Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 september 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 september 1905

Anmärkning

Protokoll hållet vid Municipalnämn-
dens i Nyfors ordinarie samman-
träde den 5 Sept. 1905.

Nämndens samtliga ledamöter voro vid sammanträ-
det närvarande.

{§1.}
Protokollet af den 15 Augusti upplästes och god-
kändes.

{§2.}
Från öfveringeniör Magnus Brunskog hade inlämnats
en "Karta öfver en del af Eskilstuna Jern m. Aktiebolags
egoområde uti Nyfors Samhälle" samt följande skrift-
liga "Uppgifter rörande kloakledningarna från tomter-
na N:ris 230, 231 & 237 å Eskilstuna Jern m. Aktiebolags
område och Nyfors Samhälle;" I uppgifterna meddelas,
att "Sjöstedts kloakbrunn är belägen å tomtens norra
hörn och försedd med sil af järn. Från denna brunn
är snedt öfver Zetterbergsgatan nedlagd en 150x150
m/m x11,7 meter lång trätrumma, som utmynnar uti ett
efter Molins tomt, ned till landsvägen gående dike.
Denna trätrumma har af Sjöstedt själf bekostats och
nedlagts i år för en kostnad af ca. 20 Kr. Uti nämnda
dike inmynnar äfven trumman från Lannströms klo-
akbrunn som är belägen å hans tomts södra hörn.
Diket, som från Lännströms tomt ned till landsvägen
har en längd af 32 meter, är af Sjöstedt, Lännström
och Molin gemensamt i år uppgräfdt och iståndsatt.
Detta dike inmynnar vidare uti det på venster sida
om vägen från Hvilsta räknadt, befintliga landsvägs-
diket. Molins Kloakbrunn, som är belägen invid
tomtens sydöstra gräns, har sitt utlopp i landsvägs-
diket. 6,4 meter nedom detta utlopp ledes vattnet
under vägen till dess högra dike, genom en där befint-
lig stentrumma och fortsätter, sedan i detta, utefter Hell-
grens tomt till dess östra hörn, der det inmynnar uti
det i åläggandet omtalade järnvägsdiket. Längden af
den trätrumma, som Nyfors Hälsovårdsnämnd fordrar
att dessa tre lägenhetsägare skola bekosta, utgör ca.
132 meter, förutsatt att den lägges uti här ofvan angifna
diken. Uti denna längd äro ej stentrumman under lands-
vägen och Molins uppfartsväg inberäknade. Skulle däremot
trumman få följa landsvägens vestra dike och sträcka
sig genom den under Svengrensgatan befintliga stentrum-
man och inmynna i den der befintliga brunnen å Engrens
tomt, blir längden ca 136 meter. Se bifogade Karta!

Tunafors den 25/8 1905.
/Magnus Brunskog./"

Nämnden, som ej var beredd att genast uttala sig i föreliggan-
de ärende, beslöt att för frågans vidare utredning tillsätta
en kommitté af två personer, hvilka hade att till Nämnden
inkomma med förslag till uttalande och eventuelt kostnads-
förslag å kloakledningsanläggning från i skrifvelsen an-
gifna lägenheter. Till kommitterade utsågos Herrar Tho-
rild och Karl Andersson.
[MARG: Karta &
skrifvelse
öfverlämnade
till Kommitté]

§3.
Från Eskilstuna Koloniträdgårdsförening framställdes genom
folkskolläraren A. Karlsson en förfrågan, huruvida Koloniförening-
en, om så komme ifråga, skulle kunna erhålla vatten från
ledningen till sin anläggning å Skjutbaneängen och i så fall,
till hvilket pris. Nämnden beslöt uppdraga åt framställa-
ren meddela föreningen, att hinder ej möter från Nämndens
sida för vattens erhållande och det på billigaste möjliga
villkor. Ledamoten Karlsson fick äfvenledes i uppdrag
införskaffa uppgift från Eskilstuna stad om priset där-
städes å för trädgårdsbruk användt vattenledningsvatten.

§4.
Sågverksägarens, C. W. Johansson, hade hos Ordföranden
anhållit att han, som vid sin sågverksrörelse använder
vattenmätare för det vattenledningsvatten, som åtgår till
maskinen, och som uppgår till ca 500 kubm. pr. år, måtte
få komma i åtnjutande af procentafdrag å vattenafgiften.
Nämnden, som ansåg att angifne vattenmängd vore väl
liten för att kunna utgöra skäl för en nedsättning i afgiften,
beviljade icke förty Herr Johansson en årlig rabatt å er-
lagd vattenafgift med 10% å beloppet. Rabatten erlägges
vid årets slut och räknas begynnelsetiden från den 1 Juli innevaran-
de år.

