Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 januari 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 januari 1904

Anmärkning

Protokoll fördt hos Nämn-
den vid dess Sammanträde
å Nyfors´Sessionssal den 5
Januari 1904.

Närvarande voro: Nämndens nyutvaldE ordförande,
Herr C. A. Thorild, samt Herrar C. A. Johansson, P. V. Lindqvist,
Karl Andersson och A. Karlsson.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar A. Karlsson
och P. V. Lindqvist.

§2.
Sedan den nyE ordföranden hälsat Nämndens leda-
möter välkomna, samt delgifvit, att han på grund
af Municipalstämmans uppdrag att vara Nämndens ordföran-
de, hade sammankallat ledamöterna, framställde
Ordföranden att detta sammanträde måtte besluta om
arbetets inom Nämnden fördelning mellan ledamö-
terna. Frågan upptogs till behandling, men, då af de
flestas yttrande framginge, att en del förändringar i
Nämndens arbetssätt vore önskvärda, beslöts hän-
skjuta frågan till en kommitte på tre personer,
hvilken hade att utarbeta och till Nämnden inkom-
ma med förslag till arbetsordning för Nämnden.

I denna kommitté invaldes Herrar Karl Andersson,
C. A. Johansson och A. Karlsson.

§3.
Beslöts att första kvartalets vattenuppbörd för Nyfors
skulle hållas, torsdagen den 14 Januari, och uppdrogs
åt Herrar C. A. Thorild och A. Karlsson att hålla upp-
börden.

Nyfors som ofvan
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/P, W, Lindqvist/
/A, Karlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 januari 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106493.

Personrelationer