Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 maj 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 maj 1902

Anmärkning

Protokoll hållet hos Munici-
palnämden i Nyfors vid dess
sammanträde i Sessionsrummet
den 5 Maj 1902.

Närvarande voro Herrar Aug. Nordström, C.A.Johans-
son, P.V.Lindqvist, Karl Andersson och A.Karlsson.
[MARG:14/10]

§ 1.
Från Rörmätsförmannen E.A.Söderlund inkommen
skriftlig begäran om ersättning för den tid och kost
nad, bemälde Söderlund fått vidkännas för inhämtan-
det af den kunskap, han för hälsovårdspolissysslan nöd-
vändigt måtte äga, med ett belopp af i ett för allt
24:- kronor blef af Nämden beviljad.

§ 2.
Gårdsägarens Herr Knut L. Hammars, skriftliga
framställning att få vattencervis indragen från Nyfors-
gatan till hans ägande och bebyggda tomt N:o 67 bevilja-
des.

§ 3.
C.Ax.Borgströms konkursmassas förvaltning hade
till Nämden inlämnat följande skrifvelse:

"Till Municipalnämden i Nyfors.
Under åberopande af närlagda räkning och
uppmätnings bevis anhåller härmed C. Ax. Borgströms
Konkurcsmassa att blifva ersatt för nedan omförmälda
poster till belopp af kronor 9660:40.
[MARG:14/10]

1:o)Ersättning för åren 1896 och 1897 för tillsyn af kloak-
ledningsarbetena, utlämnande af aflöningar till
arbetarna, anskaffande af materi-
eler m.m. 1:500:-

Borgströms tid var till en mycket stor
del upptagen af dessa arbeten och skall
han enligt egen uppgift, varit lofvad
att blifva ersatt för hvad han i detta
afseende gjort åt samhället.
[MARG:Exp till Stämma 17/10 1902]

2:o) Förande af samhällets räkenskaper för
åren 1898,1899 och 1900 4.500:-

Transp. 6.000:-
Borgström påstår sig ej uttagit någon
ersättning härför. Visserligen kan denna
summa anses hög, men torde också hänsyn
tagas därtill, att han härför haft personliga
utlägg.

3:o)För tillsyn vid byggandet af Vattenledning-
en samt kassörsbefattningen hos komiterade
under omkring 3 år- 2.000:-

4:o)Ersättning för 755,2 kvadratmeter af Nyga-
tan efter ett pris af 2 kr. per kvadratmeter 1.510:40

5:0)För tillsyn och skötandet af Samhällets
gård under 2 1/2 år 150:-
Summa Kronor 9660:40

Eskilstuna den 5 Maj 1902
För C.Ax.Borgströms konkursmassa :
/Gustaf Ramström./
/G.Larsson./
/L,Löwing./"

I anledning af ofvan anförda skrifvelse beslöt
Nämnden att i protokoll och räkenskaper söka
få utrönt, hvilket fog C. Ax. Borgströms Konkursmas-
sa kan hafva för sin framställning. Intill des klar-
het häruti kan vinnas, bordlades ärendet.
[MARG:Exp. till Stämman 17/10 1902]

§ 4.
Beslöts att afskrift af i § 3 intagna skrifvelse mom. 3
skulle tillställas Vattenlednings kommitterade
och deras yttrande öfver i samma mom. gjorda fram-
ställning begäras.
[Exp. till Stäm 17/10 1902]

§ 5.
Framlades och behandlades den af 1901 års Revisorer,
Herrar Gustaf Lindberg och Christogenes Carlsson, öfver
Nämdens räkenskaper och förvaltning under sagde
år afgifna och af Stämman återremitterade Revisionsbe-
rättelsen, hvarvid Nämnden, i anledning af den kassa-
brist berättelsen företer och de uttalanden, som däri göras,
beslöt Stämman afgifva följande förklaring:

Vid en blott hastig blick på Revisionsberättelsens tablå
öfver Municipalkassans Inkomster och utgifter för
1901 visar det sig, att samma kassa den 1:sta Jan.1901
befanns hafva ett saldo från 1900 å 96.60 kronor
Den 31 December 1901 är saldot 16.520:30 kronor
hvilket belopp, enligt Revisorernas åsikt, skall af Nämn-
den redovisas

Nämnden vill då först här förutskicka den anmärk-
ningen, att de medel, hvasom här äro fråga, förskingrats
under tiden från 1901 års början intill den 3:dje Augusti så
af Nämndens förra Ordförande, C. Ax. Borgström, och ut-
gör den faktiska kassabristen 17:022:43 kronor samt, att
Nämdens ordinarie inkomster från 1901 års början
till den 3:dje Augusti s. å. utgjorde omkring 19.267:- kronor
och utgifterna under samma tid 15:109:87 kronor.
Emellan dessa belopp är en skillnad på något öfver
4000:- kronor.

