Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid sam-
manträde med Municipal-
nämnden i Nyfors å Sessi-
onsrummet den 6 Oktober 1903.


Närvarande voro Herrar P. V. Lindqvist, Karl Anders-
son, C. A. Johansson och A. Karlsson.

Då Ordföranden, Herr Aug. Nordström, var frånvarande,
leddes sammanträdet af Nämndens vice ordföranden,
A. Karlsson.

§1.
Till justeringsmän för protokollet utsågos Herrar
Karl Andersson och P. V. Lindqvist.

§2.
Framställdes af Ordföranden från Fors´ sockens Skolin-
spektör gjord muntlig förfrågan, huru Nämnden skulle
ställa sig till en framställning om framdragning af gas-
rör till församlingens Skolhus i Nyfors, på det dessa
må kunna förses med gasbelysning.

Nämnden tog frågan under pröfning men kunde
dock ej vid Sammanträdet göra något ut talande i
hvad frågan berör gasledning till nuvarande Björk-
torps skola, emedan härför fordras utredning med
afseende å såväl förslagna lednings sträckning
som anläggningskostnad, utan skulle frågan
i denna del bordläggas till dess klarhet här-
utinnan kunde vinnas.

I hvad frågan åter berör belysning till den blifvande
nya skolan, ville Nämnden, så fort skolan kom-
mer att förläggas å senast föreslagen plats, hos
Skolrådet hemställa, huruvida det icke skulle
ställa sig förmånligast, om församlingen från i
Drakensköldsgatan vid N:o 115 liggande gasledning
droge ett gasrör upp till skoltomten, därvid följan-
de nuvarande landsvägen i Stora Esplanaden.

§3.
Beslöts uppsätta skyddstenar vid lyktorna i
gatukorsningarna vid gården N:o 1 å Fabriksgatan,
vid gården N:o 52 å Nygatan vid gården
N:o 115 å Drakensköldsgatan.

Nyfors som ofvan
/A, Karlsson./

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 6 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106502.

Personrelationer