Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid Munici-
palnämndens i Nyfors samman-
träde i sessionsrummet den 9 Okto-
ber 1902.

Närvarande voro Herrar P. V. Lindqvist, Karl Andersson,
C. A. Johansson och A. Karlsson. I Herr August
Nordströms ställe var suppleanten Herr C. L. Carlsson
närvarande.
[MARG: 14/10]

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C. A. Johans-
son och Karl Andersson.
[MARG:14/10]

§2.
Från Hälsovårdsnämnden hade följande skrifvelse
inkommit:

"Utdrag af protokoll hållet hos
Hälsovårdsnämnden i Nyfors den
25 Sept. 1902.

Närvarande voro Ordf. herr Dokt. R. von Post, Dokt. Si-
gurd Blom, C. E. Nilsson, W. Westergren och Joh, Modin
samt tillsyningsmannen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

§11.
Nämnden beslöt att hos Municipalnämnden vörd-
samt anhålla:
dels att förslaget till nästkommande års stat
må uppföras ett belopp af Etthundra kronor att af
Hälsovårdsnämnden mot redovisningsskyldighet vid
behof användas för Sanitära ändamål inom Sam-
hället

dels ock att Hälsovårdsnämnden måtte för samma
ändamål få disponera öfver de medel, som ingå till
Samhällets kassa i form af lösen för tillståndsbevis
om att få idka mjölkförsäljning.

Som motiv för sin begäran ber Hälsovårdsnämnden få
avdraga följande:

Ej sällan förekommer, att disinfektion efter sjukdoms-
fall i smittosam sjukdom, efter dödsfall eller flytt-
ning af lungsiktig person är af trängande behof;
men att vederbörande familj är i så ömmande eko-
nomiska omständigheter att Hälsovårdsnämnden svårligen
kan tvinga dem att göra de utgifter som ovillkorligen
äro förenade med en disinfektion.

I de flesta större samhällen sker all desinfektion på
kommunens bekostnad. Hälsovårdsnämnden här be-
gär blott att vid trängande behof och ömmande omständig-
heter få decinficera med Samhällets medel.

Vidare är det en del smärre utgifter såsom för tryck och
skrifsaker, arvoden m. m., som icke kunna undgås och
som lämpligen torde böra utanordnas af Hälsovårdsnämnden,
naturligen med redovisningsskyldighet inför Municipal-
nämnden.

Då det för Hälsovårdsnämnden under årens lopp verk-
ligen visat sig vara behöfligt att hafva en anspråkslös
summa att tillgå och då event. öfverskott återlämnas
till Municipalkassan, och då slutligen denna naturligen
genom ett bifall till Hälsovårdsnämndens begäran blir befri-
ad från en del utgifter som hittills utgått från densam-
ma, så hoppas Hälsovårdsnämnden att Municipalnämn-
den finner skäligt till Hälsovårdsnämndens framställning
lämna sitt samtycke.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nyfors som ofvan
/R. von Post/
Ordf.

Justeradt och godkändt
/C. E. Nilsson./
/W. Westergren./

Rätt utdraget betygar:
/Sigurd Blom./"

Då ej hittills för Hälsovårdsnämnden förefunnit hin-
der att hos Municipalnämndens kassör utfå likvid för
af Hälsovårdsnämnden beslutade utgifter för sannitära
ändamål såframt af vederbörande attesterad räkning
företetts,

då sådant tillvägagående ej styrkts vålla hvarken olägen-
heter eller tidsutdräkt, och

då i alla händelser väl vore riktigast att Stämman
på Hälsovårdsnämndens begäran såväl finge fatta beslut
om utanordnandet af medel till disinfektioner m.m. som ock
till samma Nämnd mot redovisningsskyldighet öfver lämnade
berörde belopp,

beslöt Municipalnämnden för närvarande lämna Hälso-
vårdsnämndens gjorda framställningar utan afseende.
Men, då hitintills i staten icke upptagits något belopp till
bestridande af i Hälsovårdsnämndens skrifvelse angifna
ändamål, beslöts i nästkommande års utgiftsstat upp-
föra ett belopp af 150= kronor att underställas Stäm-
mans beslut.

