Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 mars 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 mars 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
sammanträde med Municipalnämn-
den i Nyfors den 6 Mars 1906.

Alla Nämndens ordinarie ledamöter voro vid sammanträ-
det närvarande.

§1.
Herrar C. A. Johansson och Karl Andersson utsågos
att justera detta protokoll.

§2.
Till Nämndens kassör för år 1906 återvaldes Herr
C. A. Thorild.
Att granska och påteckna till kassören inkomna rätt-
ningar återvaldes Herr A. Karlsson samt nyvaldes
Herr C. A. Johansson.

§3.
Vid ett föregående sammanträde utsedde kommittera
att utreda och till Nämnden inkomma med förslag
i torgfrågan aflämnade nu följande uttalanden och
förslag i frågan:

Kommitterade ha icke blott tagit i betraktande den
genom motion vid Stämman föreslagna platsen utan
äfvenledes sökt utreda, dels möjligheten af ett ordnan-
de vid behof af en del af Samhällets blifvande hufvud-
torg, dels ock i hvad mån det nuvarande torget kan
anses behöfva utvidgas för att fylla behofvet af ett
samhällstorg; för de närmaste åren.

Hvad då frågan om inköp af tomter för ordnandet af ett
tillfällighetstorg i Kvarteret N:o 17 angår, så anser kom-
mitterade en sådan åtgärd ur flera synpunkter olämp-
lig. På grund af att flera af de få ändamålet lämpligen
tomten därstädes redan äro
sålda och delvis bebygda skulle kostnaden, om tillräckligt
utrymme skulle vinnas, ställa sig alldeles för hög.
Kostnaden skulle ställa sig ungefär sålunda:

Inköp af fyra st. tomter á 4000 kr. st. kr. 16000:-
Utfyllnadsarbete å platsen, lägst kr. 5000:-
Stensättning af densamma kr. 10000:-
Summa kronor 31.000:-

Kommitterade anse sålunda, att den ifrågasatta platsen
icke bör tagas i betraktande samt föreslås, att Nämn-
den må hos Stämman yrka afslag å den väckta mottionen.

-I fråga om iordningsställandet af någon del af det Stora
torget vid Norra Esplanaden yttra kommitterade, att lä-
get måste anses godt, men kunna de likvisst icke
förorda, att några större kostnader nedlägges å platsen
för närvarande, emedan det icke finnes någon gatupro-
fil, efter hvilken man kan arbeta, hvarjämte det
torde uppstå svårigheter vid förvärfvandet af den mark,
som skulle behöfvas till torgplanen.

-Slutligen hafva kommitterade undersökt, huru det förhål-
ler sig med riktigheter af det vid Stämman framhållna spörs-
målet, att det nuvarande torget skulle vara otillräckligt.
Af den verkställda undersökningen framgår, att torghan-
del å sist angifne plats är högst obetydlig, då inga säljare
med olika förnödenheter gärna stanna där.
För att likvisst få denna torgplats fullt ordnad, anse kom-
mitterade, att en terrassmur bör uppsättas mot landsvägen,
och fördjupningen mellan denna och torgets nivå utfylles,
så att hela torget får en likformig, plan yta. På terrass-
muren uppsättes en barrier af järn. Alltsammans
skulle draga en kostnad af cirka 1,500 kronor
Tvenne af kommittens ledamoter, Herrar C. A. Johansson
och Karl Andersson, anse att med den-
na anordning, som föreslagits, bör det nuvarande salutorget
ännu några år kunna fylla sitt ändamål.
Kommitteledamoten, Herr P. V. Lindqvist, hade i fråga om
nuvarande torgplatsens tillräcklighet för framtiden haft
en afvikande mening, hvadan han i denna punkt af torgfrå-
gan yrkade på, då Nämnden måtte föreslå inköp af
tomter i Sommarro, invid Sommarrogatan att vid fram-
tida behof användas till utvidgning af torget. Herr Lindqvist
yrkar på att inköpet af sagde tomter bör ske nu, då tom-
terna äro obebygda samt utbjudas till salu.
Vid nu inom Nämnden företagen behandling af de olika frågorna,
beslöts först utan diskussion att, med anslutning till kommit-
terades uttalande, hos Stämman föreslå att den af Herr
Lindhagen väckta motionen om inköp af tomter vid Nyfors-
gatan
för anordnandet af ett tillfälligt torg därstädes, måt-
te af Stämman afslås.
Däremot enade sig Nämnden om att hos Stämman föreslå,
att densamma måtte besluta om utförandet af de af Kom-
mitterade i torgfrågan föreslagna arbetena med utgämnan-
det af nuvarande torget för en kostnad af intill 1,500 Kronor.
I händelse af beslut i påyrkade sistnämnde hänseende,
vill Nämnden föreslå, att Kostnaderna må få bestridas af
tillgängliga medel.

