Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Nyfors
Municipalnämnds ordinarie
sammanträde å vanligt ställe
den 5:te April 1904.

Vid sammanträdet närvarande voro: Herrar C. A.
Thorild, Karl Andersson, P. V. Lindqvist, C. A. Jo-
hansson och A. Karlsson.

§1.
Till justeringsmän för detta protokoll utsågos
Herrar C. A. Johansson och P. V. Lindqvist.

§2.
Från Fors´ församlings Skolhuskomité hade
inkommit följande skriftliga anhållan;

"Till Municipalnämnden i Nyfors samhälle.
Å Fors´ församlings skolhuskomiterades vägnar
får jag härmed anhålla, att Municipalnäm-
den måtte benäget anskaffa och tillhanda-
hålla komitén utredning af kostnaderna
för vatten- och afloppsledning till det pla-
nerade nya skolhuset i Nyfors.

Undertecknad tillhandagår med kartor, ritning-
ar och upplysningar om husets läge m.m. å
Eskilstuna Stads pastorsexpedition hvarje dag
under expeditionstider.

Jag tager mig friheten erinra, att skyndsam-
het i frågans behandling är af nöden.

Eskilstuna den 10 Mars 1904.
/C. Sundström/,
v. Pastor
Komiténs Ordf."

Sedan denna kommitterades skrifvelse före-
dragits, meddelade Nämndens Ordförande, att
han, på grund af ärendets brådskande natur;
efter samråd med enskilda nämndens leda
möter, lämnat samhällets Rörnätsförman
i uppdrag verkställa uppmätningar och utföra
beräkningar å de vatten- och afloppsledning-
ar, hvilka i anledning af kvarterets N:o 29 å
samhällets planlagda område bebyggande kun-
de anses komma på Nyfors samhälle att utföra
och bekosta, och hade rörnätsförmannen för sam-
manträdet framlagt följande kostnadsförslag
öfver kloakledningar och vattenservis till of-
vannämnda kvarter:

"Kostnadsberäkning för nedläggning af kloak-
ledning till skolhusbyggnaden i Nyfors.

230 meter gräfning och fyllning á 3,00 m. 690:00
230 meter 9 tum Lerrör á 2.40 pr. m. 552.00
2 st. 9 tum Krokrör á 2:50 st. 5:00
1 st. 9 tum x 6 tum Grenrör (ler) 4.50
4 Tunnor cement á 10 Kr. tun. 40:00
5 lass sand á 1.50 lass 7:50
Körning af rör 15:00
Läggning af rör 50:00
Sum. Kr. 1364:00

Tillkommer för vattenservis samt kloakled-
ning från hufvudledningen till tomten:

15 m. gräfning á 3:00 kr. m. 45:00
15 m. 6 tum Lerrör á 1.50 kr. m. 22:50
1 st. serviskran, rör och tillbehör 45:00
Sum. Kr. 112:50

Bergsprängning oberäknad

Nyfors den 4 April 1904
/E. A. Söderlund/"

Det anförda kostnadsförslaget afser, att vatten till
den blifvande skolan skall tagas från den i ome-
delbar närhet till skoltomten, i Tunaforsgatan
framdragna vattenledningen, där en servis an-
bringas och rörledning framdrages till skoltom-
tens gräns. Kloakledningen drages från
Kvarteret N:o 29, ned genom Stora Esplenaden,
till Norra Esplenaden, följer den sistnämnde
i nordlig riktning samt inkopplas i den i Draken-
sköldsgatan nedlagda kloakledningen.

Då den blifvande skolan med sina i byggnads-
förslaget upptagna 31 rum jämte vattenåtgång för
bad och ångpannor skulle tillföra Samhället en
inkomst af omkring 168:- Kronor, och, såframt led-
ningsarbetena kunna utföras till det i kostnads-
förslaget angifna beloppet, således lämna sam-
hället omkring 10% på anläggningskapitalet, så
beslöts nu, att dessa ledningar mot nedan skrif-
ne villkor skola anläggas i enlighet med kostnads-
förslag och beskrifning, och arbetet därmed taga
sin början, då begäran därom ingått från vederbö-
rande skolhuskommitté.

