Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 juli 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 juli 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors Muni-
cipalsnämnds ordinarie samman-
träde i sessionsrummet den
5 juli 1904.

Närvarande voro Ordföranden C.A. Thorild, A. Karlsson,
P.V. Lindqvist, Karl Andersson och C.A. Johansson.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar C.A.
Johansson och P.V. Lindqvist.

§2.
Upplästes protokollet af den 7 sistl. juni, hvilket
godkändes och underskrefs.

§3
Framlades nu resultatet af den utredning i frå-
gan om afledandet af vattnet från Kronoskogen.
Delegerade hade hänvändt sig till Häradshöf-
ding Modigh och för honom framlagt ärendet.
Hans mening var att Nämnden hos Länsstyrel-
sen skulle begära syn å platsen för af dikning-
en enligt 4 Kapt. om lag angående dikning och annan afledning af vatten
samt hade i sådan afsikt på begäran upp-
sätt en skrifvelse till Länsstyrelsen.

Nämnden beslöt nu begäran sådan syn och
skulle ordföranden, sedan skrifvelsen i några
punkter justerats af sekreteraren, å Nämn-
dens vägnar underteckna och insända den-
samma omedelbart till Länsstyrelsen.

[MARG: Exp. till Länsstyrelse]

§4.
Lägenhetsägarne i N:o 230,231 och 237 vid
Zetterbergsgatan å Brunnsbacken hade in-
lämnat skriftlig begäran om erhållande af
vatten - och afloppsledningar till sina respek-
tive gårdar. I framställningen meddelas att
gårdarnas sammanlagda rumantal är 19
stycken. Då terängen, där ledningarna skulle
gå fram är synnerligen svår, och någon utred-
ning hvare sig lägre för föreslagna ledningar eller
Kostnad för desamma icke vid sammanträdet
förelåg, ansåg sig Nämnden nödgad bordläg-
ga ärendet, till dess sådan utredning
erhållits, och lämnades ordförande i upp-
drag att med rörnätsförmannens hjälp an-
skaffa sådan utredning.

§5
Från Byggnadsnämnden hade utfärdats
anmälan, att densamma beslutat istånd-
sättning af samfärdsleden mellan Stora
landsvägen och Drakensköldsgatan:
Municipalnämnden, som med anledning af
Byggnadsnämndens föreläggande om denna väg,
dateradt 13 maj 1903, pröfvade detta ärende
vid sammanträde den 27 i samma månad utta-
lade, då i sitt protokoll, att, emedan sagde väg
icke i stadsplanen finnes upptagen såsom väg,
och då Nyfors - och Åsgatorna, om de istånd-
sattes, vore att anse såsom riktiga och naturliga
utfartsvägar för Nyfors åt detta håll, så ansåg
sig Nämnden icke böra lägga ned några kost-
nader på den förstnämnde vägen.

Municipalnämnden beslöt i dag vidhålla sitt
förutfattade beslut så mycket mer, som beskrif-
ne gator nu äro farbara och den plats,
som vore ifrågasatt att förbättra, i närmaste
tiden kommer att uppgräfvas för framdrag-
ning af diverse rörledningar till den blifvan-
de skolan

[MARG:Exp. till {Byggnadsn.}]

§6.
Förelåg vid dagens sammanträde af rörnäts-
förmannen utarbetadt Kostnadsförslag för
framdragande af en 4tum gjuten vattenledning
från Västermarksgatan genom Båtsmansga-
tan, fram till tomten N:o 130 med dithörande
serviser, samt för en kloakledning i Väster-
marksgatan från hörnet af tomten N:o 125 och
fram till Ingeniör Brunskogs villa. Det förra
arbetet beräknas komme att kosta 1079:50
Kronor, det senare 272:50 Kronor.

Under diskussionen framhölls bland annat, att
ledningen i allmänhet blefve för dyr samt på-
pekades att beloppet kunde betydligt sänkas,
om man nedlade 2tum eller 1 1/2tum galvanicerade rör
i Båtsmansgatan istället för gjutna rör. De
galvanicerade rören vore fullt tillräckliga
och kostnaden skulle genom utbyte af rör
nedbringas med omkring 332:50 Kronor.
Nämnden beslöt nu att anlägga dessa led-
ningar i enlighet med rörnätsförmannens
förslag men med den ändringen att istället
för 4tum gjutna järnrör i vattenledningen använd
de billigare, 2tum galvanicerade rören.

Men, då samhället nödgas tillse, att detsamma
till ränta och ammortering å anläggningsbelop-
pet samt till underhåll af sina ledningar m.m.
erhåller skälig inkomst från de anlagda led-
ningarna, motsvarande ungefär 10% af anlägg-
nings kapitalet, och dessa ledningar komme att
draga en kostnad af omkring 1000:- kronor, så
framgår att Samhället från desamma för beräkna
en inkomst af 100 - kronor. Nu utgör rumantalet i
de tre gårdar, som genom ledningarna få vatten
och aflopp, 19 st., hvilket med en beräkning af 6 kro-
nor för hvarje utgör ett belopp af 114 Kronor årligen. Sedan
Eskilstuna stad af detta belopp erhållit 38: kronor,
återstår för Nyfors 76 kronor, hvadan på hvarje af
gårdarne N:ris 125, 129 och 130 kommer en särskild
utdebitering af 8 kronor årligen, intill dess vattenförbruk-
ningen från ledningarna kommer att lämna sam-
hället större inkomst.