§3.
Beslöts hos Stämman föreslå följande förslag till in-
komst och utgiftsstat för år 1903.

{Inkomster:}
Af beräknade 85.000 fyrkar á 0.16 kr. 13600-
Vattenafgifter af beräknade 2774 st.
rum á 6.00 kr. pr. st. 16644-
Hyror från fastigheten N:o 76 1012-

{Utgifter:}
{Ränta och ammortering å följande lån:}
Uppsala Sparbank å 200:000 kr. 9800-
Mälarprov. Ensk. Bank á 75.000 kr. á 6% 4500-
Nordiska Banken á 10.000 kr. á 6% 600-
Södermanl. Ensk. Bank á 10.000 kr. á 6% 600-
Inteckning á 7.000 kr. i N:o 76 kr á 6% 420- 15.920 00
{Vattenafgift till Eskilstuna stad} 5850 00

{Hälsovården:}
Lön till Extr. provinsialläkaren 1000-
Lön till Hälsovårdstillsyningsmannen 400-
Lön till Renhållningsentrepenören 250-
Arvode till skrifbiträde 100-
Till oförutsedda utgifter för Hälsovården 150- 1900 00

{Polisväsendet:}
Lön till tvenne polismän (150 kr. hvardera 300 00
Transp. Kr. 31.256:00 300- 23.670:00
Transp. 31.256 00 300 23670 00
Hyra till arrestlokalen 175 00 475 00

{Gatubelysningen}
Till arvode åt lykttändaren 400 00
Till Olja, glas m.m. 500 00 900 00

{Rörnätet:}
Lön till Rörnätsförmannen 600 00
Arvode för brunnsrensning 700 00
Underhåll af kloaknätet 800 00 2100 00

{Gators underhåll:}
Till underhåll af gator 700 00
Hyra för gångbanan vid Marieberg 50 00 750 00

{Omkostnader för fastigheten N:o 76} 250 00
{Till Brandväsendet} 150 00
{Samhällets Expedition}
Hyra för expeditionslokalen 100 00
Lyse, ved och städning 100 00
Till bokförings- och skrifbiträde 1000 00
Annonser och trycksaker 300 00 1500 00
{Till oförutsedda utgifter} 237 00
{9% afkortning á 13.600 kronor 1224 00
Summa Kronor 31256 00 31.256 00

§4.
En Herr Östlund, som under innevarande år mot ett
öfverenskommet arvode af 25:- kronor för år förestått
renhållning i fastigheten N:o 76, hade hos vice Ordföranden
anmält, att han, om han i fortsättningen skulle förestå
sysslan, önskade arvodet förhöjdt.

Nämnden ansåg dock att beloppet i fråga vore tillräck-
ligt samt antog Rörnätsförmannen, som därtill förklarade
sig villig, att sköta renhållningen i nämnde fastighet
mot förut angifvet arvode.

§5.
Emedan Eskilstuna stad i strid mot med Nyfors uppgjordt
kontrakt från Nyfors vattenledningsnät indragit vatten till
O. F. V. s. Järnvägs godsmagasin och stadens Tullkammare och
därför uppbär vattenafgift, beslöts tillställa stadens Drätsel-
kammare följande skrifvelse med begäran om rättelse:

Till
Drätselkammaren i Eskilstuna stad!
Då Nyfors Samhälle i enlighet med
kontrakt, upprättadt med Eskilstuna stad, anlagt vattenled-
ningsrör till hörnet af Gymnastik- och Vestermarksgatorna
samt öfver dessa rör äger att förfoga, nödgas Nyfors Sam-
hälle genom sin Muncipalnämnd hos Drätselkammaren
för vinnande af rättelse vördsamt anmäla, att genom Eskils-
tuna stads åtgärd, utan anmälan till Nyfors vattenlednings-
styrelse, under Södra Järnvägsportarne i Tegelbruksgatan
anlagts en vattenservis, hvarifrån levereras vatten till såväl
O. F. W. s. Järnvägs godsmagasin som till Stadens Tullkammare,
för hvilket vatten Staden jämväl uppbär afgift.

