Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1903

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipalnämnds Sammanträde
i sessionsrummet den 5 Maj 1903

Närvarande voro Herrar August Nordström, A. Karlsson,
P. V. Lindqvist och Karl Andersson. Herr C. A. Johansson
hade anmält förhinder och hade i hans ställe inkallats
suppleanten Herr Alfred Kåberg.

§1.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Karl An-
dersson och P. V. Lindqvist.

§2.
Anmälningar om att få indraga vatten hade inkommit från
ägaren till fastigheten n:o 37, söder om Norra Esplanaden
(Oliveberg) till 8 st. rum samt från ägaren till egendomen
N:o 63 B., Åsgatan för 21 rum och rätt till vatten vid ny-
byggnad vid putsning och vid murning för 20.000 tegel.
Anmälningarna, som voro undertecknade den förre af Herr
E. A. Berg och den senare af Herr C. A. Thorild, beviljades.

§3.
Beslöts snarast låta iståndsätta gatorna och anlägga
trottoarer vid Samhällets egendomar, å Nyforsgatan
vid tomten N:o 59 samt å Brogatan vid gården N:o 76;
desslikes skulle samma arbeten utföras å
Drakensköldsgatan vid gården N:o 83, Nybyberg, i
enlighet med villkoren vid uppgörelsen,då Sam-
hället inköpte gatudelen därstädes. ( Se Stämmoproto-
koll af den 5 Oktob. 1899 §4.)

§4.
Från Trafikaktiebolagets Grängesberg-Oxelösund järn-
vägar hade inlämnats följande skrifvelse:

"Till Municipalnämnden i Nyfors.

I anledning af erhållet utdrag
ur Municipalstämmans protokoll för den 14
sistl- April, hvaraf framgår, att Samhället inom
ett belopp af 500 kronor, vill vidkännas kost-
naden för den föreslagna förbättringen af trappan
till gångbron öfver järnvägen, får jag äran
meddela, att arbetet ofördröjligen kommer att
påbörjas.

Hvad åter beträffar den ifrågasatta ökningen af
brons bredd, så skulle den icke kunna utföras för
ens närmelsevis det anslagna beloppet, hvarför
järnvägen anser denna fråga förfallen.

Eskilstuna den 2 Maj 1903.
/F. v. Krusenstierna./"

Beslöts att skrifvelsen skulle läggas till Samhällets
handlingar.

§5.
Anmäldes, att Eskilstuna Stads Drätselkammare
inlämnat nytt kontraktsförslag för gasbelysning
inom Nyfors. Då detta kontrakt syntes Nämnden
vara i hufvudsak uppställt i enlighet med de
af Nämnden i skrifvelse till Drätselkammaren af den
28 sistl. April uttalade önskningar till ändring i flera
punkter af det först framlagda förslaget, beslöt
nu, Nämnden för sin del godkänna detta kontrakts
förslag, och fick Ordföranden i uppdrag å Nämn-
dens vägnar underskrifva detsamma.

§6.
Beslöts i enlighet med Municipalstämmans upp-
drag söka skaffa visshet om, hvilka materieler och
verktyg i samhällets förråd som kunna afvaras ock läm-
nades med afseende härpå åt Ordförande i uppdrag
att med rörnätsförmannen till hjälp upprätta en för-
teckning å de materiel och verktyg, som böra af-
yttras, samt sedan till Nämnden inkomma med den-
na förteckning.

§7.
På Herrar Revisorers yrkande hade Stämman
hos Nämnden gjort framställning om utredning,
huruvida det kunde befinnas nödigt, i enlighett med
Revisorernas yrkande låta garantiförsäkra Samhällets
rörnätsförman för omhänderhafda materiel till ett
belopp af 2000:- Kronor.

Då Nämnden anser, att en sådan försäkring är
obehöflig och endast skulle tillskynda Samhället en
onödig utgift, så vill Nämnden för sin del afstyrka den-
na Revisorernas hemställan.

§8.

§9.
Med afseende på revisorernas framställning om
anskaffande af Dagbok för Rörnäts förmannen,
hvari han skulle anteckna för hvarje dag från
materialförrådet uttagen materiel, utförda ar-
beten m. m. så beslöts delgifva Stämman att
förmannen är ålagd föra sådan anteckning och
synes han hafva ställt sig Nämndens före-
skrift till efterrättelser med afseende på sådan
anteckning under föregående år.

§10.
Uppdrogs åt Ordföranden att hos Kungl. Post-
styrelsen framställa Samhällets genom Munici-
palstämman uttalade ön-
skan om ytterligare en brefbärare för Nyfors.

§11.
Hvad revisorernas yrkanden angående garantiför-
säkring för Nyfors kassaförvaltare beträffar vill
Nämnden icke under nuvarande förhållanden, då
Nämndens Ordförande, på densammas uppdrag ock
under densammas kontroll förvaltar Samhällets me-
del, tillstyrka en sådan försäkring utan öfverlämnar
till Municipalstämman att i detta ärende handla efter
eget godtfinnande.

Nyfors den 5 Maj 1903.
/August, Nordström/

Justeras:
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 5 april 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106490.

Personrelationer