Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 juni 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 juni 1906

Anmärkning

Protokoll hållet vid Sam-
manträde med Municipalnämn-
den i Nyfors den 6 Juni 1906.

Samtliga Nämndens ledamöter voro vid sammanträdet
närvarande.

§1.
Protokollet af den 18 Maj upplästes och godkändes.

§2.
Från ägaren till tomten N:o 109, Herr G. Vilson, hade ingått
framställning, att Samhället måtte låta framdraga gas-
ledning i Bergsgatan mot Norra Esplanaden med fort-
sättning i denna mot öster, på det gatulyktor må
kunna uppsättas och belysning erhållas å platsen.

Då tomterna i kvarteret N:o 16, mot sagda gator nu äro
bebyggda, med undantag af hörntomten N:o 107, och
då utsikt sålunda finnes för att trattoir och ga-
tuplan närmast detta Kvarter snarast ordnas
för trafik, ansåg Nämnden, då platsen ifråga
är i behof af belysning, att gasledning bör fram-
dragas och minst 1 gatulykta uppsättas därstä-
des, och beslöt Nämnden af denna anledning att
hos Drätselkammaren i Eskilstuna anhålla, dels
att gasverket därstädes, under förutsättning att
Nyfors Municipalstämma beviljar nödiga medel,
måtte snarast få utarbeta Kostnadsförslag öfver
arbetet, dels ock under sommarens lopp låta på
Samhällets bekostnad utföra arbetet.

§3.
Från samhällets brandchef hade inlämnats skiss
till anordnande af torkställning för brandslang-
arna jämte begäran om utanodnande af medel
till desammas uppförande.

Då emellertid Samhället säkerligen snart kom-
mer att sammanslås med Eskilstuna Stad och den
föreslagna torkanordningen därefter kan anses obehöf-
lig, beslöts afslå framställningen.

§4.
Beslöts att gjotna brunnsbetäckningar skola inköpas
i nödigt antal.

§5.
Från Fors Sockens skolråd hade ingått anhållan om
att för lägsta möjliga afgift erhålla vatten och vat-
tenmätare till skolköket och badinrättningen i den
nya skolan i Nyfors.

På den grund att Nyfors samhälle med afseende å
vattenafgifterna genom kontraktförbindelse med Eskilstu-
na stad är beroende af det pris, Staden betingat sig,
beslöts ingå till vederbörande myndighet därstädes
med förfrågan, huruvida Staden i detta fall är
villig bevilja någon förmån eller nedsättning af den
bestämda vattenafgiften.

§6.
Från Fabrikören Aug. Nordström hade hos Nämnden
anförts klagomål öfver, att han i sin gård vore besvä-
rad af inträngande kloakvatten i källaren, och då detta
vatten synes komma från grannens tomt, påkallade
han Nämndens ingripande.

Nämnden beslöt remittera ärendet till Hälsovårds-
nämnden.

Nyfors som ofvan:
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/C A, Johansson/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 juni 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106500.

Personrelationer