Municipalnämnden anhåller därför, att den i Tegelbruksga-
tan anlaggda servisen må mot anläggningskostnaden öfver-
lämnas till Nyfors, samt att Nyfors erhåller sig till komman-
de andel af de från ofvan angifne vattenförbrukare till
Eskilstuna stad erlagda vattenafgifter.

§6.
På begäran från Municipalnämnden hade från Munktells
Mekaniska verkstad inlämnats kostnadsförslag och
ritning för anläggande af eget maskinhus och ångmaskin
för framkallande af kraft till drifvande af elektricitets-
verk för samhällets gatubelysning. Handlingar beslöts
intagas i protokollet och äro af följande lydelse:

Från Byggmästaren F. A. Hiort hade aflämnats kostads
beräkning å maskinhus, han säger:

Ett maskinhus i storlek med den förevisade cskissen
går till cirka 5.500 kronor.
Skorsten cirka 2.500 kronor
Maskinbädd 250 kronor; Grund för samt inmurning
af ångpannor 600 kronor, eller tillsammans
cirka 8.850 kronor.

Eskilstuna den 9 Oktober 1902.
/F. A. Hiort./"

Från Munktells verkstad hade på grund af Herr Hiorts
förslag lämnats kostnadsberäkning å maskin- och pann-
hus m.m. till elektrisk Belysningsstation för Nyfors Munici-
palsamhälle. Kronor
Maskin- och pannhuset af tegel med grundläggning cirka 5500:-
Bäddar för Ångmaskin och Dynamomaskin - c:a 350:-
Inmurning och grund till ångpannan - c:a 600:-
Skorsten af radialtegel 700 m.m. {diam. inv. i topp á 25 á 20 m hög 2500:-}
Summa kronor 8950:00

Vidare hade inlämnats:
Kostnadsförslag och beräkning å Maskiner till elektrisk
Belysningsstation för Nyfors Municipalsamhälle.

Alternativ I
1 st. 223 [oläsligt] 396x346 m.m:s Kompound Ångmaskin {med} konden-
sering och med automatisk reglering.
1 st. Ångpanna för inmurning om 37 kvadratmeter eldyta med all
armatur, enl. Yrkesinspektionens fordringar,
1 st. ångpump för matning af ångpannan,
1 st. Restorting-Injektor för åmgpannan som reserv,
1 st. Mindre Förvärmare med 1., kvadratmeter upphettningsyta,
1 st 250 m.m bred, 15 meter lång 1:ma läderrem.

Alla erforderliga Ångrör, Matarrör, Kallvattenrör,
Afloppsrör med flänsar och kranar inom maskin och
pannrummet,

Uppsättning, Transport och Isolering.
Allt ofvanstående till ett pris af {Kronor 10.975.00}

Alternativ II
1 st. 223 [oläsligt] 371x446 m.m:s Kompound Ångmaskin {utan}
Kondensering men med automatisk reglering,
1 st. Ångpanna med armatur som ofvan,
1 st. Ångpump som ofvan,
1 st. Restorting-Injektor som ofvan,
1 st. Mindre Förvärmare som ofvan,
1 st. 250 m. m. x 15 meter läderrem som ofvan,
Ångrör, matarerör etc. som ofvan,
Uppsättning, Transport och Isolering
Kronor 10.225,00