§5.
Med frångående af i protokoll af den 21 oktober 1904, §4, fattadt
beslut om flyttning af den kloakbrunn, som befinner sig vid Bergs-
gatans norra myning och i gränslinjen till Gredby kronomark,
beslöt Nämnden nu, efter hörande af landtbruksingeniör
Sandströms mening ifråga om bästa sättet att blifva af med
det vatten, som från Kronskogen rinner ned mot och in
i sagde brunn samt vissa tider är till hinders för klo-
akvattnets lopp, att låta nedlägga en täckt afloppstrum-
ma af trä, från mynningen af d.s.k. Kronskogens ledning
och rätt i norr öfver Gredby hemmans åkermark,
till dess densamma träffar därvarande öppna afloppsdike.
Genom denna åtgärd hoppas Nämnden kunna undan-
rödja jämväl den olägenheten af vattensamling och
åtföljande svallisbildning, som under vintertid plägar
inträffa å gatan mot Gredby mark. Att låta verkställa
och öfvervaka arbetet utsågos Herrar C. A. Thorild och
C. A. Johansson. Omkostnaderna skola utgå af tillgängliga medel.

§6.
Uppsattes och beslöts till Municipalstämman öfverläm-
na följande förslag till Inkomsts- och utgiftsstat för år
1906:

Inkomst. Kr: Utgifter. Kronor:
{Inkomster:}
Kontant saldo från 1905. 3500 00
Vattenafgift för beräknade
3145 st. rum á 6 Kr. pr. st. Kr. 18870:-
För vatten genom mätare Kr. 250:-
För djur och åkdon Kr. 162:- 19282 00
Hyror från fastigheten N:o 76 1020 00
Af beräknade 128,200 fyrkar á
11 öre pr. fyrk 14102 00

{Utgifter:}
Räntor och ammortering å lån till
Upsala Sparbank (vid 1906 års ingång be-
räknadt lån, stort Kr. 312:479,37) 17060 00
Transp. 37.904 00 17060 00

Transp. 37904 00 17060 00

{Omkostnader för vatten & rörledningen:}
a) Vattenafgifter till Eskilstuna stad
för 3145 st. rum á 2 Kr. - Kr. 6290:-
för 16 st. djur, 11 åkdon och
vattenmätare Kr. 178:- 6468 00
b) Rörnätets underhåll 2000 00
c) Omkostnader för brunnsrensning 700 00
d) Rörnätsförmannens arvode 950 00 10,118 00

{Hälsovården:}
Lön till extra provinsialläkaren 1000 00
Lön till Hälsovårdspolisen 400 00
Lön till Renhållningsentrepenören 250 00
Arvode för skrifning 100 00 1,750 00

{Polsiväsendet:}
Arvode till tvenne polismän 300 00
Hyra för arrestlokalen 175 00 475 00

{Gatubelysningen:}
Till Eskilstuna stad för gas, skötsel och
underhåll af 55 st. gatulyktor
(pris ungf. p. st. 41.15) 2350 00
Fotogén och underhåll af fotogénlyktor 250 00
Arvode för tvenne lykttändaresysslor 400 00 3000 00

{Gators- och Broars underhåll:}
Till underhåll af gator 800 00
Till hyra för gångbanan vid Marieberg 50 00 850 00

{Omkostnader för gården N:o 76} 250 00

{Omkostnader för Materialgården} 50 00

{Brandväsendet:}
Omkostnader 200 00
Telefonafgift 50 00 250 00

{Expeditionella utgifter:}
Telefonafgift och ved 175 00
Hyra för expeditionsrummet 100 00
Bokförings- och skrifarvode 1000 00
Annonser och trycksaker 500 00 1775 00
Transp. 37904 00 35578 00

Inkomster: Utgifter:
Transp. 37904 00 35578 00

Till oförutsedda utgifter 916 00
10% afkortning á 14.102:- kr. 1410 00

Summa Kronor 37904 00 37904 00

Nyfors den 5 Sept. 1905.
/C. A. Thorild/

/C, A, Johansson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 september 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106496.

Personrelationer