Men, huru har nu möjliggjorts, att i Municipal-
kassan få en brist, icke på fyra utan på något öfver
17,000:- kronor, för hvilken brist Nämden göres an-
svarig,och hvilken orsakar att Nämden nekas
ansvarsfrihet för en förvaltning och framstår inför
Stämman och offentligheten såsom oredliga förval-
tare af Samhällets medel?

Följande torde kunna lämna klarhet i angifvne för-
hållande: Under januari månad 1901 hade Nämn-
den inkomst i från Samhället utdebiterade medel, vattenaf-
gifter och hyror till ett belopp af 4,745:25 kronor och
i utgifter för samma månad ett samladt belopp å kronor
465:89. Här uppstår ett saldo å 4,375:96 kronor, hvilka
af Nämnden voro ämnade till reglering af i närmaste
månaders kommande utgifter. Under följande Februari
månad gå Nämndens inkomster till 302:- kronor
och utgifterna till 2138:10 kronor, men likvisst uppvi-
sar kassaboken vid månadens slut ett saldo å 8,970:33 kronor
då det endast skulle kunnat utgöra 2.539:86 kronor

En dylik orimlighet möjliggöres därigenom, att Nämdens
kassabok påförts ett icke af Nämden utan af Vatten-
lednings kommiterade mot utställd accept inlånadt belopp
å 12,000:- kronor. Af sistnämnde belopp, hvilket
synes vora af Kommitterade anskaffadt för Vattenled-
ningsbyggnaden synes i Nämndens kassabok å kre-
ditsidan 11.919:83 kronor blifvit placerade af Kommi-
terade hos Eskilstuna Järnmanufakturs Aktiebolag.
Denna transaktion synes ha ägt rum den 25 Februari.
Den följande dagen, den 26 samt den 27 Februari hafva
i tvenne poster från Järnbolaget aflämnats och kassa-
boken debiterats för ett belopp af 5,919:83 kronor. Härför
saknas nödiga utgifter.

Sistnämnde dag finnes äfven i kassaboken inför å
debetsidan en post å 430:47 kronor, åtföljd af följande
text: " Järnbolagets fordran den 31 Dec. 1900. kr. 430:47
transporteras från vattenledningens räkenskaper till
Municipalkassan ( se verificationen till posten i fråga i
Vattenledningens räkenskaper för Jan.- och Mars 1901)"
Angående denna inkomst post hafva Herrar Revisoren
märkvärdigt nog icke yttrat sig, ehuru i anteckningen
tydligt angifves, att det är en fordran af Järnbolaget,
hvilken lägges på Nämndens kassabok i form af en inkomst.
Nämnden har på egen hand sökt skaffa sig upplysning
om denna post och funnit, att i den af Herrar Carl
Lybeck och Christog. Carlsson på uppdrag af Herr Ingeni-
ören Magnus Brunskog verkställda och till Väster Rek-
arne Häradsrätt vid förhäret med Borgström inläm-
nade revisionsberättelsen öfver Vattenledningskommi-
téns räkenskaper troligen förekommer under rubriken
inkomster samma post med texten:" Af Jernbolaget
uttagne öfver insatta medel 430:47 kronor. I samma
berättelses redogörelse för ett växellån å 25:000 står,att
samma post är betald. Härom upplyser icke Municipal-
kassan.

Häraf måste följa: Antingen har Municipalkassan år
1900 eller för, då lån hos Vattenledningskommitén gjorts,
fått mottaga förut nämda belopp, eller och, hvilket synes
troligast, tillhör balansen Vattenledningskommitén. I alla
händelser bör väl beloppet ej höra hemma, där det nu står,
ty i förra fallet blir det dubbelt fördt, i senare fallet hör
det Vattenledningskommiténs räkenskaper ensamt till.

Innan här fortsättes med redo-
görelsen, vill Nämnden med skärpa framhålla, hursom
densamma lika litet haft med ofvan angifna växeltrans-
aktion att skaffa som någonsin insatt några penningar hos
Eskilstuna Jernmanufaktur Aktiebolag och följaktligen
icke haft några att där uttaga.Likväl hafva penning-
uttagningarna fortsatts, ty den 13 Mars har ånyo där
uttagits 4,000:- kronor. Utgifterna i Nämndens kassa-
bok äro då i småposter under månaders lopp 767:45 kr.
till hvilket belopp Nämnden haft egna inkomster med
43:75 kronor jämte tillgång af egna förvaltade medel
från föregående månad, men så är ock saldot vid må-
nadens slut, tack vare uttagen hos Jernbolaget, uppe
vid 12.246:66 kronor.