Beräknad driftkostnad för en Elektrisk Belysningsstation
uti Nyfors Municipalsamhälle.
1:[oläsligt] Med Kondensering.
Antages att 30 effektiva hästkrafter kommer till använd-
ning, att belysningstiden för ett år blir c:a 1400 timmar
så kommer stenkolsförbrukningen att uppgå till 30. 1400.
1.3 = 54600 kilogram; Tillägges för uppeldningarne 10%-
= 5460
Sum. kg. 60.060 = 60 tons.
Efter ett pris af 19 kronor pr. ton blir kostnaden
pr. år - 1.140:00 kr.
Aflöning åt maskinisten 1.200:00 kr.
Olja och trassel m. m. c:a 300:00 kr.
Summa kronor 2.640:00 kr.

Vattenbehofvet för kondenseringen, då kallt brunns-
vatten begagnas, blir c:a 5 kub. m. per. timma, och, då
sjövatten begagnas, under sommartid, c:a 8½ kub.
meter på samma tid. - Kommer framdeles maskinens
hela kraft till användning, så erfordras ungefär
dubbla de uppgifna vattenmängderna.

2:oo Driftkostnaden utan kondensering.
Stenkolsförbrukningen = 30.1400.1.95 - 82.000 kilgr.
Tillägges för uppeldningarna - 5.500 kilgr.
Summa kilogram 87500 kilgr.
= 87.5 ton.

Efter samma pris som ofvan, 19 Kr. pr. ton, blir kost-
naden - = 1662:00 kronor
Aflöning åt maskinist 1200:00 kronor
Olja och trassel m. m. c:a 300:00 kronor
Summa kronor. 3162.00 kronor

Munktells Mekaniska Verkstads Aktie-
bolag. 19 8/10 02. Eskilstuna.

Med kostnadsberäkningarna följer
tvenne bilagor, 1 st. blåcskiss öfver ångmaskinen med
därtill ledande text samt fasad och planritning till ett
lämpligt Maskinhus.

Från Herr C. F. Johansson hade ock på begäran
aflämnats af opartisk person upprättadt förslag till
kostnad per timme, i fall Samhället vore villigt hos
Herr Johansson förhyra kraft till elektriskt ljus.

Detta förslag har följande lydelse:
"På anmodan af Byggmästaren Herr C. W. Johansson
att beräkna, hvad en 32 effektiv h:kr högtrycksång-
maskin med ångpanna kostar i driftunderhåll pr. tim-
me, då hela kraften uttages, får undertecknad afgifva
följande:
Kolåtgång C:a 50 kg. á 2 öre - 1.00
maskinist och eldare - 0.70.
Talg, olja och trassel - 0.20
Vattenledningsvatten C:a ½ kubm. 0.10
Underhåll af maskineriet och anläggningen - 0.33.
Summa kronor pr. timme 2.33.

Eskilstuna den 7 Oktober 1902.
/E. Hoffman./

Då nu ganska vidlyftig utredning i lysefrågan af
Nämnden verkställts, beslöt till Stämman öfverlämna
densamma åtföljd af följande tablå öfver inkomna
kostnadsförslag och beräkningar:

Nämnden har tänkt sig att belysningen skulle ut-
göras af antingen gasbelysning eller elektrcitet, i senare
fallet med båglampor. På grund häraf infordrades från
Eskilstuna stads Drätselkammare yttrande, huruvida
Staden vore villig i Nyfors anlägga gasbelysning i gatorna,
på hvilka villkor och till hvilket pris. Drätselkamma-
rens svar återfinnes i bilag. A., angifvande en anlg-
ningskostnad af hufvudledningar på 8 á 9000 kr.
Cirka 40 st. lyktor á 130 kr. pr. st. 5200 kr
samt med en lyskostnad, om man beräk-
nar 1000 lystimmar pr. år med 40x1000x
2.2 öre per lampa och timme - = 880: kr
Skötsel 8 mån. á 75 kr. pr. månad = 600: kr, eller i allt
14.200 kronor jämte ränta och amort. därå, kronor 752:00 efter
6%. Hela driftern 2.232:00 Kronor.

