Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 11 mars 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 11 mars 1895

Anmärkning

Protokoll vid extra Allmänt sammanträde med
Nyfors samhälles röstberättigade medlemmar uti
Sockenstugan Måndagen den 11 Mars 1895.
På gjord framställning förklarades sammanträdet
vara lagligen utlyst.

§1.
Sedan ärendet för sammanträdet föredragits,
nemligen beslut i frågan om tillsättandet af läkare
på grund af det förut delgifna Kongl Maj:ts nådiga
bref, och

Wid öfverläggning häraf; redogjorde först Ingeniör
Brunskog för läkarefrågans gång från dess början,
samt framhöll att härvid nu icke var annat att
göra, än remittera ärendet med Kongliga brefvet
till läkarestyrelsen, för tillsättandet af läkare,
samt begärde detta såsom yrkande!

Herr Borgström yrkade att frågan skulle helt
och hållet förfalla!

Wid framställningen af dessa, båda enda, yrkanden,
begärdes votering, hvilken utföll så, att första
yrkandet om ärendets remitterande till läkaresty-
relsen antogs med 4729 röster af 34 röstande, mot
2822 röster af 30 röstande för frågans förfallande.

Att justera dagens protokoll utsågos Herrar M. Brunskog
och C. A. Thorild. Eskilstuna som ofvan.
/I, W, Kajerdt/

Justeradt.
/Magnus Brunskog,/
/C, A, Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 24 Mars 1895 af
/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalsamhälle, Eskilstuna, 11 mars 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106521.

Personrelationer