Herr P. V. Lindqvists yrkande, om att Nämnden måtte
föreslå Stämman att inköpa tomter vid Sommarrogatan
att användas till utvidgning af det nuvarande torget, af-
slogs.

Förutom här nu framställda uttalanden och förslag,
afgifna af för torgfrågans utredning tillsatta kommitterade,
har från en person, Herr J. F. Carlsson, till Nämnden
inlämnats en skrifvelse i ärendet med i hufvud-
sak samma framställning, som kommitteledamoten, Herr
P. V. Lindqvist, gjort i sin särsklida yrkande om in-
köp af en del tomter i Sommarrokvarteret i angifvet
syfte.
Nämnden beslöt afslå jämväl Herr Carlssons framställ-
ning.

§4.
En skrifvelse från Eskilstuna Sanatorieförening hade genom
fru Ebba Malmborg inlämnats till Nämnden.
Skrifvelsen var af följande innehåll:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.

Å Sanatorieföreningens i Eskilstuna vägnar får underteck-
nad härmed hos nämnden vördsamt anhålla, att den-
samma ville hos Nyfors Municipalstämma föreslå och
för sin del tillstyrka ett anslag af Kr. till hjälp för
uppbyggande af ett sanatoriehem för bröstsjuka här
i Eskilstuna.
Närlagda tablå utvisar antalet bröstsjuka härstädes
under år 1905, och af denna torde med all önskvärd
tydlighet framgå behofvet af ett dylikt hem just
här i Eskilstuna.

Eskilstuna den Februari 1906.
/Ebba Malmborg/. f. Anrep.
Hvilohemmets Kassör."

Till det i ofvanstående anhållan uttalade önskemålet om bi-
drag till uppförandet af en sanatoriebyggnad i Eskilstuna stälde
sig Nämnden ingalunda afvisande, men enär vid samman-
trädet upplystes, att byggnadskapitalet till sagde byggnad
redan skulle vara betryggadt, ville Nämnden först vinna
klarhet om, hvartill den begärda hjälpen skulle användas,
hvadan ärendet tills vidare bordlades.

§5.
På framställdt yrkande beslöts att hos Municipalstäm-
man föreslå och förorda, att densamma ville besluta om
ett anslag af 300 Kronor till Nyfors Skollofskolonier
för år 1906, samt att beloppet måtte, på enahanda sätt
som under föregående år, få utbetalas af Municipal-
kassans reserverade medel.

§6.
I muntlig framställning från Samhällets brandchef har
begärts anslag till brandväsendet i och för uppförande
af en slangtorkningsställning å materialgården.
Då emellertid ingen utredning förelåg, hvare sig angåen-
de kostnad för eller skiss å den äskade anordningen,
beslöts bordlägga ärendet, intill dess nödiga upplysning-
ar i detsamma från brandchefen inkommit.

§7.
Sekreteraren framlade förslag till hemställan hos Eskils-
tuna Stads Drätselkammare om nedsättning från stadens
sida af de till staden från Nyfors om utgående vattenaf-
gifterna. Skrifvelseförslaget, som hade följande lydelse,
godkändes, och skulle detsamma tillställas vederbörande.