Med hänsyn till att Samhället skulle befinnas villigt
anlägga elektrisk gatubelysning har Nämnden från Elektri-
ska Aktiebolaget i Eskilstuna begärdt och erhållit kostnads
förslag å anläggning af sådan se Bil. B.
Enligt detta förslag skulle anläggningen af 28 st.
båglampor gå till 7.800: kr.
Elektrisk ström för 1000 st. lystimmar efter C:a
9 öre i timmen pr. lampa - 2.520:- kr.
Kol cirka 0.20 kr. pr. timme = 28x0.20x1000 560:-
Skötsel cirka 300:-
Ränta och amortering á 7.500 kr. á 6% 468:-
Driftkostnad Summa kronor 3.848:00

I denna summa ingår icke något belopp för underhåll
ej heller äro stolpar beräknade i anläggningskostnaden.

Från allmänna Svenska Elektriska
Aktiebolaget i Västerås har jämväl infordrats kostnadsför-
slag å elektrisk belysning med tanke på att Samhället anting-
en skulle a) förhyra kraft och själft hålla öfriga maskiner,
eller b) drifva eget elektriskt verk.

I förra fallet har Nämnden tänkt sig tvenne alternativ, dels
om kraft skulle kunna erhållas hos Sågverksägaren
Herr C. V. Johansson, dels om Eskilstuna Manufakturaktie-
bolag skulle vara villigt vid Tunafors tillhandahålla Samhället
erfoderlig drifkraft.

af förra fallet torde en kalkyl öfver anläggning
och drift få följande utseende:
Anläggning, se Bil. C. Alternativ I - 8.500:- kr.
Maskinkraft, se Bil. De, 1000 tim. x 2.33 = 2.330:-
Skötsel och kol (ej underhåll) 860:-
Ränta och amortering á 8.500.- á 6% 510:-
Summa kronor 3.700:-

I senare fallet har ej någon kalkyl kunnat erhållas,
då ej svar ingått från Järnbolaget, huruvida samma vore
villigt lämna kraft och till hvilket pris; dock slutar
anläggningen, se Bil. C., Alternativ II på 10.500:- kronor.
Till sistgifne förslag följa tvenne Blåkartor öfver
ledningarnes sträckning.

Enligt sistnämnda förslag har ock Nämnden låtit ut
arbeta kostnadsförslag å eget Maskinhus, egen kraft-
maskin å intill 55 eff. hästkrafter samt driftkostnad.
Detta förslag ställer sig sålunda:
Anläggning af Maskin- och pannhus m. m.
för elektrisk belysningsstation, se Bilagor E & F.
skulle betinga c:a 8950.00
Lyktor och ledningar enl. bil. B. Alternativ I 7.800.00
Maskineri m. m. Bil. G. Alternativ I 10.975.00
Anläggning Summa Kronor 27.725 00

Drifkostnad enl. Bil. H. Med
kondensering - 2.640:00 kr.
Kol c:a - 560.00 kr.
Skötsel af linjen - 300.00 kr.
Ränta och amortering af 27.725 Kr á 6% 1.663.50 kr.
Driftkostnad S:ma, kr. 5.163:50 kr.

Kostnadsförslag å egen kraftanläggning är utarbetadt
af Munktells Mekaniska verkstad och åtföljes af cskiss
öfver Maskinhus samt ritning öfver Ångmaskin.
Anmärkas bör, att intetdera förslag ingår någon slitnings
kostnad.

Enligt här uppställda beräkningar skulle alltså be-
lysning med gas draga en årlig kostnad å c:a 2.232:- Kr.
Med Elektricitet enl. Bil. B. (Esk. Elekt. Bolag.) á c:a 3.848:- Kr.
Med Elektricitet enl. Bil. C. & D (Västerås & Johansson)á c:a 3700:- Kr.
Med Elektricitet enl. Bil. E. & F. (Engen kraft)á c:a
jämfördt med Bil. G. & H. á c:a 5.163:50 Kr.