Den 2 April togs genom Vattenledningskommitte-
rade på stämmans uppdrag ett lån i Mälarprovinser-
nas Ensk. Bank å 25,000: kronor, med hvilket belopp
Kommitterade dels inlöste en af Nämnden den 20 Oktb.
1900 utställd reverc å 10.000 kr. och dels inlöste den af
samme Kommitté den 25/2 1901 utställda vexeln
å 12:000 kr. jämte ränor.Resten, eller 1837:50 kr. insattes
hos Järnbolaget. Alltsammans är bokfördt i Nämndens
kassabok.

Oaktadt Nämndens ledamöter ännu ej erhållit under-
rättelse om Vattenledningskommitterades åtgärd att
med sina kassaposter gå öfver från sina egna, ännu
ej afslutade och för granskning framlagda räken-
skaper, till Nämndens kassabok, fortsättes lämna-
de penninguttag från Jernbolaget och påföras sistnämde
kassabok. Så har 30 April påförts 2000 kr., 6 Juli
100 kr. och så som den 3 Aug. eller sedan Borgström
af Nämnden afsattes såsom densammes kassör, har
Borgström utfått 200 kr. hos Järnbolaget. Äfven dessa
äro påförda Nämnden.

Nämden hvarken kan eller vill ikläda sig ansvar för
medel, den ej förvaltat, hvarför densamma härmed vill afgifva sin pro-
test mot Revisorernas hemställan, i hvad angår
ansvarfihet för större belopp, än hvad som är
af Nämndens omhänderhafvda medel förskingradt.
Denna protest grundas på följande fakta: De belopp,
hvilka i Nämndens kassabok 1901 stå såsom uttag
från Järnbolaget, tillhöra Vattenledningskommitterades
förvaltade medel och skolat bokförts i deras kassabok.
Ty, enligt Stämmaprotokoll af den 29 Mars 1897, § 4,
mom. 2, jämfördt med § 5 i samma protokoll samt
protokoll af den 17 Maj samma år § 3, har Vatten-
ledningskommittén erhållit Stämmans uppdrag
upplåna, utkvittera och lyfta ett lån å 200:000 kro-
nor.I stämmoprotokoll af den 28 Aug. 1899, § 3 har
samma kommitté erhållit samma uppdrag å
ett,annat lån å 50.000 kronor och i protokoll af
den 25 Oktb. 1900 § 4 bemyndigande upptaga
ett tredje lån å 25.000 kronor, allt- med undantag
af 10.000 kronor till inlösen af Nämndens på upp-
drag utställda och belånade revers, till vattenled-
ningens nybyggnad.

Nämnden har aldrig haft uppräknade medel om
hand, hvilket styrkes genom Vattenledningskom-
mitterades egna protokoll, hvilka innehålla
beslut, huru medlen skolat placeras, och utbetal-
ningarna verkställes.

Kommitterade hafva från början af sin verksam-
het till och med 1901 fördt egna räkenskapsförare samt egen
kassör.

Ty, att Herr C. Ax. Borgström i egenskap af kommi-
té ledamot och på grund af val ej på Nämn-
dens uppdrag varit Kommitteradeds kassör, framgår
af Kommitténs protokoll af den 11 Oktober 1897
§ 4 där det heter:" Beslöt Kommittén uppdraga
åt Herr Borgström att fortfarande å kommiténs
vägnar verkställa utbetalningarna, samt vid samman-
trädena företé qvitton och verificationer."

Att sådeles påstå, att bemälde Borgström i egenskap
af Nämndens ordförande och på Nämndens
ansvar förvaltat Vattenledningskommiténs medel
lär väl ej komma i fråga, ännu mindre kan
Borgströms kassörskap hos Kommitterade stå i samband
med eller vara liktydligt med hans kassörskap hos
Nämnden, ty till kassör hos Kommittén blef han vald
den 11 Oktober 1897, och till kassör hos Nämnden utsågs
han först den 9 Maj 1900, och i intetdera fallet synes
han vara afsatt den 3 Aug. 1901. Att således göra Nämn
den ansvarig för Borgströms förvaltning hos Kommitté-
rade är orimligt.

