Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 augusti 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 augusti 1902

Anmärkning

Protokoll hållet vid samman-
träde med Municipalnämnden i
Nyfors å sessionsrummet den 29
Augusti 1902.

Närvarande voro Herrar C. A. Johansson, P. V.
Lindqvist, Karl Andersson och A. Karlsson.
I Herr August Nordströms ställe, som af sjuk-
dom var förhindrad närvara, var suppleanten,
Herr C. L. Carlsson närvarande.

§1.
Att justera protokollet utsågos Herrar C. L.
Carlsson och Karl Andersson.

§2.
Afgafs rapport öfver af Herrar C. A. Johansson och
Karl Andersson genom protokoll af den 26 dennes
lämnat uppdrag att på Samhället öfvertrans-
portera de arbeten med inledning af vatten och
kloakledningar, som Herr Söderlund för egen del
åtagit sig, och var rapporter af följande lydelse:

"Kommittén för utredande af de af rörnätsför-
mannen Herr Söderlund sig åtagna arbeten har
beslutat att Söderlund skulle få fullborda de
åtagna arbetena på så sätt, att han ej vidare
gör några utbetalningar, ej heller uppbär likvid,
utan skall detta till Nämnden öfverlåtas; och
skall Söderlund efter fullbordadt arbete till
Nämnden inkomma med fullständig specifika-
tion öfver hvarje arbete, hvarefter Nämnden
pröfvar om och till hvilket belopp arvode för
ifrågavarande arbete bör utgå.

Kommitténs beslut grundar sig därpå, att
Söderlund för arbetena inköpt materiel
samt redan utfört en del arbeten, hvarför
det för kommittén var svårt att på annat
lämpligt sätt ordna saken.

Nyfors den 27 Aug. 1902
/C. A. Johansson./
/Karl Anderson./
Kommitterade."

Nämnden godkände kommitterades med Herr
Söderlund gjorda uppgörelsen samt beslöt lägga
kommitterades skriftliga redogörelse till handlingar-
ne.

§3.
Beslöts i enlighet med Municipalstämmans gifna upp-
drag i protokoll af den 21 Juni detta år att för
bestridande af utgifter för kloak- och vattenlednings-
nybyggnader upptaga ett lån å Tiotusen (10:000:-)
kronor, och lämnade Nämnden åt Herrar A. Karls-
son och C. A. Johansson i uppdrag att för samma
summa utfärda nödiga förbindelser samt uppbära
och kvittera beloppet.

§4.
På framställd proposition beslöts ingå till
Byggnadsnämnden med hemställan, att samma
myndighet måtte hos Arkitekten Herr I. W.
Kajerdt framställa såsom önskemål, att han,
i egenskap af ägare till flera utefter den
starkt trafikerade Nyforsgatan belägna
tomter, måtte snarast i farbart skick iord-
ningställa såväl kör som gångbanor därstädes.

Nyfors som ofvan.
/A, Karlsson./
Nämndens v. Ordförande.

Justeradt:
/C; L; Carlsson/
/Karl Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Nyfors municipalnämnd, Eskilstuna, 29 augusti 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/106479.

Personrelationer