Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 maj 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 maj 1905

Anmärkning

Protokoll hållet hos Nyfors
Municipalnämnd vid dess ordina-
rie sammanträde i Nyfors den
4 Maj 1905.

Samtlige Nämndens ledamöter voro vid samman-
trädet närvarande.

§1.
Protokollet af den 4 April d. år upplästes, god-
kändes och justerades.

§2.
Från Stensättaren E. Lindeberg i Esklistuna hade
lämnats affordrat kostnadsförslag å Stensättning
af trottoirerna, som leda öfver Södra Järnvägsgatan
invid järnvägsportarne därstädes. Kostnadsförsla-
get hade följande lydelse:

"Kostnadsförslag å stensättning vid södra vägporten
omläggning å höjning af kantsten å ränsten 23
längdmeter á 1.50 pr. meter - 33.50
Omläggning af ränsten å höjning 27 längdmeter
á 1. - 27. - nyläggning af tuktad sekunda 38 kvadrat
meter á 7 K pr meter - 266. - å tillsläpper
jag sten af fullgod beskaffenhet jämte grus till
minst 1 fots djup under stensättningen å bortför
allt afskräde. Eskilstuna i April 1905
/C. Lindeberg./"

Kostnadsförslaget angifver visserligen icke trotto-
irernas bredd, men ordföranden meddelade, att be-
räkningen afsåge en bredd å vänstra trottoiren
af 2 meter och å den högra till 1.5 meter.
Då nu Nämnden fortfarande var af den meningen,
att en stensättning af ifrågavarande gångbanor
säkerligen skulle afhjälpa de största olägenheterna
vid södra järnvägsportarna, och, då det betingade
priset för angifne arbete ej kunde anses vara
för högt, så beslöts enhälligt antaga Herr Lindebergs
anbud samt att genast låta utföra arbetet.

§3.
Ordföranden anmälde att samhällets rörnätsför
man på grund af iråkad, svårare sjukdom troligen
för en längre tid framåt vore urståndsatt att sköta
sin tjänst, hvarför Nämnden vore nödsakad anskaffa
vikarie till sysslan. Vid förfrågan hos Eskilstuna
stadsingeniör, huruvida Nyfors skulle kunna erhålla
tillfällig hjälp af någon af stadens vattenledningsar-
betare, hade svarats att sådan hjälp mycket väl kunde
erhållas. Nämnden beslöt nu ock att med anled-
ning af de erhållna upplysningarna uppdraga åt ordföran-
den att med Stadsingeniören söka träffa närmare
aftal i ärendet.

§4.
Från Hälsovårdsnämnden hade ingått förnyad
skrifvelse angående åtgärders vidtagande för
afledningen af slask- och kloakvatten från en del
gårdar i Brunnsbacken.

Med anledning häraf beslöts att låta upprensa
det afloppsdike, som kan anses vara samhällets
skyldighet att underhålla. I öfrigt ansåg sig Nämn-
den icke kunna besluta angående utförandet
af något kloakledningssystem på det område af Brunns-
backen, hvilket icke har vattenledning, och där det synes
Nämnden vara gårdsägarnas därstädes skyldighet att,
såsom förhållandet varit och ännu är i det öfriga Nyfors sam-
hället, själfva ombesörja aflopp genom sina respekti-
ve tomter.

§5.
Upptogs ånyo till behandling den från Stämman
återremmiterade frågan om gatubelysning å Brunns-
backen m.fl. platser. I Stämmans remiss antyds,
att den ifrågasatta belysningen, då ej elektrisk be-
lysning kan erhållas, bör kunna tillgodoses genom
Lux- eller fotogénbelysning, och hade Nämnden fått
i uppdrag låta verkställa utredning och anskaffa
kostnadsförslag å sist nämnde belysningsmedel.
Med anledning häraf beslöts tillsätta en tremanna-
kommitté

med uppdrag att vidare taga hand om frågan samt
låta utarbeta och till Nämnden inkomma med kost-
nadsförslag å båda dessa nämnda belysningsmetoder.
Till ledamöter i denna kommitté utsågos Herrar
ordföranden C. A. Thorild, Karl Andersson
och P. V. Lindqvist.

§6.
På grund af från Ingeniör Sandahl i Eskilstuna
till Nämndens ordförande lämnadt muntligt med-
delande, att Eskilstuna stads gasverk icke kan
utföra den begärda gasledningen till Fors försam-
lings nya skolhus i Nyfors till det förut aflämna-
de kostnadsberäkning angifne belopp 2000 Kronor
med mindre än att samma belopp höjes med
ytterligare 700 kronor, så beslöt Nämnden att omedel-
bart i skrifvelse underrätta Fors församlings skol-
husbyggnadskommitté om förhållandet, på det den-
samma måtte blifva satt i tillfälle att vidtaga de
åtgärder, som kunna anses nödiga för att få ar-
betet utfördt.

§7.
Då den å Bergsgatan vid tomten N:o 109 belägna
brunnen i flera afseenden måste anses farlig,
så beslöts att densamma omedelbart skall fyllas
igen.

§8.
Beslöts att brandsyn i Samhället skall äga
rum under tiden 1 till den 15 nästkommande
juni, och fick ordföranden i uppdrag tillse att
brandsynenämnden får samma sammansättning
som föregående år.

Nyfors den 4 Maj 1905.
/C. A. Thorild/

Justerat
/C, A, Johansson/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 maj 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106487.

Personrelationer