Nämnden finner sig icke föranlåten
att med anledning af ofvanstående förslag, hvilka i all-
mänhet kunna sägas vara omöjliga att för närvarande
realisera, då de ställa sig alldeles för dyra,
framställa något förslag till frågans lösning med då Eskils-
tuna Stads Drätselkammare ställser i utsigt möjlighet
till underhandling, och då detta förslag ställer sig, så
synes det Nämnden förmånligast, anhålles Nämnden,
att Stämman må lämna densamma uppdrag att ingå
på sådan underhandling för att sedan kunna inkomma med
bestämt yrkande i frågan.
[MARG:X
14/10
Exp.
till Stäm-
man d. 17/10
1902]

§6.
Herr J. Melin, ägare till N:o 26, Bergsgatan, beviljades rätt
att i sin fastighet indraga vatten till 28 st. rum samt att till
nybyggnad få använda vatten till murning af 50.000 st. tegel samt
till 410 kvm. putsyta.

§7.
Beslöts att den kloakbrunn, som befinner sig å nu anlagda
järnvägsområdet vid nya godsmagasinet, skulle fyllas till
rörens höjdläge, hvarefter ledningen igenskarfvas med rör-
del och brunnen därefter och tills vidare ingenspikas.

§8.
Då Samhället väl ej kan anses
vara i behof af egen läkare, vill Nämnden härmed före-
slå Stämman att framställning i tid må göras hos veder-
börande att platsen kan indragas samt att Stämman för sin
del uttalar sig för uppsägning af Samhällets förpliktelser.
i hvad det berör bidrag till läkarens lön.
[MARG: Exp.
Stämman
d. 17/10
1902]

§9.
Då det ställer sig synnerligen ogynnsamt för Nyfors att
för boningsrum insätta vattenmätare, emedan afgiften på
långt när icke lämna den behållning, som Samhället måste
betinga sig för vattenledningsföretagets bärighet, så
beslöt att tillsvidare icke bevilja rätt att för rum insätta
mätare med undantag för tvättstugor försedda med basin.

§10.
Det belopp, som nu utgår i vattenafgift, erlagd efter mätare,
eller 0.26 Kr. pr. Kubm. vatten, är förlågt i förhållande till den
utdebitering, som utgår för rum. Vid det förhållandet, att
staden i förra fallet åtnjuter rätt till hälften, eller 0.13 Kro-
na för debeteradt kubm. vatten, men i senare fallet endast
uppbär 1/3 del af afgiften för hvarje rum och Nyfors, vid
beräkning efter mätaren gör ren förlust, så
beslöts från den 1 Jan. 1903 höja vattenafgiften för mäta-
re till 0.40 Kr. pr. kubm. vatten, och skulle annons här-
om införas i Stadens tidningar före denna månads utgång.

§11.
Då Samhället ovillkorligen förlo-
rar på att vattenmätare användes i N:o 100, Ingeniör
Bergmans gård, för såväl rum som fabriksdrift, i det att
om äfven debiteringen skall, oafsedt mätarens uppgift,
utgår till belopp motsvarande förutvarande debe-
tering efter rum, Samhället icke blott går miste
om den afgift för vatten, som möjligen åtgår till fab-
riken utan jämväl och i alla händelser måste
förlora på att till staden efter nuvarande debite-
ring nödgas aflämna hälften af vattenafgiften,
då det förut endast behöfde erlägga en tredjedel.

På grund häraf:
beslöt Nämnden uppsäga Vattenledningskontrak-
tet med Ingeniör Bergman på det annat aftal må
kunna komma till Stånd.

Nyfors den 9 Oktober 1902

/A, Karlsson./
Nämndens v. Ordförande.

Justeradt:
/Karl Andersson/
/C, A, Johansson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 9 oktober 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106520.

Personrelationer