[MARG: Exp. till vederböran]

§7.
Då afståndet mellan nuvarande gaslyktor å
Bergsgatan, är omkring 90 meter, hvilket är alldeles
förlångt för att belysningen skall i någon mån
kunna anses vara till fredsställande, så beslöt
Nämnden ingå till Stämman med begäran om
anslag till ökandt antal lyktor därstädes. Samti-
digt härmed tarde det vara riktigt insätta ytter-
ligare en lykta å Källgatan midt för Kvarteret
19 samt en å Sommarrogatan midt för Kvarteret 18.
Å båda dessa platser utgör afståndet mellan
nuvarande lyktor fullt 90 meter.
Enligt gjord beräkning skulle kostnaden belöpa
sig till ungefär 1500:- Kronor, beroende därpå, att gasled-
ningar måste nedläggas i Bergsgatan åt båda
sidor från Sommarrogatan räknadt, till en samman-
lagd längd af omkring 90 meter.

Då det är af vikt att stämman snarast får uttala sig
i ärendet, om arbetet skall kunna utföras på sen-
sommaren, beslöts begära extra Stämma fortast
möjligt och därvid föreslå, att Nämnden måtte
få i uppdrag mot en beräknad kostnad af om-
kring 1.500- kronor låta upprätta tre stycken gatu-
lyktor till å Bergsgatan vid Kvarteren N:o 21, 22 och
23 samt ytterligare en gatulykta till å Käll - och
Sommarrogatorna.

Nämnden föreslår att medel till arbetet måtte
så tagas af tillgängligt kapital.

I samband med ofvan fattade beslut enade
sig Nämnden om uppsättande i sommar af
de tvenne lyktor å Åsgatan, för hvilka servisen
redan äro nedlagda och medel af Stämman
beviljade.

[MARG:Exp. till Stämmans {ordf}]

§8.
Herr O.F. Carlssons anhållan att från ser-
vis å vattenledningen i Bergsgatan erhålla
vatten till sin stuga, som är belägen ute på blif-
vande gata i korsningen af Bergs - och Brogatorna,
och innehåller tvenne rum, beviljades.

[MARG:Exp.]

§9.
Sekreteraren hade till sammanträdet uppställt
ny lystabell för lysåret 1904 - 1905. Tabellen
företer den olikheten från föregående, att
belysningen i Augusti och Maj månader är bortta-
gen samt lysetiden i öfrigt tillökad med en half
timme dagligen. Tabellen upptager innalles
1362 3/4 lystimmar pr. lykta, hvilket med 3 öre
pr. lystimme utgör 40:88 för hvarje lykta.
Tabellen godkändes och skulle, sedan den
företedts vederbörande myndighet vid Eskils-
tuna gasverk, tryckas i behöfligt antal exemplar.
Nämnden beslöt ock nu, att tändningen af
samtliga gatulyktor i Nyfors under nästa lysår
skall vara verkställd den tid, lystabeller utvisar
att belysningen för dagen tager sin början, samt att
släckning af någon lykta icke får äga rum före
kl. 11 e.m.

§10.
Följande skrifvelse hade till Nämnden inkommit:
"Till Municipalstyrelsen i Nyfors. Undertecknad
anhåller härmed vördsamt om vatten - och Klo-
akledningens framdragande till gården N:o 82
Tunafors. Gården innehåller 8 rum jämte tvättstuga.

Nyfors den 1 Juli 1904
/A.F. Cederlund./
Gårdsägare."

Vid föredragningen af Herr Cederlunds anhållan
anmärktes att vatten nog lätteligen stode att
få från ledningen i Tunaforsgatan, som berör tom-
ten N:o 82. Men värre ställer det sig med Kloakled-
ning. Därvid finnes ej annan utväg än att anlägga
ny ledning antingen i Tunaforsgatan, fram till
Stora Esplenaden och med genom denna, till den
blifvande ledningen från nya skolan eller ock
anlägga ledning i Båtsmansgatan, med genom
Forsbomsgatan, till den ledning, som går under
järnvägen. Detta blefve för dyrt, hvilken led-
ning man, än valde, hvarför Nämnden för närva-
rande nödgas afslå framställningen.

[MARG: Exp. till vederbörande]

§11.
Beslöts låta uppgräfva och rensa servis lop-
pen till gårdarna N:o 22, Eskold och Norra
Fridhem.

§12.
Genomgingos och granskades kassörens räken-
skaper med tillhörande verifikationer för detta
års 2:dra Kvartal och befunnes dessa jämte
kassa vara i tillbörlig ordning och utan, an-
märkning.

Nyfors den 5 juli 1904.
/C.A. Thorild/

justeradt:
/P,W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 juli 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106494.

Personrelationer