Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 12 augusti 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 12 augusti 1896

Anmärkning

Protokoll hållet vid allmänt
sammanträde med Nyfors röst-
berättigade medlemmar i socken-
stugan Onsdagen den 12 Aug.
1896.

§ 1
På af undertecknad, v. ordförande, fram-
stäld förfrågan förklarades sammanträdet
vara lagligen utlyst.

§ 2.
Att justera dagens protokoll utsågos
Herrar A. Nordholm och C. W. Blomqvist.

§ 3
Föredrogs frågan om anläggandet af den
å allmänna sammaträdet den 4 Juni
sistlidet år beslutade kloakledningen och
beslöts, i enlighet med af Ingeniör Åke Carlsson,
upprättadt, och af Municipalstyrelsen godkändt förslag.

att sammankoppla ledningen vid Äppelvik
och draga densamma medt öfver det å
sammarro blifvande torget och vidare ge-
nom de af jernvägarna bygda körportar-
ne, för att vidare sammanbindas med
förut varande ledningen vid Eskilstuna
stads epedimisjukhus.

§ 4.
Municipal. Styrelsen bemyndigades
att på sätt, den för godt funne, låta utföra
ofvanstående arbete, samt att å samhällets
vägnar upptaga och qvittera ett tillfälligt
lån så stort som erfordras för detsamma.

§ 5
På af municipal. Styrelsen framstäldt
förslag beslöts att lyshållningen fr. ö. m
belysningsterminens början skall öfvertagas
af samhället och kostnaden härför utgå på
allmän fyrk. - Municipalstyrelsen skall
ombesörja och öfvervaka lyshållningen.

Nyfors som ofvan
/C. Ax. Borgström/
v. ordförande.

Justeradt
/A. Nordholm,/
/C, W, Blomqvist/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 6 September 1896 af.
{/C. Sundström/}

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 12 augusti 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106522.

Personrelationer