Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 april 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 april 1905

Anmärkning

Protokoll hållet hos Nyfors
Municipalnämnd vid dess ordina-
rie sammanträde i Nyfors den 4
April 1905.

Närvarande ledamöter voro Herr. C.A. Thorild, C.A. Johansson,
P.V. Lindqvist, Karl Andersson och A. Karlsson.

§1.
Upptogs frågan om, hvad som möjligen skulle kunna göras
från Nyfors sida för afledandet af det dagvatten, som,
kommande hufvudsakligen från Herr C.W. Johanssons bräd-
gårdsområde, rinner ned i södra järnvägsportarne och
förorsakar, att särskildt gångbanorna äro svåra att hålla
torra och rena. Förslag väcktes vid sammanträdet om,
dels att bekosta en täckt stenränna från hörnet af bräd-
gården, öfver järnvägsgatan och ned i järnvägsportens
kloakränna, dels att om att samhället måtte bekosta
och anlägga trottoarer af tuktad sten jämte ränn-
stenar å båda sidorna om Tegelbruksgatan midt öfver skär-
ningen med järnvägsgatan. Då emellertid ej några kost-
nadsberäkningar förelågs öfver någotdera af dessa arbeten,
så beslöts att bordlägga frågan till dess sådana hunnit
infordras af fackman.

§2.
Beslöts att de gatubrunnar, som äro i behof af nya betäck-
ningar, skola förses med sådana af gjutjärnsgods i stället
för af trä och fick ordföranden i anledning af beslutet i
uppdrag att låta anskaffa sådana betäckningar i första
hand till sådana gatubrunnar, hvilka äro utförda af ce-
ment samt hafva sådan Konstruktion att dylika järnbetäck-
ningar lämpligen kunna anbringas å dem.

§3.
Då vid sammanträdet påpekades, att man måste anse
den rensning af samhällets kloak- och gatubrunnar som
nu verkställes en gång i kvartalet, för otillräcklig i betraktan-
de af kloakledningarnas längd och starka användning, hvarför
beslöts att rensning af dessa brunnar hädanefter skall
verkställas hvarannan månad.

§4.
Inför Municipalnämnden, som jämväl arbetar som vattenled-
ningsstyrelse, har gång efter annan gjorts anmärkning
öfver att ägaren af Nyfors kakelfabrik, fabrikören August
Nordström, icke anlagt mätare för det vatten, som användes
inom fabriken, utan erlägger vattenafgift efter ett visst
antal rum. Nämnden, som ansåg likhet böra råda vid be-
räkning och debetering af vattenförbrukningen vid fabriks-
drift inom samhället, ville likvisst icke nu vid sam-
manträdet utfärda föreläggande för Herr Nordström att nu
genast insätta mätare, utan skulle ärendet först hänskju-
tas till den vid ett föregående sammanträde tillsatta kommittén,
hvilkens uppdrag är företaga en genomgående kontrollering
af samtlige vattenförbrukares lämnade uppgifter till
debeteringsjournalen.

§5.
Nämnden beslöt att till Byggnadsnämnden göra framställning
om önskvärdheten af att samma myndighet snarast möjligt
ville fatta beslut om delgifning af förelägganden för de personer,
hvilka hafva bebyggda tomter eller tomtmark vid såväl Ås-
som Nyforsgatorna men ännu icke iståndsatt till samma
egendomar hörande trottoar och gatudelar, att sådant ar-
bete snarast låta verkställa, på det dessa gator helt och
fullt måtte kunna användas för trafik.

§6.
Genomgingos och granskades kassörens räkenskaper
för innevarande års första kvartal och befunnes såväl dessa
som dit hörande verifikationer i vederbörlig ordning, hvadan
de af Nämnden godkändes.

Nyfors som ofvan:
/C,A, Thorild/

Justeradt:
/Karl Andersson/
/P.W. Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 4 april 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106486.

Personrelationer