Till Eskilstuna Stads Drätselkammare
Eskilstuna.

Nyfors Municipalsamhälle har genom särskildt af Eskilstuna
Stads Drätselkammare och Nyfors Vattenledningskommitte
gemensamt antaget och af Stadsfullmäktige i Eskilstuna och
Nyfors Municipalstämma godkändt kontrakt af år 1898
samt genom på enahanda sätt antaget tilläggsbeslut
af den 31 Maj 1899 förbundit sig att, för erhållande af
vatten till sitt rörnät från stadens vattenuppfordringsverk,
till staden erlägga en årlig afgift af 2 kronor för hvarje
rum i gård, dit vattenledning finnes införd, eller i gård,
dit vatten enligt tillstånd får hämtas, och
tretton öre för hvarje kubikmeter genom mätare upp-
mätt förbrukadt vatten, samt för kreatur, åkdon och be-
vattning två tredjedelar af den afgift, som för Stadens
dylika ändamål debiteras inom Eskilstuna.
Denna afgift, som under de första åren efter vattenledning-
ens fullbordan, kunde anses berättigad, har likvisst på
grund af Samhällets stora tillväxt, hastigt stigit i höjden,
såsom det framgår af följande utdrag ur Nyfors vattenled-
nings räkenskaper.
År 1900, utgjorde antalet rum, 2471 stycken och, afgiften till Staden utgjorde
Kr. 4749.00.
"År 1901 tillkomme 150 rum, och afgiften till staden utgick med
Kr. 5128:67.
År 1902 tillkom 133 rum, och afgiften steg till Kr. 5522:97 o.s.v.
Ökningen i rumantalet inom Nyfors har fortgått och blifvit
ännu kraftigare under de senare åren.
I fjol t.ex. nådde antalet rum, för hvilka vattenafgifter
erlades, upp till 3148 st. Afgiften till staden utgick sam-
ma år med kronor 6488:72.
I år stiger rumantalet på grund af nybyggnader till 3348
stycken och vattenafgiften till staden kommer att uppgå
till omkring 7000 kronor.
Hela ökningen af tillkomna rum under åren 1900-1906 utgör
877 stycken, och ökningen af vattenafgifterna till Staden upp-
går till omkring 2250 Kr. för år.
I betraktande af denna numera höga vattenafgift till staden
och vid jämförelse med de billiga vattenafgifter, som utgå i
Eskilstuna och Tunafors, synes det Municipalnämnden både
billigt och rättvist att vattenafgifterna sänkas något inom
Nyfors. Men skall en sådan nedsättning i vattenafgifterna
kunna äga rum, förutsättes, att staden medgifver en sänk-
ning af
vattenafgifterna till staden.

Redan i kommittébetänkandet öfver den ifrågasatta sam-
manslagningen mellan staden och Nyfors ifrågasättes en
möjlighet af en avsevärd sänkning af vattenafgifterna i
Nyfors, på grund däraf att staden ansågs sig hafva betydelse-
full nytta af vattenreservoiren i Nyfors.

Den utsikt till sänkning i sadge afgifter, som gafs i åbero-
pade betänkande, synes ännu aflägsen. Detta är ett ytter
ligare skäl för vår nu framkomna anhållan.

På grund af det anförda anhåller alltså Nyfors Munici-
palnämnd vördsamt att Drätselkammaren behagade taga
i öfvervägande, huruvida ej Nyfors Samhälle kunde be-
viljas en nedsättning af nu utgående vattenafgifter till
staden till 1.25 kronor från nu utgående 2 Kr. pr. rum
samt en nedsättning af 50% å afgiften för kreatur samt
för vatten, som tages genom mätare, och att denna
sänkning måtte få träda i kraft den 1 nästk. Juli.

Nyfors den 6 Mars 1906.
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 mars 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106501.

Personrelationer