket i Nyfors, samt det {större förslaget} som omfattade
kloakledningens utförande i sin helhet efter kostnadsförslaget.

Wid afgörandet häraf begärdes votering hvilken utföll så,
att det {mindre förslaget} antogs med 3633 röster
mot 1854 röster som afgåfvos för det
{större} förslaget.

§ 3.
För vidare afgörande beslutades att använda öppen
omröstning; sålunda fattades beslut,
att Minicipalstyrelsen skall genom entreprenad låta
verkställa ofvannämnda mindre kloakledningsförslag.

§ 4.
Beslutades att debiteringen till kostnaden för
ifrågavarande arbete skall utgå af allmän fyrk; men
uttalades den önskan att genom anteckning å en lista,
det skulle utrönas om fastighetegarne vill ensamt åtaga sig
betalningen härför.

§ 5.
Beslutades att Municipalstyrelsen skall ingå till Läns-
styrelsen med begäran att för samhällets räkning få
upptaga ett lån för att återbetalas med 10 års amortering,
för ifrågavarande arbete.

§ 6.
Beslutades att på en gång inköpa så mycket rör att
det äfven räcker till nedläggning genom jernvägspor-
tarne vid den norra afloppsledningen från samhället.

§ 7.
Af Herr R. Lingmark wäcktes förslag, att ett allmänt sam-
manträde finge utlysas snarast möjligt, för att besluta
om utredning af kostnaden för en gemensam wattenled-
ning med kloakaflopp i Nyfors, i detta förslag instämde
flera personer.

Eskilstuna och Nyfors som ofvan.
/I, W, Kajerdt,/
/Gustaf Larsson/

Justeradt.
/C. Ax. Borgström/
/C, A, Lindqvist./

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 7 Juli 1895.
/A: Mellin/

{obs.} Municipalstyrelsens Protokoll den 21 -25 Maj
1895 = {se}, efter "Allmänt sammanträde" den 31 Octob.
1895.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 13 maj 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106523.

Personrelationer