Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 december 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid Munici-
palnämndens i Nyfors samman-
träde å sessionsrummet den 5 Dec.
1901.

Närvarande voro Nämndens samtlige ordinarie
ledamöter.

§1.
Herrar K. Andersson och P. V.
Lindqvist utsågos att justera detta protokoll.

§2.
Från herr G. A. Pettersson i
N:o 16 hade inkommit en skrifvelse så lydande:

"Till Municipalnämnden i Nyfors samhälle.

Undertecknad anhåller härmed
om tillstånd att få använda af Wattenledningsvatten
till nybyggnaden i N:o 16 till en tegelåtgång af
cirka 7000, och invändig putsning 256 kvadrat-
meter.

Nyfors den 11 November 1901.
/G. A. Pettersson./"

Utan diskussion godkände och beviljade Nämn-
den herr Petterssons anhållan.

§3.
Från samme herr Pettersson
hade jämväl till Nämnden inlämnats en skrif-
velse af följande lydelse:

"Till Wattenledningsstyrelsen i Nyfors.

Af uppkommen anledning genom
nybyggnad i gården N:o 16 Bergsgatan att aflopp där-
ifrån ej kan erhållas åt den förut varande servi-
sen af den orsak att den ligger å tomtens högsta
del, så anhåller undertecknad härmed vördsamt
om tillstånd att få ingå på hufvudledningen i
Bergsgatan vid tomtens lägsta del och såmedelst er-
hålla nödigt fall på afloppet samt att få placera
en rörbrunn med tätt lock å förgården å ga-
tan.

Nyfors den 11 November 1901
/G. A. Pettersson/
Byggnadsentrepenör"

Då Ordföranden upplyste, att herr Petterssons anhållan
föranledts af verkligt förefintligt förhållande samt att
saken varit af så brådskande natur att ändring i aflopps-
ledningen i N:o 16 snarast måst företagas, och att Ordföranden
föranstaltat om sådan samt att den redan vore skedd i enlighet
med den gjorda framställningen, förklarade sig Nämnden
mot den utförda ändringen ingenting hafva att invända.
Herr Pettersson hade i enlighet med förefintliga stadgar
debeterats för kostnaderna.

§4.
Ordföranden meddelade Nämnden,
att han mot ett öfverenskommet belopp af 25:00 kronor
för år antagit herr C. G. Östling i N:o 76 att hålla gård
och gator vid samhällets egendom i stadadt skick.

§5.
Rörnätsförmannen hade inläm-
lämnat följande skriftliga uppsägning af sin syssla:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.
Som undertecknad har blifvit antagen till Rörnätsför-
man i Eskilstuna, får jag härmed vördsamt uppsäga
min befattning som Rörnätsförman i Nyfors.
Då jag enligt kontrakt är bunden vid ofvannämda
befattning till den 1:sta April 1902, får jag hos nämnden
vördsamt anhålla, att för den återstående tiden,
eller, till dess nämnden i mitt ställe antagit någon
annan, få använda vikarie för utförande af de ar-
beten som under tiden möjligen kan förekomma.

Nyfors den 23 Nov. 1901

Högaktningsfullt
/C. V. Granberg/
Rörnätsförman."

Med anledning af herr Granbergs uppsägning af sin
befattning att frånträda densamma 1:sta April 1902,
hade ej Nämnden något att däremot invända, då
samma uppsägning skett på kontraktsenligt sätt,
utan godkändes herr Granbergs begäran, men -
samme Granbergs framställning om entledigande från
tjänsten genast mot att han hölle vikarie i sitt ställe, kunde
Nämnden däremot af flera skäl ej villfara, utan beslöts,
att Granberg i enlighet med kontraktets bestämmelser
hade att själf personligen uppehålla sin befattning i Ny-
fors till laga fardag eller åtminstone till dess Nämn-
den hunnit antaga lämplig person i herr Granbergs
ställe.

Nämndens beslut skulle i protokollsutdrag tillställas
herr Granberg.

§6.
Då Rörnätsförmannen Granberg
uppsagt sin plats att frånträdas 1:sta nästkommande
April, och då hans befattning är förenad med Hälsovårdstill-
syningsmannabefattningen i samhället beslöts ingå till
Hälsovårdsnämnden med begäran om gemensamt sam-
manträde med samma nämnd för att fatta gemensamt
beslut om platsernas ledigförklarande och sättet för
deras återbesättande.

§7.
I anledning af önskvärdheten
att samhällets afloppsledningar och rörbrunnar
oftare, än hvad hitintills skett, genom Rörnätsför-
mannens tillsyn och försorg spolades och rensa-
des, beslöts att rensning och spolning af sam-
ma ledningar och brunnar skall verkställas
minst {en} gång i månaden samt därutöfver så
ofta behofvet det påkallar, och skulle Rörnätsför-
mannen genom protokollsutdrag delgifvas Nämn-
des beslut.

§8.
Från 1:ste Brandchefen, herr Sv.
C. Dahlberg hade till Nämnden inlämnats en så lydande
skrifvelse: "Till Municipalnämnden i Nyfors,
Då det till undertecknad gifvits det löftet, att för
arbetet och tidspillan i och för Brandväsendets skull
erhålla ersättning hemställer härmed hos
Nämnden om sådan ersättning med för detta år 1901
30 kronor.

Nyfors den 2 Dec. 1901
/Sv. C. Dahlberg./
1:ste Brandchef."

Nämnden, som ansåg herr Dahlbergs framställning be-
fogad, då han för uppdragets skötande måste använda
af sin arbetstid, beviljade herr Dahlbergs begäran, och
hade härför bemälde Dahlberg för beloppets utfående att
till Nämndens Ordförande inlämna specifiserad räkning
å för brandväsendet verkställdt arbete.

§9.
Ägaren af egendomen N:o 114, herr
C. V. Johansson, gjorde ånyo till Nämnden genom Ordfö-
randen hemställan om att i sitt stall erhålla vattenmätare
för kontrollering af vattenåtgången till hästar och vagnar.
Nämnden beslöt medgifva tillstånd till en sådan anordning
dock med det villkor, att herr Johansson själf har att
bekosta ej mindre vattenmätare utan äfven uppsätt-
ning af densamma.

§10.
Enligt senaste af Kungl. Majestät stad-
fästade förordning angående själfstyrelse på landet, under
hvilken förordning äfven Municipalnämnd hör, skulle vid
1901 års utgång tvenne af Nämndens fyra ordinarie
ledamöter utlottas och nya val efter den företagas. Vid
nu inom Nämnden företagen lottning utgingo Folkskol-
läraren A. Karlsson och herr K. Andersson och skall således
nya val efter dem företagas.

Nyfors den 5 December 1901
/August, Nordström/

Justeradt:
/P, W, Lindqvist/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106492.

Personrelationer