Återstår således att bemöta den tanken, att Nämnden
kanske mottagit de kassaboken påförda beloppen
i form af lån. Härtill svaras, att Nämnden icke
hvarken genom sin Ordförande, C. Ax. Borgström eller
på annat sätt hos Kommitterade gjort hemställan
att få låna de berörda summorna; därtill skulle ju
ej ens Nämnden haft anledning, då det i kassan fanns
medel för betäckande af de bestämda utgifterna.
Borgström måste anses vara personli och direkt
låntagare hos både Vattenkommittén och Nämn-
den, låt vara utan medgifvande från någondera långif-
varen. Att största beloppen därvid lånats hos Vattenled-
ningskommittén får man väl antaga, då det i Borg-
ströms böcker för 1899 angifves, att han i 10 poster
sammanlagdt lånat 35,362:12 kronor och år1900
med en post i hvarje månad lånat ej mindre än
80:258:34 kronor eller för båda åren 115,620:46 kr.
Detta utdrag är gjordt af samhällets ombud mot
Borgströms, Bankdirektör L. Löwing, och torde äga
vittnesbörd.

Nämdens kassa har ej kunnat stå till tjänst
med så höga lånebelop, emedan medel därtill
saknats.

Ett annat bevis för att lånen till stor del sketti Vatten-
ledningskommittés kassa måste det förhållandet
vara, att Borgströms böcker den 31 Dec. 1900 uppta-
ga ett skuldsaldo till Nyfors Samhälle på omkring
9.000 kronor. Nämdens kassa han ej vara
skyldig detta belopp, då den endast samma dag
han ett saldo å 96.60 kronor, hvarför ock Nämnden
för 1900 års förvaltning och räkenskaper erhöll Stäm
man dechar.

Till sist vill Nämnden än en gång kraftigt betona, att den-
samma härmed endast velat bemöta Herrar Revisorers
gjorda hemställan om nekad ansvarsfrihet för 1901, samt öfverläm-
na, ärendet till Stämman i tryggheten af den känslan,
att den alltid efter bästa förmåga sökt fylla sin upp-
gift.

[MARG: Exp till stämma d. 21/6 1902 ]

§ 6.
Uppdrogs åt Ordföranden hos Vattenledningskommitte-
rade göra framställning om, Nämnden måtte få del af den revisionsbe-
rättelse, som afgifvits öfver Kommitterades räken-
skaper.

§ 7.
Föredrogs Ordföranden den af Stämman återre-
mitterade frågan om inköp af kassaskåp för Sam-
hället och beslöts på Stämmans begäran afgifva
följande utredning:

Enligt Stämmobeslut har Nämnden fått i uppdrag
att i Samhällets egendom, N:o 76, för en kostnad af 150:-
kronor låta uppföra ett kassahvalf af tegel. Af flera
skäl har Nämnden uppskjutit verkställandet af
Stämmobeslutet, del emedan ett fullt tillfredstälande
kassahvalf icke lär kunna åstadkommas
under en kostnad af 600:- kronor, dels emedan
ett sådant hvalf antingen måste förläggas ute å
gårdsplanen med ty åtföljande olägenheter eller
ock inrymmas i boningshuset men med offrandet
af en lägenhet å 1 rum och kök och med mistning
af en hyra på 150:-
kronor årligen.

På grund häraf har Nämnden som äfven anser
det oklokt bygga ett ganska kostsamt kassahvalf
i en fastighet, om hvilken man ej vet hur länge den
kommer att bibehållas i Samhällets ägo, för Stämman
framlagt förslag om, att densamma, frångående förra
beslutet, måtte besluta inköpa ett behofvet motsvarande
kassaskåp.

Enligt anskaffade ritningar och prisuppgifter kan
Samhället erhålla ett praktiskt och rymligt sådant för
omkring 500:- kronor; Och, då behofvet af större säker-
het för bevarandet af Samhällets böcker och handlingar
ej kan vara omtvistadt, får Nämnden härmed ånyo
hemställa, att Stämman mått besluta inköpa ett kas-
saskåp för 500:- kronor samt att för ändamålet bevilja
utöfver till kassahvalf anslagna 150 kronor ytterligare
350:- kronor.

§ 8
Beslöts att brandsyn i Samhället detta år skulle
verkställas inom Maj månad och uppdrogs åt Ordföran-
den kalla lämpliga och föreskrifvne yrkesmän till
detta uppdrag.

§ 9
Uppdrogs åt Ordföranden låta verkställa målning
af det i sessionsrummet varande bokskåpet.

Nyfors den 5 Maj 1902

/ August, Nordström /
/ A, Karlsson /
/ P. W. Lindqvist /
/ C, A, Johansson /
/ Karl Andersson /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 maj 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106495.

Personrelationer