Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 30 december 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 30 december 1901

Anmärkning

Protokoll fördt vid Muni-
cipalnämndens i Nyfors sam-
manträde å sessions rummet
den 30 Dec. 1901.

Närvarande voro herrar Aug. Nordström, C. A. Johans-
son, K. Anderson, P. V. Lindqvist och A. Karlsson.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar P. V. Lind-
qvist och K. Andersson

§2.
Från Garantiförsäkrings bolaget Tre Kronor i
Stockholm hade på Nämndens begäran inkom-
mit afskrifter af de uppgifter och förbindelser,
Nämndens f. d. Ordförande och kassör till nämn-
de bolag afgifvit, då han den 20 Mars 1900 hos
samma sökte och erhöll en försäkring å 8000 kronor.

I enlighet med Nämndens beslut i protokoll för den
15 Nov. d. å. §3 hade äfven på anfordran från Bank-
direktör L. Löfwing aflämnats en skrifvelse, hvari
han uttalar sin personliga åsikt i frågan om Sam-
hällets utsikt att hos bolaget Tre Kronor kunna ut-
få hela det belopp, eller 8000 kronor, för hvilket
[oläsligt] Borgström vore försäkrad. Denna skrifvelse
lyder som följer:

"På begäran af Herr Fabrikören Aug. Nordström
får jag härmed beträffande C. Ax. Borgströms
försäkran i "Tre Kronor" såsom min åsikt uttala,
att utgången af en rättegång i ändamål att uttaga
hela försäkringssumman 8000 kronor av mycket
tvifvelaktig vid det förhållande, att Borgström i sin
ansökan om försäkringen lemnat oriktiga uppgif-
ter, och oriktiga uppgifter jemlikt bestämmelse i
den af Borgström underskrifna handlingen häfva bola-
gets ansvar. Till följd häraf anser jag en uppgörelse
under hand om minst 50% med bolaget vara för
Nyfors Samhälle fördelaktig.

Eskilstuna den 23/12 1901

/L. Löwing/"

Med ledning af här ofvan angifne afskrifter från
Bolaget "Tre Kronor" och med stöd af Bankdirektör
L. Löwings i här intagna skrifvelse uttalade åsikt
i frågan, beslöt Nämnden efter en längre liflig
diskussion, att, ehuru densamma kommer att på
allt sätt, så långt den kan hafva laglig rätt på sin
sida verka för att samhället om möjligt måtte utfå
hela försäkringssumman, likväl nu, då "Tre Kronor"
yrkat på uppgörelse i godo, träda i underhandling
med bemälde bolag för, att, sedan detsamma afgifvit
slutligt svar, fatta afgörande beslut.

Alltså, och då det kommit till Nämndens kännedom,
att Borgströms konkursbo kanske ej på långt när
kan ersätta Borgströms brist hos Samhället, äfven
om bolaget "Tre Kronor" utbetalar hela försäkrings-
summan uppdrogs åt Herr August Nordström
att å Nämndens vägnar underhandla med "Tre Kro-
nor" för att på fredlig väg söka af försäkringsbeloppet
utfå så stor del som möjligt.

§3.
I Samband med ofvan fattade beslut lämnades åt Ord-
förande Nämndens bemyndigande att hos skicklig
jurist söka erhålla full visshet om, hvilka utsikter
Samhället kan hafva, att, om "Tre Kronor" i fortsätt-
ningen skulle vägra utbetala hela försäkringsbeloppet,
på laglig väg söka utfå detsamma, samt att så skynd-
samt som möjligt till Nämnden meddela utgången af sitt
uppdrag.

§4.
Vördsam hemställan till Nämnden från Djurskyddets
Expedition i Stockholm om anslag till inköp af skrif-
ter från samma, afhandlande djurskydd och hälsovård,
lämpade för spridning bland mindre bemedlade, rem-
mitterades till Hälsovårdsnämnden för erhållan-
de af densammas utlåtande.

§5.
Skrifvelse, bifogad mottion till Allmänna Stäm-
man, från Herr Axel Hellgren, Nyfors N:o 15, och
till Nämnden inlämnad af Stämmans Ordförande,
förklarades bordlagd till dess från för ärendets utredning
tilsatt kommitte inkommit utlåtande.

Nyfors som ofvan
/August, Nordström/

Justerat
/Karl Andersson/
/P, W, Lindqvist/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 30 december 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106485.

Personrelationer