Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 oktober 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 oktober 1904

Anmärkning

Protokoll fördt vid Nyfors
Municipalnämnds ordinarie
sammanträde i Nyfors sessi-
onsrum tisdagen den 4 Oktober
1904.

Närvarande voro Herrar C. A. Thorild, A. Karlsson,
P. V. Lindqvist och Karl Andersson. Herr C. A. Jo-
hansson var frånvarande med godkändt för-
fall. I hans ställe var suppleanten Herr C. D.
Östmark inkallad.

§1.
Upplästes och godkändes protokollet af den 20
sistlidne September.

§2.
Genomgingos och granskades detta års räken-
skaper för Tredje Kvartalet och befunnos såväl
dessa som dithörande verificationer och kon-
tant kassa i vederbörlig ordning, hvadan Kassören
lämnades full ansvarsfrihet för bemälde räkenskaps-
tid.

§3.
Uppsattes och beslöts för Municipalstämman
framlägga följande förslag till Inkomst- och Utgiftsstat
stat för år 1905:

Inkom. Kr. Utgift. Kr.
[Inkomster:}
Kontant saldo från 1904 3000 00
Vattenafgifter för beräknade
3086 st. rum á 6 Kr. 18516 00
Hyror från fastigheten N:o 76 1020 00
Af beräknade 112300 fyrkar
á 13 öre 14599 00

{Utgifter:}
Räntor och ammortering å
317.202:49 Kr. till Uppsala Sparbank 17060 00
Transp. 37135 00 17060 00

Inkomst. Kr. Utgift. Kr.
Transp. 37135 00 17060 00
{Omkostnader för Vatten & Rörledning}
a) Vattenafgifter till Eskilstuna stad för
3086 rum á 2: Kronor. 6172 00
b) Rörnätets underhåll: 1800 00
Omkostnader
Arvode för brunnsrensning 700 00
Rörnätsförmannens arvode 950 00
Hyresbidrag för rörnätsförmannen 150 00 9772 00

{Hälsovården}
Lön till extr. provonsialläkare 1000 00
Lön till hälsovårdspolisen 400 00
Lön till renhållningsentrepenörer 250 00
Arvode för skrifning 100 00
Arvode för desinfektioner m.m. 150 00 1900 00

{Polisväsendet:}
Arvode till tvenne polismän 300 00
Hyra för arrestlokalen 175 00 475 00

{Gatubelysningen:}
Till Eskilstuna stad för gas och
underhåll samt skötsel af 50 st. gatu-
lyktor á 41:15 Kr. per lykta 2057 50
Fotogén och underhåll af fotogenlyktor 200 00
Arvode till lykttändaren för 8m: á 25 Kr. 200 00 2457 50

{Gators & Broars Underhåll:}
Till gator underhåll 1000 00
Hyra för gångbanan vid Marieberg 50 00 1050 00

{Omkostnader för gården N:o 76} 250 00
{Omkostnader för tomten N:o 59} 50 00
Transp. 37135 00 33014 50

Inkomst. Kr. Utgift. Kr.
Transp. 37135 00 33014 50

{Brandväsendet:}
Omkostnader 150 00
Telefonafgift 50 00 200 00

{Expeditionella utgifter:}
Till expeditionen för telefon, lyse
och ved 275 00
Hyra för expeditionen 100 00
Bokförings- & skrifarvode 1000 00
Annonser & Trycksaker 400 00 1775 00

{Till oförutsedda utgifter} 585 60
10% afkortning á 14599:00 Kronor 1459 90

Summa Kronor 37135 00 37135 00
[MARG: Exp.
till Stäm-
mans ordf.]


§4.
På grund af utfärdad annons om anbuds ingif-
vande å rörledningsanläggningen från Kronosko-
gen hade vid anmälningstidens utgång inkommit
följande anbud; nämligen från

Herrar Carlsson & Myrberg slutande på 1890:- Kr.
Herr Axel Karlsson slutande på 1700:-
Herr A. F. Axberg slutande på 2800:-
och Herr C. J. Pettersson slutande på 2075:-.

Då samtliga dessa anbud till väsentliga belopp öfver-
stiga Stadsingeniör Sandströms Kostnadsberäkning å ar-
betet, hviken beräkning bemälde ingeniör förklarat
vara fullt hållbar, ansåg sig Nämnden icke kunna
antaga något af de inkomna anbuden utan beslöt
att på Nyfors eget ansvar utföra arbetet i enlighet
med af Stämman lämnadt uppdrag.

I samband med detta beslut uppdrog Nämnden åt
sin ledamot Herr Karl Andersson att mot ett arvode
af 95:- Kronor utöfva Kontroll öfver detta arbete.

Nyfors den 4 Oktober 1904.
/C. A. Thorild/

Justerat
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 oktober 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106488.

Personrelationer