Skulle dock, mot förmodan, vid framdragningen
af ofvanbeskrifne kloakledning anträffas berg
i så stor myckenhet, att anläggningskostnaden
för ledningarnas komme att öfverstiga 2000 Kro-
nor, må Fors sockens skolkassa förpliktiga sig
bestrida den del i anläggningskostnaden, som
öfverstiger sistnämnde belopp; och beslöt Nämnden
uppställa såsom villkor för arbetets utförande, att sådan för-
bindelse aflämnas af Fors församling.

§3.
Från Eskilstuna gasverk hade på Ordförandens
begäran aflämnats kostnadsförslag å gasled-
ning till rörnätsförmannens bostad samt delvis
förändring å ledningen till Östlings bostad slutande
på 50:85 Kronor. Då Nämnden i sitt beslut om be-
viljande af gas till rörnätsförmannen tänkte
sig, att samme person skulle kunnat själf utföra
en del af ledningsarbetet, men detta af gasverket
förhindrats, hade Ordföranden icke låtit ut-
föra arbetet utan att först hafva inhämtat Nämn-
dens mening. Nämnden vidblef nu sitt föregåen-
de beslut men bestämde, att, då ledningen till
rörförmannens bostad skulle belöpa sig till unge-
fär 41:80, lägenhetsinnehafvaren skulle, utöfver
i föregående beslut stadgade villkor, åläggas till
samhället såsom räntor å anläggningsbeloppet
årligen erlägga ett belopp af 3:- Kronor.

§4.
Fastighetsägaren, Herr A. T. Andersson i Mosebacke,
hade anmält att vattentilloppet från vattenledning-
en vore mycket klent, beroende troligen därpå,
att servisloppet rostat igen. Nämnden beslöt att
låta verkställa ändring i berörde missförhållande,
så fort väderleken det tillåter.

§5
I skriftlig anmälan hade gårdsägaren Herr G.
Larsson hos Nämnden gjort framställning att
samhället med allra första måtte anlägga servis
till hans under bebyggande varande tomt N:o 70
B., på det han måtte erhålla vatten till nybygg-
nadsarbetena. Herr Larssons framställning beslöt
Nämnden villfara, och skulle arbetena med
vattenservisen genast taga sin början.

§6.
Protokollet från extra sammanträde med
Nämnden den 21 Mars 1904 upplästes och
godkändes.

I samband härmed föreslog Herr Karl Anders-
son, att Nämndens protokoll hädanefter i regel,
och då ej protokollens snara justering nödvän-
diggöras af orsaker, som fordra snabb expe-
diering, skola föredragas inför Nämnden vid
näst följande sammanträde samt vid samma
tillfälle justeras. Detta förslag vann Nämndens
odelade bifall.

§7.
Genomgingos och granskades kassörens räken-
skaper och förvaltning af Nämndens omhänder-
hafda medel under detta års första kvartal,
och befunnos kontant kassa och verificationer
i vederbörlig ordning och utan anmärkning.

§8.
Framställdes förslag om att uppdrag måtte läm-
nas
Ordföranden hos Trafikchefen för Oxelösunds- Flens-
Västmanlands järnväg göra vördsam framställning att
samma bolag måtte vidtaga åtgärder till undanröd-
jande af de olägenheter i såväl södra vägportarnas
gångbanor som jämväl i den s.k. Norra vägundergången,
och som bestå däri att regn- och snövatten samt vatten
och olja från de öfver gångbanorna passerande loko-
motiven droppar ned och förstör de gående passa-
gerarnas kläder.

Det framlagda förslaget antogs af Nämnden.

Nyfors den 5 April 1904.
/C. A. Thorild/

Justeradt:
/C. A. Johansson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106491.

Personrelationer