Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 september 1906

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 september 1906

Anmärkning

Protokoll hållet hos Municipal-
nämnden i Nyfors vid dess or-
dinarie sammanträde i Nyfors
den 4 September 1906.

Nämndens samtliga ordinarie ledamöter voro vid samman-
trädet närvarande.

§1.
Protokollet af den 10 sistl. Juni upplästes och godkän-
des.

§2.
Beslöts anlägga och stensätta trottoaren vid Nyfors-
gatan från tomten N:o 118 vid Kvarteret N:o 15, fram till
landsvägen å Norra Esplanaden, för en kostnad af 1 Krona
kvfoten för stensättningen .

§3.
Väckt förslag om anordnandet af en intill 5 meters
bred väg i Tunaforsgatans riktning, mellan Stortorgsga-
tan och Stora Esplanaden, dels med hänsyn till vinnande af
utfartsväg för de i Kvarteren 31 och 34 bebygda Vretarne,
dels för erhållande af Kortare väg mellan de båda
skolhusen togs under behandling, hvarvid beslöts att genast
låta utföra arbetet med vägens anläggning. Kostnaden
för arbetet skulle utgå af anslaget till Gator och Bro-
ar i årets stat.

§4.
Fingo Ordföranden och Sekreteraren i uppdrag så
fort ske kan utarbeta och upprätta förslag till
Inkomst- och Utgiftsstat för nästkommande år
att omedelbart föreläggas extra sammanträde.

§5.
Beslöts, att vid den gasrörsledning, som enligt Stäm-
mans beslut i höst skall nedläggas i Bergsgatan,
från Brogatan, fram mot Norra Esplanaden, låta upp-
rätta tvenne gatulyktor, på det behofvet af gatuljus
må blifva tillgodosedt därstädes.

§6.
Nämnden beslöt vidare, att belysning skulle anordnas,
dels vid vägen upp till Nyfors nya skola, dels vid
landsvägen från Fabriksgatan, ned till och inuti Norra väg-
portarne. Å den förstnämnda platsen ansågos tvenne gatu-
lyktor för gasbelysning voro tillfyllest, å den senare skall 2 á
tre, fotogénlyktor uppsättas. Att låta verkställa besluten och
närmare bestämma platsen för lyktorna utsågos för den först-
nämnda platsen Herrar C. A. Thorild och A. Karlsson, för den sist-
nämnda platsen Herrar Thorild och C. A. Johansson.

Kostnaden skola bestridas af i årets stat upptagna medel
för oförutsedda utgifter.

§7.
Trävaruhandlanden, Herr C. W. Johansson, hade begärt att få draga
ett trallspår öfver Åsgatan mellan sina båda egendomar, N:o 87 och
N:o 95 A., att användas för virkestransport. Nämnden kunde ej
genast uttala sig öfver framställningen utan bordlade ärendet
till ett blifvande sammanträde.

Herr Johansson begäran däremot, att Samhället måtte bekosta
servisaflopp från tomten N:o 87, beviljades, såframt ej sådant
finnes där förut.

Nyfors som ofvan.
/C. A. Thorild/

Justerat
/Karl Andersson/
/A, Karlsson./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 september 1906,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106489.

Personrelationer